Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Относно допустимостта на иска по чл. 124, ал. 4, изр. 1 от Гражданския процесуален кодекс при висящ и при приключил с влязло в сила решение процес
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Наемайте имот само с писмен договор
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 16

Пълномощно за продажба на имот
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 18

Решение № 454 от 14.12.2012 г. на ВКС, І г.о.
При влизане в сила на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) - отм., за съществуващите съоръжения, изградени при действие на Закона за електростопанството, съставляващи енергиен обект по смисъла на § 1, т. 17, респективно § 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ), на основание чл. 60, ал. 2 ЗЕЕЕ възникна сервитут, ако запазването им отговаря на строителните правила и норми и на правилата за безопасност. Установеният със закон сервитут за енергиен обект е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност. Ако те не са спазени, не възниква сервитут и изграденият обект смущава правото на собственост. 
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Действие на решението, прието с местен референдум
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 23


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Измененията на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и земите от държавния поземлен фонд в стопанските дворове
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 30


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Някои практически въпроси на наследяването
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 35

Последици при пълно и непълно осиновяване
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 44

Решение № 124 от 2 юни 2010 г. на ВКС, ІІ г.о.
Ако със споразумението по чл. 99, ал. 3 СК (отм.) е била окончателно ликвидирана възникналата с прекратяване на брака дялова съсобственост върху придобити през време на брака имущества, към материалноправните последици на договора за спогодба по чл. 365 ЗЗД се прибавя и държавноправната последица сила на пресъдено нещо. Когато обаче със споразумението по чл. 99, ал. 3 СК (отм.) страните само са прогласили, че придобитите през време на брака имущества остават в обикновена съсобственост, липсва воля за отказ от права или за поемане на задължения, т.е. за промяна на материалноправните отношения. И в двата случая споразумението по чл. 99, ал. 3 СК (отм.) се характеризира със забрана да бъдат пререшавани въпросите относно признатото от страните съпритежание на правото на собственост. Непререшаемостта във втория случай обхваща още и доброволно определения от съпрузите размер на дяловете им в съсобствеността. Когато в споразумението не са определени правата на съпрузите в съсобствеността, всеки от тях би могъл по-късно да се позовава на уредената в чл. 21, ал. 2 СК (отм.) частична (смесена) трансформация, но не и на пълна трансформация по чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, изр. 1, предл. последно СК (отм.).
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Нотариални действия

Предприятието на едноличния търговец и неговото имущество като физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 52

Определение от 16.02.2009 г. на ОС - Добрич, ТК
съдебна практика
Автор / източник: ОС - Добрич, ТК
стр. 63


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Новото в процедурите по изработване и одобряване на подробни устройствени планове
авторски материал
Автор / източник: Савин Ковачев
стр. 65


Рубрика: Авторско право

Решение № 51 от 29.07.2011 г. на ВКС – ТК
Искът по чл. 94, ал. 1 ЗАПСП е предвиден за защита на авторски права, но спрямо трети лица, т.е. външни за съответното авторско произведение лица. С този иск не разполагат съавторите в отношенията помежду им. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 74


Рубрика: Индустриална собственост

Бъдещето на патентната закрила в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 78

Важно за Вас

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...