Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Какво става с владението върху една постройка след нейното унищожаване
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Решение № 136 от 16.06.2014 г. на ВКС, І г.о.
За да сe придобие качеството на владелец, не е достатъчно бившият собственик, който се е разпоредил с имота си, да реши да започне да свои имота, защото владението не може да бъде скрито. То трябва да е явно и несъмнително, а това изисква промяната в намерението на държателя да намери външна изява чрез предприемане на действия, които да дадат възможност на собственика да узнае, че неговото владение е отблъснато. Когато ползващият имота е допуснат в него като държател, презумпцията на чл. 69 ЗС се счита за оборена и страната, която се позовава на придобивна давност, трябва да докаже, че е променила намерението си, но не скрито, а чрез предприемане на явни действия, които са станали известни на собственика.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 14


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии.

Защита на правото на частна държавна собственост чрез ревандикационен иск
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 18


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

За земеделските земи - „бели петна“
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 31

Параграф 22
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 40


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Допустимо ли е прекратяването на делбеното производство във втората фаза на делбата
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова
стр. 43

Мъж и жена не се наследяват, ако са само във фактическо съжителство
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 50

Решение № 66 от 16.06.2014 г. на ВКС, І г.о.
Споровете между съсобствениците по въпросите с преюдициално значение за изхода на делото в първата фаза на делбата се преклудират с влизане в сила на решението по чл. 346 ГПК, с което се допуска делбата. Допустимо е предявяване на иск за собственост в отделно производство, докато е висящо делото за делба в първата му фаза. Наличието на висящ спор за собственост на недвижимия имот, предмет на делото за делба е основание за спиране на делбеното производство поради наличието на по-късно заведено дело между същите страни за собственост на делбения имот.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Договорната система между участниците в строителството
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Милков
стр. 57


Рубрика: Авторско право

Кратък преглед на някои актове на Върховния касационен съд по проблемите на авторското право и сродните му права
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 68


Рубрика: Индустриална собственост

Възстановяване на срокове по отношение на заявки за издаване на европейски патент
авторски материал
Автор / източник: Николай Дунчев
стр. 81


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...