Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Промените в Преходните и заключителни разпоредби на Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Придобиване на недвижими имоти по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 12

Учредяването на право на строеж крие много рискове
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 22

Решение № 191 от 26.02.2008 г. на ВКС, V г.о.
Предявените искове за собственост върху бивши пионерски лагери или почивни станции от общините - правоприемници на ГНС, не са активно легитимирани за имотите от местно значение, предвидени за задоволяване курортните нужди на инвестиралата средства за построяването им община. За тях може да претендира само общината, на чиято територия се намират.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 25


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените в Закона за общинската собственост – 2
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Проданова
стр. 31


Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

За правата на общините върху земите от остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 40


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Недействителност на прекратяването на съпружеската имуществена общност съгласно чл. 615 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Жаклин Комитова
стр. 43

Право на наследство за децата
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 51

Решение № 543 от 1.04.2008 г. на ВКС, V г.о.
Потестативното право на иск по чл. 33, ал. 2 ЗС се погасява ако съсобственикът - ищец се е разпоредил със собствената си идеална част от имота преди предявяване на иска, поради което предявен иск за изкупуване по този текст от бивш съсобственик е недопустим
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 53


Рубрика: Нотариални действия

Съчетание между лична собственост и съпружеска имуществена общност - възникване, прекратяване, последици
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 57


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Има ли право съседът да санира самоволно жилището си?
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 62


Рубрика: Авторско право

Авторското право при преработки на литературни произведения в драматични или в сценарии за филми
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 67


Рубрика: Индустриална собственост

Полезният модел - заличаване на регистрацията
авторски материал
Автор / източник: Михаил Коджабашев
стр. 72

Важно за вас