Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Основания за отказ за издаване на препис от съдебно решение, с което се уважава иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Как трябва да се ползват общите части в етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 13

Решение № 706 от 9.03.2011 г. на ВКС, IV г.о.
Допустим е иск за прогласяване на една сделка за нищожна, независимо че ищците разполагат и с иск за собственост, щом съответното решение ще се отрази пряко върху тяхната имуществена сфера. За да се приеме, че съществува начало на писмено доказателство, нужно е наличие на документ, но не е необходимо той съзнателно и нарочно да е съставен за спорното правоотношение, нито целта му е да служи на сделката между страните. Достатъчно е документът да прави вероятна симулацията, като е възможно документът да е съставен както преди, така и по време, а също и след сделката.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 26


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Измененията на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и някои срокове при уедреното ползване на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 31

Влязъл в сила мълчалив отказ в административните производства за промяна на кадастралната карта и регистри
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 35


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Някои практически въпроси при прилагането на чл. 33 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Димитров
стр. 39

Предоставяне на жилището след развода
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 47

Родители не могат сами да се разпореждат с влог или имот на дете
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 49

Решение № 41 от 11.02.2011 г. на ВКС, II г.о.
Отбелязването в съставен по предвидения в закона ред акт за държавна собственост, че идеална част от имот е одържавена от едно лице, сочи че държавата счита себе си за собственик на тази идеална част от имота, което по естеството си представлява оспорване правата на лицето, от което в акта е посочено, че имотът е отчужден, както и на неговите наследници. Това обуславя наличие на правен интерес от предявяване на иск за установяване принадлежността на правото на собственост, включително и в случаите когато отделен акт за държавна собственост за този имот не е бил съставен, а отбелязването е извършено в акт за държавна собственост, съставен за другата идеална част от имота.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 51


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Решение № 127 от 12.05.2011 г. на ВКС, II г. о.
Сам по себе си вещноправният и градоустройственият статут на една постройка не може да обуслови извод за основателност на предявена по реда на чл. 109 ЗС претенция, тъй като не този статут на постройката пречи на собственика на съседен имот да упражнява в пълен обем правото си на собственост. Статутът на постройката обаче има значение в хипотеза, при която построеното пречи за упражняването на правото на собственост върху съседния имот, като от съществено значение е градоустройственият статут на построеното към момента на предявяването на иска. Сграда, която няма траен градоустройствен статут по действащия ПУП съгласно § 50 от ПЗР на ЗТСУ (отм.) и § 17, ал. 2 от ПЗР на ЗУТ и която засяга правата на собственика на съседен имот, подлежи на премахване по реда на чл. 109 ЗС, дори ако към момента на построяването й е отговаряла на всички законови изисквания за строителство и не представлява незаконен строеж.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 56


Рубрика: Авторско право

Проблемът с идентификацията на прекия нарушител на авторски права в интернет пространството
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 64


Рубрика: Индустриална собственост

Използване на заглавията на класовете от Ницската класификация за целите на регистрация на марки
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 75

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...