Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Защита на правото на собственост чрез негаторен иск
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 5

Допустимост на установителен иск за собственост
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 16

Решение № 179 от 18.10.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
Предпоставките за добросъвестност на владението, посочени в чл. 70, ал. 1 ЗС, се преценяват към момента на възникване на правното основание. Добросъвестността се предполага до доказване на противното. Субективната добросъвестност се свежда само до незнание за пороците на юридическото основание. Без значение е извинителността или неизвинителността на незнанието, а съответно и небрежността на владелеца при това незнание. Възможността за узнаване на определено обстоятелство при справка в публичните регистри по гражданско състояние не води до опровергаване на презумцията по чл. 70, ал. 2 ЗС. Ако по делото не участват всички необходими другари, в рамките на правомощията си по чл. 7, ал. 1 ГПК, съдът следва да даде указания на ищеца и ако искът не бъде предявен спрямо неучастващия задължителен другар - да прекрати делото, но не може служебно да го конституира. Ако съдът, въпреки това, е конституирал такъв другар, придобивната давност за него се счита прекъсната от момента, когато му е връчен препис от исковата молба.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Практика по прилагането на чл. 7, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи при разпореждане, делба или оземляване със земеделски имоти
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 29


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Искът по чл. 150 от Семейния кодекс за намаляване на определена издръжка – 2
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 38

Наследяването по опис спестява притеснения и съмнения
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 46

Решение № 40 от 4.03.2014 г. на ВКС, І г.о.
Договор за доброволна делба не е нищожен, ако с него е постигнато съгласие за заплащане на парично уравнение и за начина на определянето му, дори да не е посочена конкретната сума, която следва да бъде заплатена за уравняване на дяловете. Посочването на дяловете, които съсобствениците притежават от имота, не е задължителен елемент от договора за доброволна делба. Правилото на чл. 30, ал. 2 ЗС в случая не намира приложение.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 48


Рубрика: Нотариални действия

Относно едновременното удостоверяване на подпис и съдържание на документ
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

За отговорността при неизпълнение и развалянето на договора при задължение за построяване на готови обекти
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 63


Рубрика: Авторско право

Последните изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 71


Рубрика: Индустриална собственост

Електронни инструменти за марки и дизайни, предоставени от Патентното ведомство на Република България и Фонда за сътрудничество с Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар ((OHIM)
авторски материал
Автор / източник: Андриана Йончева
стр. 77


Важно за Вас


Приложение:
Учредяване на право на строеж върху имот - частна държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...