Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Правен интерес за предявяване на иска по чл. 108 ЗС
авторски материал
Автор / източник: Нейко Димитров
стр. 5

Решение № 483 от 11.12.2012 г. на ВКС, І г.о.
Търпими действия са тези, които предизвикват незначително безпокойство за собственика или владелеца на един недвижим имот, но се извършват с изричното или предполагаемо съгласие на владелеца или собственика и за които може да се допусне, че той би търпял да се извършват само поради обикновена любезност, добронамереност, гостоприемство, по силата на лични отношения. Те могат да бъдат прекратени с едностранно изявление на собственика или владелеца, поради което не се ползват със защита по чл. 76 ЗС. Търпимите действия не представляват упражняване на фактическа власт върху вещ, не са владение или държане, които се ползват със защитата на иска по чл. 76 ЗС.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Приложение на установения от Конституцията принцип за неприкосновеност на частната собственост в контекста на Решение № 6 от 2013 г. на Конституционния съд
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 23


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Регистри за ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 34


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Регламент 650/2012 и проблемите на трансграничното наследяване в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 42

Получен по наследство автомобил е лично имущество на съпруга – наследник
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 54

Решение № 492/12 от 22.01.2013 г. на ВКС, І г.о.
Налице е договор за дарение и в случаите когато е уговорена тежест за надарения и тази тежест има възмезден характер. В този случай страните са се съгласили, че тежестта не покрива това, което дарителят дава и че подареното не се смята заплатено с поетата тежест. При определяне на наследствената маса тежестта, която не е задължение към наследството, се приспада от стойността на подареното имущество.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 57


Рубрика: Нотариални действия

Практически и правни проблеми при съставянето на протокол по реда на чл. 232, ал. 4 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 62


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Носи ли строителят гаранционна отговорност спрямо лице, придобило построеното по давност?
авторски материал
Автор / източник: Делян Недев
стр. 70


Рубрика: Авторско право

Съавторски права
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 81


Рубрика: Индустриална собственост

Нов Регламент № 608/ 2013 за защита на правата на интелектуална собственост в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 89

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...