Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Прехвърляне на вещни права върху недвижим имот под отлагателно условие
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Попълване и разходване на бюджета в касата на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 13


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Отчуждаване на имоти по реда на Закона за държавната собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 20


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Важен срок за собствениците на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 31


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Спорни въпроси относно завещателната недееспособност и нейните последици
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 36

Решение № 40620/11 от 10.01.2012 г. на ВКС, I г.о.
Когато допуснатите до делба имоти съществено се различават по площ, обем и стойност, но дяловете на съделителите са равни, делбата се извършва чрез теглене на жребий, а не чрез разпределение по реда на чл. 292 ГПК (отм.), сега чл. 353 ГПК, освен ако не е налице неудобство по смисъла на закона и т. 5б на ППВС № 7/1973 г. Разпоредбата на чл. 292 ГПК (отм.), сега чл. 353 ГПК, не може да се приложи въз основа на социален критерий и селищна принадлежност на обектите на делбата.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Нотариални действия

Доброволна делба в землище с влезли в сила кадастрална карта и регистри
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 51

Решение № 621/10 от 13.07.2011 г. на ВКС, I г.о.
Наличието на физически недостатък сам по себе си не е достатъчно основание за приложението на разпоредбата на чл. 151 ГПК (отм.). Под “недъгавост” по смисъла на чл. 475, ал. 2 ГПК (отм.) следва да се има предвид такова физическо увреждане, вродено или придобито, в резултат на което лицето изобщо не може да положи подпис или не може да положи идентифицируем такъв. Когато болестното нарушение на двигателната способност на ръката не е пълно, в правомощията на нотариуса е да прецени дали се налага полагането на заместващ подписа отпечатък от палеца на лицето. Нечетливият подпис не е неидентифицируем, нито ниската степен на грамотност е равнозначна на неграмотност.  Не е допустима делба на дворно място, в което има изградени сгради в режим на етажна собственост и сграда на трето лице, което няма права в съсобствеността върху терена.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 54


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Вещноправни въпроси, свързани с изпълнението на договора за строителство
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Димитров
стр. 60


Рубрика: Авторско право

За отговорността на интернет посредниците при нарушени авторски права и права на търговската марка
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 74


Рубрика: Индустриална собственост

Гражданскоправната защита за регистриран промишлен дизайн и съдебната практика в България
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 85

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...