Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Относно допустимостта на иска по чл. 124, ал. 4, изр. 1 от Гражданския процесуален кодекс при висящ и при приключил с влязло в сила решение процес
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Наемайте имот само с писмен договор
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 16

Пълномощно за продажба на имот
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 18

Решение № 454 от 14.12.2012 г. на ВКС, І г.о.
При влизане в сила на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) - отм., за съществуващите съоръжения, изградени при действие на Закона за електростопанството, съставляващи енергиен обект по смисъла на § 1, т. 17, респективно § 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ), на основание чл. 60, ал. 2 ЗЕЕЕ възникна сервитут, ако запазването им отговаря на строителните правила и норми и на правилата за безопасност. Установеният със закон сервитут за енергиен обект е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност. Ако те не са спазени, не възниква сервитут и изграденият обект смущава правото на собственост. 
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Действие на решението, прието с местен референдум
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 23


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Измененията на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и земите от държавния поземлен фонд в стопанските дворове
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 30


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Някои практически въпроси на наследяването
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 35

Последици при пълно и непълно осиновяване
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 44

Решение № 124 от 2 юни 2010 г. на ВКС, ІІ г.о.
Ако със споразумението по чл. 99, ал. 3 СК (отм.) е била окончателно ликвидирана възникналата с прекратяване на брака дялова съсобственост върху придобити през време на брака имущества, към материалноправните последици на договора за спогодба по чл. 365 ЗЗД се прибавя и държавноправната последица сила на пресъдено нещо. Когато обаче със споразумението по чл. 99, ал. 3 СК (отм.) страните само са прогласили, че придобитите през време на брака имущества остават в обикновена съсобственост, липсва воля за отказ от права или за поемане на задължения, т.е. за промяна на материалноправните отношения. И в двата случая споразумението по чл. 99, ал. 3 СК (отм.) се характеризира със забрана да бъдат пререшавани въпросите относно признатото от страните съпритежание на правото на собственост. Непререшаемостта във втория случай обхваща още и доброволно определения от съпрузите размер на дяловете им в съсобствеността. Когато в споразумението не са определени правата на съпрузите в съсобствеността, всеки от тях би могъл по-късно да се позовава на уредената в чл. 21, ал. 2 СК (отм.) частична (смесена) трансформация, но не и на пълна трансформация по чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, изр. 1, предл. последно СК (отм.).
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Нотариални действия

Предприятието на едноличния търговец и неговото имущество като физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 52

Определение от 16.02.2009 г. на ОС - Добрич, ТК
съдебна практика
Автор / източник: ОС - Добрич, ТК
стр. 63


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Новото в процедурите по изработване и одобряване на подробни устройствени планове
авторски материал
Автор / източник: Савин Ковачев
стр. 65


Рубрика: Авторско право

Решение № 51 от 29.07.2011 г. на ВКС – ТК
Искът по чл. 94, ал. 1 ЗАПСП е предвиден за защита на авторски права, но спрямо трети лица, т.е. външни за съответното авторско произведение лица. С този иск не разполагат съавторите в отношенията помежду им. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 74


Рубрика: Индустриална собственост

Бъдещето на патентната закрила в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 78

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...