Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Практически аспекти на Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС относно приложимостта на презумпцията на чл. 69 ЗС и други
авторски материал
Автор / източник: Пепа Начкова
стр. 5

Решение № 503 от 2.05.2012 г. на ВКС, І г.о.
Допустим е установителен иск от собственик, който не владее имота, като собственикът може да избере с какъв иск да защити нарушеното си или смутено право на собственост. Когато обаче е предявен отрицателен установителен иск, той е допустим само ако ищецът въведе твърдения, че е собственик на имота и чрез предявяване на иска цели да се защити своето вещно право. Отрицателният установителен иск на лице, което не твърди че е собственик е недопустим, защото държателят или владелецът не могат да се защитават със собственически иск. Макар че по дефиниция владението да трябва да е постоянно, не е необходимо непрекъснато да се осъществява фактическо въздействие в имота като облагородяване, обработване и др. Фактическата власт може да се упражнява и чрез периодични посещения в имота, ако те сочат на намерение за своене на имота и не са прекъсвани от действията на трети лица
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18

Решение № 51 от 3.03.2010 г. на ВКС, І г.о.
Договор за предоставяне ползването на идеална част от ревир е действителен. Постановеното в чл. 3, ал. 5 ЗВСГЗГФ дружествено или кооперативно стопанисване и управление на горите и земите от горския фонд, възстановени като идеална част от ревир, не е задължително. Дали идеалните части от ревира, които са предоставени за временно безвъзмездно ползване с договора, принадлежат и на други лица, няма правно значение за изпълнение задълженията на ползващия по договора. Всеки от съсобствениците има право да стопанисва общата вещ за извличане на плодове - естествени или граждански. Гражданските плодове се събират от съсобственика - страна по договора, който е длъжен да предаде на останалите съсобственици припадащите им се части (чл. 30, ал. 3 ЗС).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Актуване на имоти - Частна държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 27


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Строителство в земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 32


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Наем на семейното жилище след развода
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Кържева-Тенева, Иван Георгиев
стр. 37

Има задължения, които не се прехвърлят върху наследниците
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 48

Решение № 230 от 25.10.2012 г. на ВКС, ІІ г.о.
Намалението на дарения се извършва, като се започва се от последните дарения (т.е. тези които са най-близко по време към момента на откриване на наследството) и се върви последователно към предшестващите. Размерът на разполагаемата и запазената част в хипотезата на дарствени разпореждания или завети се определя като дроб от цифровата стойност на цялата наследствена маса (включваща и стойността на подарените имущества) и при приложението на чл. 36, ал. 2 ЗН, съгласно която, за да бъде задържан подареният имот, неговата стойност не следва да надвишава запазената част на надарения и припадащата се част от разполагаемата част на наследодателя, а тази припадаща част зависи от броя на дарствените разпореждания (при две безвъзмездни разпореждания припадащата се част е 1/2, при три - 1/3 и т.н.).
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 50


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Специални основания за прекратяване на договора за строителство
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Димитров
стр. 56


Рубрика: Авторско право

Съдебните решения и определения в контекста на авторското право
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 69


Рубрика: Индустриална собственост

Реално използване на регистрирана търговска марка
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 73

Важно за Вас

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...