Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Проблеми на въззивното производство - 3
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Предварителен договор за имот става окончателен по правилата на ГПК
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 17

Решение № 3 от 6.02.2014 г. на ВКС, І г.о.
Ако въз основа на предварителен договор, който не е развален по право, в хипотезата на чл. 89, изр. 1 ЗЗД, с изявление по чл. 87, ал. 1 ЗЗД или по съдебен ред в хипотезата на чл. 89, изр. 2, ЗЗД е предадено владението на движима вещ, като фактическо състояние от собственика, това е основание да се държи вещта от „купувача“ и той не може да бъде осъден да предаде владението.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 20

Решение № 96 от 23.07.2013 г. на ВКС, I т.о.
Доказателствената тежест за установяването на принадлежността на правото на собственост върху движима вещ по иск, предявен по реда на чл. 440, ал. 1 ГПК, се определя по правилото на чл. 154, ал. 1 ГПК. Ако ищецът основава интереса си от търсената с иска защита на твърдение, че е собственик на вещта, той следва да проведе пълно и главно доказване на правото си на собственост. Ако ответниците твърдят, че собственик на вещта е длъжникът по изпълнението, следва да докажат правата на длъжника, които изключват правото на ищеца. Свидетелството за регистрация на автомобила е официален свидетелстващ документ, съставляващ доказателство относно съдържащите се в него изявления, включително и относно собственика на съответния автомобил.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Учредяване на ограничени вещни права върху имоти - публична държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 28


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Недекларирането на имота от собственика не го лишава от правото да търси обезщетение за лишаване от ползването на имота
авторски материал
Автор / източник: Юлия Стойкова, Стойка Куртева
стр. 33


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Искът по чл. 150 от Семейния кодекс за намаляване на определена издръжка - 1
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 38

Ако наследяват деца и съпруг, братята и сестрите нямат никакъв шанс
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 45


Рубрика: Нотариални действия

Назначаване на представител на отсъстващо лице, обявяване на отсъствие и на смърт
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 48


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Обособяване на дялове от урегулиран поземлен имот при съдебна делба
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 57

Основни моменти в строителството, при които възложителят трябва да съобрази кой е компетентният орган за издаване на разрешението за строеж
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 63


Рубрика: Авторско право

Празнота в закона води до неефективност на мерките, предотвратяващи нарушения на авторски права в Интернет
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 68


Рубрика: Индустриална собственост

Съгласието по смисъла на Закона за марките и географските означения. За някои спорни моменти в правоприлагането.
авторски материал
Автор / източник: Анета Таджер, Пламена Попова
стр. 80


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...