Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Управление на етажната собственост чрез сдружение на собствениците
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 5

Оттегляне на иска
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети
стр. 12

Съседът не може да ви отнеме достъп до дома
авторски материал
Автор / източник: Божидар Игнатов
стр. 21

Решение № 643 от 29.04.2008 г. на ВКС, V г.о.
Нормата на чл. 7, ал. 9 ЗВСГЗГФ в сила от 01.06.1999 г. (ДВ, бр. 49 от 28.05.1999 г.), дава право на собствениците на сгради, които са реституирани след 1990 г., да придобият право на собственост върху нормативно определената прилежаща площ. Придобиването е от държавата и е възможно само за терена, който е останал нейна собственост, т.е. не е включен в капитала на търговски дружества по аргумент от чл. 2, ал. 4 ЗДС. На основание на чл. 7, ал. 9 ЗВСГЗГФ може да бъде придобита само нормативно определената прилежаща площ за реституираната сграда, а не за сграда, чийто обем е увеличен в резултат на пристрояване и надстрояване. При липса на изрична уредба за нормативно прилежащия терен по чл. 7, ал. 9 ЗВСГЗГФ следва да се приемат за приложими общите благоустройствени правила за курортни места и комплекси, действащи към момента на подаване на заявлението - Наредба № 5 от 17.05.1995 г., глава девета, и ЗТСУ, но без да се засягат права на други правни субекти.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 23

Решение № 413 от 20.05.2008 г. на ВКС, V г.о.
Преценката, дали един имот съществува реално и е възстановен на правоимащите лица на основание чл. 2, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, следва да бъде съобразена с конкретното предназначение на терена по действащия подробен устройствен план на урбанизираната територия.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 28


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Общинска собственост, предоставена от държавата със закон
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 30


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Планове за новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
авторски материал
Автор / източник: Асен Запрянов
стр. 35


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Имуществените отношения между съпрузите по българското международно частно право – 2
авторски материал
Автор / източник: Весела Станчева-Минчева
стр. 39

Разводът по-бърз и лесен
авторски материал
Автор / източник: Димитринка Герганова
стр. 45

Наследен имот се декларира пред общината в 6-месечен срок
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 47

Решение № 97 от 26 .03.2008 г. на ВКС, гражданска колегия, петчленен състав
Легитимирано трето лице по чл. 233, ал. 2 ГПК (отм.), чл. 304 ГПК (нов) е само лицето, обвързано от силата на пресъдено нещо на оспорваното решение, което не разполага с друга процесуална възможност да защити правото си, засегнато от решението. Нищожното решение за делба поради неучастие на някой от сънаследниците - чл. 75, ал. 2 от Закона за наследството, няма преграждаща сила на пресъдено нещо спрямо неучаствалия сънаследник и той може на общо основание да предяви самостоятелен иск за делба, като се позове на тази нищожност.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 49


Рубрика: Нотариални действия

Прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента - Договор, който изисква правна регламентация
авторски материал
Автор / източник: Никола Младенов
стр. 51


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Нови изменения в Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 62

Необходими срокове по чл. 17 от Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 70


Рубрика: Авторско право

От кого, как и какви авторски и сродни на тях права се управляват в България чрез организации за колективно управление
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 74


Рубрика: Индустриална собственост

Обемни марки и промишлени дизайни в Европа
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 79

Важно за Вас

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...