Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Практически аспекти на Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС относно приложимостта на презумпцията на чл. 69 ЗС и други
авторски материал
Автор / източник: Пепа Начкова
стр. 5

Решение № 503 от 2.05.2012 г. на ВКС, І г.о.
Допустим е установителен иск от собственик, който не владее имота, като собственикът може да избере с какъв иск да защити нарушеното си или смутено право на собственост. Когато обаче е предявен отрицателен установителен иск, той е допустим само ако ищецът въведе твърдения, че е собственик на имота и чрез предявяване на иска цели да се защити своето вещно право. Отрицателният установителен иск на лице, което не твърди че е собственик е недопустим, защото държателят или владелецът не могат да се защитават със собственически иск. Макар че по дефиниция владението да трябва да е постоянно, не е необходимо непрекъснато да се осъществява фактическо въздействие в имота като облагородяване, обработване и др. Фактическата власт може да се упражнява и чрез периодични посещения в имота, ако те сочат на намерение за своене на имота и не са прекъсвани от действията на трети лица
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18

Решение № 51 от 3.03.2010 г. на ВКС, І г.о.
Договор за предоставяне ползването на идеална част от ревир е действителен. Постановеното в чл. 3, ал. 5 ЗВСГЗГФ дружествено или кооперативно стопанисване и управление на горите и земите от горския фонд, възстановени като идеална част от ревир, не е задължително. Дали идеалните части от ревира, които са предоставени за временно безвъзмездно ползване с договора, принадлежат и на други лица, няма правно значение за изпълнение задълженията на ползващия по договора. Всеки от съсобствениците има право да стопанисва общата вещ за извличане на плодове - естествени или граждански. Гражданските плодове се събират от съсобственика - страна по договора, който е длъжен да предаде на останалите съсобственици припадащите им се части (чл. 30, ал. 3 ЗС).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Актуване на имоти - Частна държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 27


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Строителство в земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 32


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Наем на семейното жилище след развода
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Кържева-Тенева, Иван Георгиев
стр. 37

Има задължения, които не се прехвърлят върху наследниците
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 48

Решение № 230 от 25.10.2012 г. на ВКС, ІІ г.о.
Намалението на дарения се извършва, като се започва се от последните дарения (т.е. тези които са най-близко по време към момента на откриване на наследството) и се върви последователно към предшестващите. Размерът на разполагаемата и запазената част в хипотезата на дарствени разпореждания или завети се определя като дроб от цифровата стойност на цялата наследствена маса (включваща и стойността на подарените имущества) и при приложението на чл. 36, ал. 2 ЗН, съгласно която, за да бъде задържан подареният имот, неговата стойност не следва да надвишава запазената част на надарения и припадащата се част от разполагаемата част на наследодателя, а тази припадаща част зависи от броя на дарствените разпореждания (при две безвъзмездни разпореждания припадащата се част е 1/2, при три - 1/3 и т.н.).
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 50


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Специални основания за прекратяване на договора за строителство
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Димитров
стр. 56


Рубрика: Авторско право

Съдебните решения и определения в контекста на авторското право
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 69


Рубрика: Индустриална собственост

Реално използване на регистрирана търговска марка
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 73

Важно за Вас

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...