Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За разделянето на придобивните способи на първични и производни
авторски материал
Автор / източник: Делян Недев
стр. 5

Ползвател на имот е данъчно задължен за местните налози
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 20

Решение № 476 от 9.12.2011 г. на ВКС
Както по ЗВСОНИ, така и в хипотезата на чл. 2, ал. 6 ЗОСОИ, не е необходимо провеждане на административно производство по чл. 6 ЗОСОИ като предпоставка за реституцията, защото тя настъпва ex lege.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Национални обекти и общински обекти от първостепенно значение
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 27


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Възбрани върху имоти с влезли в сила кадастрална карта и регистри при обезпечаване на иск
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 34


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Практически въпроси относно семейното жилище през време на брака
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 38

Ползването на семейното жилище при развод
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 46

Решение № 404/2011 г. от 3.01.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия

Такси при частично заличаване на ипотека
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 51


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Актове и протоколи, съставяни по време на строителството, съдържащите се в тях волеизявления и доказателственото им значение
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Димитров
стр. 64


Рубрика: Авторско право

Използване на чужда фотография без разрешение за нуждите на обществената сигурност и печата
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 78


Рубрика: Индустриална собственост

Обхват на закрила на заглавията на класовете на международната класификация на стоки и услуги - 2
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
стр. 87

Важно за Вас