Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Защита на сервитутни права с установителни искове
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
стр. 5
 

Придобиване на имоти по давност
авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
стр. 14
 

Запазване на прехвърлен имот при добросъвестно гледане и издръжка
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 16
 

Ползването на терена при отстъпено право на строеж
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 18
 

Решение № 1219/07 от 1.11.2007 г. на ВКС, V г.о.
Извършените вътрешни преустройства в жилищни сгради до 1960 г. не са били незаконни, защото не е съществувала законова разпоредба за спазването на строителни правила. Ако е било допустимо преустрояването от един вид обекти в друг вид - примерно от пасаж - магазини в гараж, и е било направено до 22.11.1960 г., то е било законно и извършените след това разпоредителни сделки с имота също са били законни.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19
 

Календар на юриста - Срокове за придобиване на земя в Република България от граждани и юридически лица от държави членки на ЕС и от държави страни по Споразумението за ЕИП
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 24
 

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Изменение и прекратяване на концесионните договори
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 27
 

Решение № 269/07 от 29.10.2007 г. на ВКС, V г.о.
Разпоредбите на чл. 17а от Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия (отм.) не се прилагат за недвижими имоти, които са били определени за държавни и обществени нужди и не са били усвоени от държавните предприятия. Ако са били земеделски земи - се връщат на предишните собственици след представяне на решение на поземлената комисия.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34
 

Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Уедряване на земеделски земи по споразумение на собствениците
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 37
 

Решение № 804 от 23.07.2007 г. на ВКС, IV г.о.
Не е необходимо да се изчаква изготвянето на плана за новообразуваните имоти, който се има предвид по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ, в редакцията съгласно ДВ, бр. 68 от 1999 г., за да се признае легитимацията на ищците да водят ревандикационен иск за възстановения им имот, оспорвайки правото на ответниците да го изкупят.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 41
 

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Недействителност на саморъчното завещание
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 44
 

Имуществени отношения след развод
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 49

Договор за доброволна делба
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 49
 

Решение № 90 от 20.03.2006 г. на ВКС, I г.о.
За да се счита решението за необжалваемо, следва да са изтекли сроковете за обжалване по отношение на всяка една от страните, имащи правото да обжалват постановения съдебен акт.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 50
 

Рубрика: Нотариални действия

Пред нотариуса имотът трябва да бъде индивидуализиран по начин, изключващ всякакво съмнение
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
стр. 54
 

Промени в местните данъци и такси при сделки с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 57
 

Как се оттегля пълномощно?
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 59
 

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Сделки с вещноправно действие при имоти с неуредени сметки по регулация
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 62
 

Рубрика: Авторско право

Съавторството като творческа дейност
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 71
 

Рубрика: Индустриална собственост

Как да запазим регистрацията на своята марка
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 78

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...