Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За формата и съдържанието на съдебните актове
авторски материал
Автор / източник: Симеон Тасев
стр. 5

Служебна проверка на личните данни на страните в гражданския процес
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 11

Решение № 359 от 23.01.2012 г. на ВКС, II г.о.
Съгласно чл. 47 ЗС и чл. 41 ЗУЕС управителят е законен представител на етажните собственици в цялост, като колектив от лица, а това дава основание да се приеме, че в исковата молба по чл. 14 ПУРНЕС (отм.) ищецът не е длъжен да посочи трите имена и адресите на всеки от имащите право на участие в общото събрание на етаж­ните собственици лица. Достатъчно е да се посочат в исковата молба имената на управителя или на председателя на управителния съвет, като техен законен представител.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените в Закона за общинската собственост, произтичащи от Закона за публично-частното партньорство
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 34

Решение № 462 от 9.07.2012 г. на ВКС, I г.о.
С изменението на чл. 6 ЗС (ДВ, бр. 31 от 17.04.1990 г.) е определено кои имоти са общинска собственост, а с § 7 ЗМСМА се определя кои имоти, които до влизането му в сила са били държавна собственост, преминават в собственост на общините. Имотите, дарени или завещани на общините, са общинска собственост на основание чл. 6, ал. 2, т. 5 ЗС. (Възпроизведено в чл. 2, ал. 2, т. 3 ЗОС.) Това се отнася до всички общински имоти, а не само до тези, които общината ще придобие занапред след приемане уредбата на общинската собственост в Конституцията, Закона за собствеността, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинската собственост. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Нови промени в Закона за горите
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 29


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Подлежи ли на делба имуществото на едноличен търговец при развод
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 35

Наследяване на съпруг с братя и сестри
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 42

Решение № 138 от 14.03.2012 г. на ВКС, I г. о.
Когато броят на имотите съответства на броя на наследниците, групирани по колена, и съ­собствеността е възникнала само от наследяване, делбата следва да се извърши по колена, за да получи всяко коляно дял в натура, а неравенството на дяловете се уравнява парично (чл. 69, ал. 2 ЗН). Тази норма не изисква съгласие от тези, на които се разпределя в общ дял.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 44


Рубрика: Нотариални действия

Корекции в книгите по вписванията се вършат без разпореждане от съдиите по вписванията
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Раев, Дора Манолова
стр. 47

Решение № 402 от 17.01.2012 г. на ВКС, III г.о.
Нотариалният акт в частта, съдържаща изявлението на купувача, че е платил цената, респективно. че същата е получена от продавача, е частен свидетелстващ документ за знание, материализиращ удостоверителното изявление на своя издател за даден факт. Този факт може да се е осъществил обективно, може и да не се е осъществил, затова частните свидетелстващи документи могат да бъдат верни или неверни, т.е. може да се установява неистинността им. Опровергаването на записаното в нотариалния акт изявление за заплащане на продажната цена е в тежест на страната, която го е представила. Опровергаването на документа, в частта на волеизявленията на страните, е ограничено до вида на доказателствените средства - изключване на свидетелски показания за опровергаване съдържанието на частен документ, изхождащ от страната, освен в хипотезата на чл. 164, ал. 2 ГПК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 51


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Противоконституционна ли е разпоредбата на чл. 239, ал. 4 ЗУТ?
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 55

Решение № 587 от 29.06.2010 г. на ВКС , I г.о.
Предвидената възможност в § 9, ал. 2 ЗУТ за отмяна на отчуждаването се отнася само за отчуждителните производства, които към момента на влизане в сила на ЗУТ не са приключили, защото по тях не е изплатено все още обезщетението, въпреки че имотът е завзет. В случаите, в които имотът не е завзет до 30.10.1998 г., административното производство е висящо и това определя компетентността на кмета да го прекрати. Следователно § 9 от ПР на ЗУТ не съставлява реституционна разпоредба, а касае приключване на отчуждителни производства, започнали по реда на ЗТСУ (отм.) и незавършени към момента на влизането в сила на ЗУТ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 61


Рубрика: Авторско право

Устните произведения в авторското право
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 65


Рубрика: Индустриална собственост

Мерки за защита на правата на интелектуална собственост в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 76

Важно за Вас

Приложение:
Предпоставки за присъждане на разноски за юрисконсулт в гражданския процес - Исково и заповедно производство
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов
стр. 88

Акценти

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.