Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Същност на възбраната в изпълнителния процес и на действието на съдия-изпълнителя по нейното налагане
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 5

Решение № 514 от 11.07.2011 г. на ВКС, Г.К., II г.о.
Косвеният съдебен контрол върху заповеди и съдебни решения за отмяна на отчуждаването по чл. 4 от Закона за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ и др. се осъществява в исковото производство при спор за собственост не само по възражение за нищожност, но и по възражение за материална незаконосъобразност на акта за реституция на имота. Преценката за наличие на предпоставките за реституиране на имота при осъществяването на косвен съдебен контрол от съда следва да се извърши към момента на влизане на закона в сила, т.е. към 24.02.1992 г. и към 21.11.1997 г. Тълкувателно решение № 6/2005 г. на ОСГК на ВКС
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 12


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Допустимост на контрол върху решенията на концедента за удължаване срока на концесионен договор
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 19


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Възстановяване на земеделски земи в стари граници в случаите когато за един и същ имот е признато право на собственост в полза на различни собственици
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 27


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Особености на съсобствеността, възникнала от наследяване
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 35

Наследството може да бъде продадено накуп с активите и пасивите
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 45

Решение № 355 от 7.10.2011 г. на ВКС, IV г.о.
Етажните съсобственици са пасивно легитимирани по иск с правно основание чл. 50 ЗЗД за вреди на съсобственик, произлезли от неремонтиран покрив на сградата, който е обща част.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия

За някои задължения на нотариуса при сделки с вещни права
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 52


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Изчерпателно ли е изброяването на участниците в строителството в чл. 160, ал. 1 ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Милков
стр. 59


Рубрика: Авторско право

Обхват на авторскоправната закрила върху компютърната програма
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 67


Рубрика: Индустриална собственост

Относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти
авторски материал
Автор / източник: Николай Дунчев
стр. 78


Важно за Вас

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, Петър Илиев