Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

По някои въпроси за правото на строеж
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 5

Решение № 350 от 14.06.2012 г. на ВКС, I г.о.
Земите по чл. 11, ал. 2 ПУ на ТКЗС, собствеността върху които се запазва в реалните им граници поради това, че са имали селищен характер, не попадат в приложното поле на чл. 86 ЗС и за тях забрана на чл. 86 ЗС в първоначалната й редакция за придобиване по давност не намира приложение. Тези имоти са запазили правната си характеристика на реално обособена вещ, върху която кооператорът е могъл да упражнява правото си на собственост в пълен обем, включително и да предявява искове за защита на правото си на собственост.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 13


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Отписване на имотите от актовите книги за държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 19


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Някои специфични въпроси при договора за замяна
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова
стр. 23


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Искът по чл. 21, ал. 4 СК за липсата на съвместен принос
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 32

Решение № 208 от 7.05.2012 г. на ВКС, I г.о.
При разрешаване на въпроса от кой момент започва да тече срокът за предявяване на иск по чл. 30 ЗН, съдът следва да изхожда от това кога наследниците, на които се противопоставя това завещание, са могли да узнаят за него. Когато няма данни обявяването на завещанието да е узнато от тези лица, следва да се приеме, че давностният срок тече от по-късния момент на вписването.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 44


Рубрика: Нотариални действия

Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 48

Срокът за оспорване на мълчаливи откази за издаване на индивидуални административни актове по Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Людмил Дамянов
стр. 64

Разстояния между сгради и регулационни граници
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 70


Рубрика: Авторско право

Авторско право върху графично оформление на печатно периодично издание
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 72


Рубрика: Индустриална собственост

Проблемът с паралелния внос на оригинални стоки се задълбочава
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 80

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...