Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Тълкувателно решение № 13/2012 г. на Общото събрание на Върховния касационен съд по прилагането на чл. 32 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Решение № 136 от 12.04.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
При разваляне на алеаторен договор, когато е невъзможно връщане на имота поради това, че преобретателят се е разпоредил с него, се връща само онова, от което получателят, който е отчуждил вещта, се е възползвал. Това е стойността на вещта по пазарната цена към момента на отчуждаването. Без значение е отразената цена в нотариалния акт за разпореждане с имота.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 13

Решение № 153 от 28.12.2012 г. на ВКС, I т.о.
Ипотекирането на имота - предмет на предварителния договор, е основание за развалянето му, ако съобразно конкретните условия на договора към момента на предаване на имота, ипотеката не е била заличена.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията в Закона за концесиите, свързани с провеждането на състезателните процедури за определяне на концесионер
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 19


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Практическото приложение на чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Илиана Данаилова, Мария Маринова
стр. 26


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Някои въпроси относно прекратяването на съпружеската имуществена общност
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
стр. 35

Сестрите и братята не могат да претендират за запазена част от наследството
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 41

Решение № 90 от 18.04.2013 г. на ВКС, І г.о.
Не е съпружеска имуществена общност възмездно придобито по време на брака имущество, ако обслужва търговската дейност на едноличен търговец към момента на придобиването и е включено в предприятието. Без значение е стойността на това имущество. Не е съпружеска имуществена общност недвижим имот, придобит изцяло или отчасти с лични средства на единия съпруг.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 43


Рубрика: Нотариални действия

Възможни правни проблеми при покупка на имот на публична продан
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 48


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Изискванията за достъпна среда съгласно Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Борис Милчев
стр. 59


Рубрика: Авторско право

Дали цифровите файлове и МР3 могат да бъдат препродавани на правно основание, без да бъде нарушено авторското право?
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 70


Рубрика: Индустриална собственост

Решението на СЕС по дело С-307/2010 и новата практика на Патентното ведомство на Република България
авторски материалл
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 83


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...