Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд - 2
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Прекратяване на съсобственост между общините, държавата и физическите и юридическите лица чрез продажба на частта на общината
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 15


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Проблеми с оттегляне на кадастрална карта
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 20


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Придобиване по давност на недвижим имот от съсобственик в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 2012 г. на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
стр. 23

Наследници на жертва на престъпление имат право до 10 000 лв. държавна помощ
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 33

Решение № 97 от 9.07.2013 г. на ВКС, І г.о.
Прехвърлянето на притежаваните идеални части от вещта от един съсобственик на трети лица, при липса на други промени в обстоятелствата, при които е извършено първоначалното разпределение, самт по себе си не съставлява основание да се иска преразпределение на ползването по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС, тъй като разпределението не се извършва с оглед на личността на съсобственика. Съществени обстоятелства, даващи основание да се иска ново разпределение на ползването на съсобствената вещ, са тези, които са свързани с предназначението и състоянието на съсобствената вещ и правят извършеното реално разпределение несъответно на новото фактическо положение. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 36

Решение № 176 от 4.07.2013 г. на ВКС, І г.о.
При уважен иск по чл. 30, ал. 1 ЗН не във всички случаи имотът се връща в наследството и може да бъде предмет на делба. Той изобщо не може да се върне в наследството, ако отчуждаването му е станало след изтичане на една година от откриване на наследството и преди вписване на исковата молба за намалението. В този случай правата на третите лица се стабилизират и не могат да бъдат отменени по реда на чл. 37 ЗН, а наследниците с накърнена запазена част получават само парично уравнение на имуществените си права. Ако отчуждаването е извършено преди да е изтекла една година от откриване на наследството или след изтичане на една година, но при вписана искова молба за намалението, имотите могат да бъдат върнати в наследството по реда на чл.30, ал.1 ЗН и да се делят само след успешно проведен иск по чл. 37 ЗН. Преди да има влязло в сила решение по такъв иск, те не подлежат на делба. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 39


Рубрика: Нотариални действия

Действителност на нотариалните актове, издадени извън канцеларията на нотариуса
авторски материал
Автор / източник: Георги Мулешков
стр. 43

Обратната теза
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Към кого следва да е насочена заповедта на кмета на общината, издавана по чл. 225а ЗУТ за премахване на незаконен строеж
авторски материал
Автор / източник: Надя Гаджанова
стр. 56


Рубрика: Авторско право

Междукорпоративни споразумения - Обзор на някои политики за борба с потребителското интернет пиратство
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 67


Рубрика: Индустриална собственост

Използването на регистрирана марка като условие за нейното съществуване
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
стр. 80


Важно за Вас