Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Страните по предварителeн договор за продажба на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 5

Постановление за възлагане на недвижим имот може да се подпише от помощника на съдебния изпълнител
авторски материал
Автор / източник: Мариана Обретенова
стр. 13

Дори и при голям ремонт може да не се иска съгласие на съседите
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 16

Решение № 124 от 22.07.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
Жилищна сграда, построена преди кооперирането в земя за земеделско ползване, която е задоволявала жилищните нужди, макар и изградена без строителни книжа, представлява законен строеж. Тя може да бъде придобивана по давност. Наличието на такава сграда в имота не е пречка за възстановяване собствеността по ЗСПЗЗ в полза на бившите собственици, но реституцията следва да обхване единствено поземления имот, без сградата и прилежащата към нея площ, необходима за достъпа до нея и обслужването й. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Практиката на ВАС и процедурите за предоставяне на разрешения по Закона за подземните богатства
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 25


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Обжалване на отказ за изменение на кадастрална карта
авторски материал
Автор / източник: Нели Митева
стр. 33


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Тежестта като право и като задължение
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 38

Решение № 41 от 22.03.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
Завещание, съставено в чужбина, преди приемането на Кодекса на международното частно право (КМЧП), е действително по форма, ако отговаря на изискванията на някой от посочените закони: закона по местосъставянето на завещанието, отечествения закон на завещателя, закона по обичайното местопребиваване (местожителство) на завещателя или закона по местонахождението на недвижимия имот. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 51


Рубрика: Нотариални действия

Вписване на непарична вноска (апорт) в имотния регистър - 1
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 56


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Давностният срок за образуване на административнонаказателнопроизводство по ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Надя Гаджанова
стр. 64


Рубрика: Авторско право

Преводът като обект на авторско право
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 70


Рубрика: Индустриална собственост

Производство по възстановяване на разноски, касаещи постановени решения по производства относно търговска марка и дизайн на Общността в OHIM
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 81

10 години дизайн на Общността
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 84


Важно за Вас