Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Единствено жилище не може да се вземе принудително заради кредит
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 5

Решение № 104 от 17.04.2013 г. на ВКС, І г.о.
Докато трае производството по иска по чл. 7 ЗВСОНИ давност не тече, защото в този период ищците не могат да защитят правата си и да прекъснат придобивната давност. Тя започва да тече от влизане на решението по чл. 7 ЗВСОНИ в сила. Приложима е и кратката придобивна давност след успешно преведен иск по чл. 7 ЗВСОНИ за имот, собствеността върху който е възстановена по силата на чл. 1 ЗВСОНИ за трето лице, придобило недвижим имот от последващ преобретател, ако и заличената на основание чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ давност също е била в хипотезата на чл. 70 ЗС.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 7


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Изземване на имот - общинска собственост, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 12


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Ред за защита на селскостопанското имущество
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 24


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност
авторски материал
Автор / източник: Яница Радева, Атанас Йорданов
стр. 30

При спорове и претенции наследството може да се запечата временно
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 39

Решение № 24 от 23.04.2013 г. на ВКС, IV г.о.
Съгласно императивната разпоредба на чл. 32, ал. 2 СК (респективно на чл. 25, ал. 2 СК от 1985 г., отм.) съпрузите отговарят солидарно за задълженията, поети от двамата или от единия от тях за задоволяване на нужди на семейството. Когато през време на брака единият съпруг е поел парично задължение по банков кредит, за да погаси с получените парични средства предходни парични задължения, за които двамата съпрузи отговарят солидарно, тъй като са били поети за задоволяване на нужди на семейството, то новото парично задължение по банковия кредит несъмнено и във всички случаи също е поето за общи нужди на двамата съпрузи (за погасяване на техни общи задължения), т.е. за задоволяване на нужди на семейството, поради което двамата съпрузи отговарят солидарно и за него.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42

Решение № 48 от 25.02.2013 г. на ВКС І г.о.
При определени в чл. 36, ал. 1 и 2 ЗН ус ловия завещаният или подарен имот се връща в наследството, а заветникът или надареният получават стойността на разполагаемата част, когато заветникът или надареният не е същевременно и наследник. Когато заветникът или надареният е призован към наследяване наследник на лицето, чийто безвъзмезден акт е предмет на иска по чл. 30, ал. 1 ЗН, той има наследствен дял от върнатия в наследството имот и може да го получи посредством делба. Този наследствен дял включва изцяло неговата запазена част от наследството, както и припадащата му се част от разполагаемата част на наследодателя. Другата част от разполагаемата част той ще получи по реда на чл. 36, ал. 1, изр. 1 ЗН от наследника, упражнил правото си по чл. 30, ал. 1 ЗН. В тази хипотеза съдът следва да присъди на ответника в пари по реда на чл. 36, ал. 1, изр. 1 ЗН само припадащата се на ищеца част от разполагаемата част.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 49


Рубрика: Нотариални действия

Разликата в квадратурата на продавания недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Статут на гаражните клетки след последните промени в Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 63


Рубрика: Авторско право

Авторски права и търговски марки върху „Ап стор приложенията“
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 73


Рубрика: Индустриална собственост

Използването на регистрирана марка на ЕС като условие за нейното съществуване
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
стр. 79

Важно за Вас


Приложение:
Възможно ли е договорно учредяване на енергиен сервитут
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...