Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Проблеми на въззивното производство - 3
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Предварителен договор за имот става окончателен по правилата на ГПК
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 17

Решение № 3 от 6.02.2014 г. на ВКС, І г.о.
Ако въз основа на предварителен договор, който не е развален по право, в хипотезата на чл. 89, изр. 1 ЗЗД, с изявление по чл. 87, ал. 1 ЗЗД или по съдебен ред в хипотезата на чл. 89, изр. 2, ЗЗД е предадено владението на движима вещ, като фактическо състояние от собственика, това е основание да се държи вещта от „купувача“ и той не може да бъде осъден да предаде владението.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 20

Решение № 96 от 23.07.2013 г. на ВКС, I т.о.
Доказателствената тежест за установяването на принадлежността на правото на собственост върху движима вещ по иск, предявен по реда на чл. 440, ал. 1 ГПК, се определя по правилото на чл. 154, ал. 1 ГПК. Ако ищецът основава интереса си от търсената с иска защита на твърдение, че е собственик на вещта, той следва да проведе пълно и главно доказване на правото си на собственост. Ако ответниците твърдят, че собственик на вещта е длъжникът по изпълнението, следва да докажат правата на длъжника, които изключват правото на ищеца. Свидетелството за регистрация на автомобила е официален свидетелстващ документ, съставляващ доказателство относно съдържащите се в него изявления, включително и относно собственика на съответния автомобил.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Учредяване на ограничени вещни права върху имоти - публична държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 28


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Недекларирането на имота от собственика не го лишава от правото да търси обезщетение за лишаване от ползването на имота
авторски материал
Автор / източник: Юлия Стойкова, Стойка Куртева
стр. 33


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Искът по чл. 150 от Семейния кодекс за намаляване на определена издръжка - 1
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 38

Ако наследяват деца и съпруг, братята и сестрите нямат никакъв шанс
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 45


Рубрика: Нотариални действия

Назначаване на представител на отсъстващо лице, обявяване на отсъствие и на смърт
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 48


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Обособяване на дялове от урегулиран поземлен имот при съдебна делба
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 57

Основни моменти в строителството, при които възложителят трябва да съобрази кой е компетентният орган за издаване на разрешението за строеж
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 63


Рубрика: Авторско право

Празнота в закона води до неефективност на мерките, предотвратяващи нарушения на авторски права в Интернет
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 68


Рубрика: Индустриална собственост

Съгласието по смисъла на Закона за марките и географските означения. За някои спорни моменти в правоприлагането.
авторски материал
Автор / източник: Анета Таджер, Пламена Попова
стр. 80


Важно за Вас

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...