Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Преглед на някои от промените в Закона за управление на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Решение № 117 от 26.04.2011 г. на ВКС, I г.о.
Член на ЖСК може да защити правото си да придобие обект от ЖСК и да прекъсне евентуално започнала да тече давност в полза на трето лице или друг член-кооператор с иска по чл. 38а ЗЖСК, когато е налице жилище, т.е. годен обект на правото на собственост по смисъла на чл. 181 ЗУТ. Понятието “груб строеж” е дефинирано в пар. 5, т. 46 ЗУТ и означава да са изпълнени оградните стени и покрива и различна степен на извършени довършителни работи.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Изземване на имоти - държавна собственост, по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 23


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Преглед на съдебната практика по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФпо новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 29


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Изплащане от държавата на присъдена издръжка на ненавършили пълнолетие деца
авторски материал
Автор / източник: Велина Тодорова
стр. 41


Рубрика: Нотариални действия

Публичната продан на ипотекиран недвижим имот и съдбата на учредените върху него ипотеки
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 49

За съдбата на писмените справки по чл. 44 от Правилника за вписванията
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 56

Определение № 49 от 1.02.2010 г. на ВКС, II г.о.
Ипотеките върху продаден на публична продан ипотекиран недвижим имот се заличават по искане на всеки заинтересован на основание чл.175, ал. 1 ЗЗД от съдията по вписванията. Защитата срещу отказа на съдията по вписванията е чрез обжалване на този отказ, а не по пътя на исковото производство - било чрез иск с правно основание чл. 97, ал. 1 ГПК (отм.) във връзка с чл. 175, ал. 1 ЗЗД за признаване за установено, че в резултат на проведената публична продан учредената върху процесния недвижим имот договорна ипотека е заличена, който е недопустим поради липса на правен интерес при наличие на изричната норма на чл. 175, ал. 1 ЗЗД, било чрез иск с правно основание чл. 179, ал. 1 ЗЗД за заличаване на тези ипотеки , който е недопустим поради липсата на правомощие на съда да извършва действия, които са предоставени в правомощията на друг орган - съдията по вписванията.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 59


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Актуални въпроси на съгласуването на проектите за подробни устройствени планове и техните изменения
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 64

Гаражите са самостоятелни обекти със специални правила за тях
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 74


Рубрика: Авторско право

Публичността в авторското право
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 77


Рубрика: Индустриална собственост

Стратегия за избор и закрила на съществуващи права върху марки в рамките на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
стр. 82

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...