Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За формата и съдържанието на съдебните актове
авторски материал
Автор / източник: Симеон Тасев
стр. 5

Служебна проверка на личните данни на страните в гражданския процес
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 11

Решение № 359 от 23.01.2012 г. на ВКС, II г.о.
Съгласно чл. 47 ЗС и чл. 41 ЗУЕС управителят е законен представител на етажните собственици в цялост, като колектив от лица, а това дава основание да се приеме, че в исковата молба по чл. 14 ПУРНЕС (отм.) ищецът не е длъжен да посочи трите имена и адресите на всеки от имащите право на участие в общото събрание на етаж­ните собственици лица. Достатъчно е да се посочат в исковата молба имената на управителя или на председателя на управителния съвет, като техен законен представител.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените в Закона за общинската собственост, произтичащи от Закона за публично-частното партньорство
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 34

Решение № 462 от 9.07.2012 г. на ВКС, I г.о.
С изменението на чл. 6 ЗС (ДВ, бр. 31 от 17.04.1990 г.) е определено кои имоти са общинска собственост, а с § 7 ЗМСМА се определя кои имоти, които до влизането му в сила са били държавна собственост, преминават в собственост на общините. Имотите, дарени или завещани на общините, са общинска собственост на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 ЗС. (Възпроизведено в чл. 2, ал. 2, т. 3 ЗОС.) Това се отнася до всички общински имоти, а не само до тези, които общината ще придобие занапред след приемане уредбата на общинската собственост в Конституцията, Закона за собствеността, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинската собственост. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Нови промени в Закона за горите
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 29


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Подлежи ли на делба имуществото на едноличен търговец при развод
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 35

Наследяване на съпруг с братя и сестри
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 42

Решение № 138 от 14.03.2012 г. на ВКС, I г. о.
Когато броят на имотите съответства на броя на наследниците, групирани по колена, и съ­собствеността е възникнала само от наследяване, делбата следва да се извърши по колена, за да получи всяко коляно дял в натура, а неравенството на дяловете се уравнява парично (чл. 69, ал. 2 ЗН). Тази норма не изисква съгласие от тези, на които се разпределя в общ дял.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 44


Рубрика: Нотариални действия

Корекции в книгите по вписванията се вършат без разпореждане от съдиите по вписванията
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Раев, Дора Манолова
стр. 47

Решение № 402 от 17.01.2012 г. на ВКС, III г.о.
Нотариалният акт в частта, съдържаща изявлението на купувача, че е платил цената, респективно. че същата е получена от продавача, е частен свидетелстващ документ за знание, материализиращ удостоверителното изявление на своя издател за даден факт. Този факт може да се е осъществил обективно, може и да не се е осъществил, затова частните свидетелстващи документи могат да бъдат верни или неверни, т.е. може да се установява неистинността им. Опровергаването на записаното в нотариалния акт изявление за заплащане на продажната цена е в тежест на страната, която го е представила. Опровергаването на документа, в частта на волеизявленията на страните, е ограничено до вида на доказателствените средства - изключване на свидетелски показания за опровергаване съдържанието на частен документ, изхождащ от страната, освен в хипотезата на чл. 164, ал. 2 ГПК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 51


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Противоконституционна ли е разпоредбата на чл. 239, ал. 4 ЗУТ?
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 55

Решение № 587 от 29.06.2010 г. на ВКС , I г.о.
Предвидената възможност в § 9, ал. 2 ЗУТ за отмяна на отчуждаването се отнася само за отчуждителните производства, които към момента на влизане в сила на ЗУТ не са приключили, защото по тях не е изплатено все още обезщетението, въпреки че имотът е завзет. В случаите, в които имотът не е завзет до 30.10.1998 г., административното производство е висящо и това определя компетентността на кмета да го прекрати. Следователно § 9 от ПР на ЗУТ не съставлява реституционна разпоредба, а касае приключване на отчуждителни производства, започнали по реда на ЗТСУ (отм.) и незавършени към момента на влизането в сила на ЗУТ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 61


Рубрика: Авторско право

Устните произведения в авторското право
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 65


Рубрика: Индустриална собственост

Мерки за защита на правата на интелектуална собственост в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 76

Важно за Вас

Приложение:
Предпоставки за присъждане на разноски за юрисконсулт в гражданския процес - Исково и заповедно производство
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...