Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Правото на строеж в принудителното изпълнение - Кратка съпоставка с правото на собственост
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 5

Решение № 351 от 14.10.2011 г. на ВКС, I г.о.
Допустим е иск по чл. 109 ЗС, предявен от етажния собственик, досежно общите части на етажната собственост, на които той се явява съсобственик, когато неоснователни действия препятстват или смущават упражняването на правото му на собственост върху собствения му обект от сградата. Допустимо е предявяване на иск по чл. 108 ЗС за ревандикиране на идеална част от съсобствен имот против друг съсобственик. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Изпълнение на съдебни решения по административни дела за отчуждаване на недвижими имоти по Закона за общинската собственост
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 20


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Арендното плащане по Закона за арендата в земеделието и средното годишно рентно плащане по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 24


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Антонина Димитрова
стр. 29

За продажба на цялото наследство трябва специален договор
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 39

Решение № 237 от 27.06.2011 г. на ВКС, I г.о.
Значителността на приноса, която е основание за определяне на по-голям дял от общото имущество, се отнася за всичките му проявни форми и означава отклонение от обичайното, което да сочи на изключителност. При преценката на приноса на всеки от съпрузите не следва да се дава приоритет на никоя от формите на приноса за сметка на друга, тъй като и законодателят е равнопоставил всички форми на принос.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Нотариални действия

Обща част ли е земята при наличие на етажна собственост върху нея
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 48


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Документиране на изпълнението на строежа - Окончателен доклад
авторски материал
Автор / източник: Георги Даракчиев
стр. 56


Рубрика: Авторско право

Измененията в правния режим на колективното управление на авторските и сродните на тях права
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 63


Рубрика: Индустриална собственост

Дигиталната бизнес-идентификация на фирмата като интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 71

Важно за Вас

Указател на публикациите в списание “Собственост и право” през 2011 година
Стр. 83

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...