Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд - 2
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Прекратяване на съсобственост между общините, държавата и физическите и юридическите лица чрез продажба на частта на общината
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 15


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Проблеми с оттегляне на кадастрална карта
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 20


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Придобиване по давност на недвижим имот от съсобственик в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 2012 г. на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
стр. 23

Наследници на жертва на престъпление имат право до 10 000 лв. държавна помощ
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 33

Решение № 97 от 9.07.2013 г. на ВКС, І г.о.
Прехвърлянето на притежаваните идеални части от вещта от един съсобственик на трети лица, при липса на други промени в обстоятелствата, при които е извършено първоначалното разпределение, самт по себе си не съставлява основание да се иска преразпределение на ползването по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС, тъй като разпределението не се извършва с оглед на личността на съсобственика. Съществени обстоятелства, даващи основание да се иска ново разпределение на ползването на съсобствената вещ, са тези, които са свързани с предназначението и състоянието на съсобствената вещ и правят извършеното реално разпределение несъответно на новото фактическо положение. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 36

Решение № 176 от 4.07.2013 г. на ВКС, І г.о.
При уважен иск по чл. 30, ал. 1 ЗН не във всички случаи имотът се връща в наследството и може да бъде предмет на делба. Той изобщо не може да се върне в наследството, ако отчуждаването му е станало след изтичане на една година от откриване на наследството и преди вписване на исковата молба за намалението. В този случай правата на третите лица се стабилизират и не могат да бъдат отменени по реда на чл. 37 ЗН, а наследниците с накърнена запазена част получават само парично уравнение на имуществените си права. Ако отчуждаването е извършено преди да е изтекла една година от откриване на наследството или след изтичане на една година, но при вписана искова молба за намалението, имотите могат да бъдат върнати в наследството по реда на чл.30, ал.1 ЗН и да се делят само след успешно проведен иск по чл. 37 ЗН. Преди да има влязло в сила решение по такъв иск, те не подлежат на делба. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 39


Рубрика: Нотариални действия

Действителност на нотариалните актове, издадени извън канцеларията на нотариуса
авторски материал
Автор / източник: Георги Мулешков
стр. 43

Обратната теза
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Към кого следва да е насочена заповедта на кмета на общината, издавана по чл. 225а ЗУТ за премахване на незаконен строеж
авторски материал
Автор / източник: Надя Гаджанова
стр. 56


Рубрика: Авторско право

Междукорпоративни споразумения - Обзор на някои политики за борба с потребителското интернет пиратство
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 67


Рубрика: Индустриална собственост

Използването на регистрирана марка като условие за нейното съществуване
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
стр. 80


Важно за Вас

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...