Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

По някои спорни въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ по новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов
стр. 5


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията в Закона за концесиите, свързани с обектите и субектите на концесия
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 18


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Прекратяване на договор за аренда на земеделска земя
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 26


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова, Александър Тонев
стр. 34

Придобит при съжителство на семейни начала имот също подлежи на делба консултация
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 44

Решение № 129 от 3.05.2012 г. на ВКС, II г.о.
Липсата на промяна в плана с поставяне на вътрешни регулационни граници на имотите в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като предвидена в § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ възможност за изменение на плана, е ирелевантно обстоятелство относно индивидуализиране на обекта на делба. Както е прието и в Решение № 112 по гражд. д. № 3797/2008 г. на ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК, собственикът на имота, от който се придава място по регулация към съседния такъв, не е съсобственик на поземления имот, след отпадане на отчуждителното действие на неприложената регулация.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия

Вписване на договор за прехвърляне на търговско предприятие в имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 52

Относно предопределеното съдържание на договора по чл. 15 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 65


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Производството по премахване на незаконни строежи, съобразно § 126 от ПЗР на ЗИДЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 67


Рубрика: Авторско право

За приложимия закон при нарушения на авторски права в интернет
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 72


Рубрика: Индустриална собственост

Единният патентен съд - Гаранция за еднакво решаване на спорове по патенти
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
стр. 83

Важно за Вас


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Външно управление на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру