Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Специфика на обезпечителното производство по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
авторски материал
Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.
стр. 5

Сдружението на собствениците след измененията в Закона за управление на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 19

Решение № 286 от 28.09.2011 г. на ВКС, III г.о.
Искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е конститутивен и по отношение на него се прилага общата погасителна давност от пет години. Според чл. 114 ЗЗД давностният срок започва да тече от момента, в който се поражда правото на иск, като всяка от страните по предварителния договор - обещател и приемател, може да предяви иск за сключване на окончателен договор. Давността започва да тече от момента на сключване на предварителния договор или от момента на предаване на владението на имота на приемателя, но само в случаите, при които в предварителния договор не се съдържа уговорка в различен смисъл - уговорен срок или условие. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 27


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Участие на обединения в състезателни процедури, провеждани по реда на Закона за подземните богатства
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 33


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Исковете по чл. 88 и 90 от Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 41

Решение № 286 от 13.07.2011 г. на ВКС, I г.о.
Недопустимо е съединяване на иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ с иск за собственост към настоящия момент, тъй като след постановяване на решението по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ следва ОСЗГ да издаде въз основа на него първо решение по чл. 14, ал. 7а ЗСПЗЗ. Искът по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ може да се води както по време на висящата административна процедура, така и при приключила вече такава. И в двата случай ОСЗГ ще се съобрази с постановеното решение по спора по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ, като при уважаване на иска ще издаде решение по чл. 14, ал. 7а ЗСПЗЗ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 45


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Право на част от стойността на личното имущество на съпруг
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
стр. 50

Отказ от наследство и последици
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 58

Втората съпруга наследява, както и ако беше първа
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 60


Рубрика: Нотариални действия

Действия на нотариуса по установяне на представителството и статута на търговците, участващи в нотариални производства
авторски материал
Автор / източник: Павел Павлов
стр. 62


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура, свързани с разкопаване на общински терени
авторски материал
Автор / източник: Оксана Дериволкова
стр. 70

Решение № 14521 от 9.10.2011 г. на ВАС, II o.
Надлежни страни в производството по оспорване на заповеди за премахване на строежи са адресатът на задължението и органът, издал заповедта. Съсобствениците на дворното място, в което е извършен строежът, както и собственикът на съседния имот не са заинтересовани страни, тъй като заповедта не засяга техни законни права и интереси, нито им създава задължения. Тяхното съгласие е условие за разрешаване на строителството, но не е елемент от характеристиката на незаконния строеж.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 74


Рубрика: Индустриална собственост

Обхват на закрила на заглавията на класовете на Международната класификация на стоки и услуги
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
стр. 77


ПРИЛОЖЕНИЕ:
За и против АСТА и какво точно не знаем
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...