Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

История на разпоредбите на чл. 88 и 89 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Общото събрание може да задължава единствено с необходими, неотложни и полезни разноски
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 14

Решение № 188 от 10.08.2011 г. на ВКС, II г.о.
При предявен отрицателен установителен иск за собственост интерес от установяването е налице, когато се претендира отричано от ищеца право, тъй като по този начин се смущава нормалното упражняване на  правото на ищеца и се поражда нужда от защита. И в този случай ищецът има задължението да установи наличието на защитимо материално право. При предявен отрицателен установителен иск за собственост върху недвижим имот в тежест на ответника е да докаже основанието, на което основава претендираното право, отричано от ищеца. Установяване на фактите, от които произтича претендираното от ответника право, и преценката на съда за тяхното наличие е въпрос по основателността на иска.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Нов ред за определяне на цени за придобиването на право на собственост върху земи в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 24


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Способи за прекратяване на съпружеската имуществена общност, при които възниква правото на по-голям дял по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
стр. 32

Възстановяване на запазена част
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 41

След развод съдът дава семейното жилище за ползване на съпруга с по-голяма нужда
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 42

Решение № 91/10 от 13.07.2011 г. на ВКС. IV г.о.
Обратният документ има договорен характер и съгласно чл. 21 ЗЗД не обвързва неучаствалия в сделката съпруг. Подписаният от единия съпруг обратен документ, удостоверяващ действителните отношения между страните по сделката, има сила на начало на писмено доказателство за разкриване на симулацията в процеса, в който двамата съпрузи са необходими другари. Когато подписалият обратния документ признава симулацията, а другият съпруг го оспорва, съдът извършва преценка, съгласно чл. 173 ГПК (отм.), респективно чл. 217 от действащия ГПК.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 44


Рубрика: Нотариални действия

Становища относно вписване на залог на търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев, Елена Кръшкова
стр. 49

Ролята на нотариуса за законосъобразното извършване на сделки с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Петър Раймундов
стр. 58


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Специфични проблеми при въвеждане в експлоатация на завършените строежи, породени от неизпълнение на изисквания на специални закони
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 66


Рубрика: Авторско право

Авторските права и интернет медиите
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 72


Рубрика: Индустриална собственост

Средства за преодоляване на колизия между право върху марка и право върху фирма според българското законодателство
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 82

Важно за Вас

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...