Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Реституционни права на кооперациите и кооперативните съюзи според § 26 и 27 от ПЗР на ЗК
авторски материал
Автор / източник: Марио Бобатинов, д-р
стр. 5
 

Преглед на практиката относно договора за издръжка и гледане
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 10
 

Защита на правото за вещно ползване
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 17
 

Решение № 365 от 30.05.2006 г., на ВКС, 4а г.о.
Писмените документи, въз основа на които е започнала да тече придобивна давност в полза на владелец на земеделски земи, не са изброени изчерпателно в чл. 12, ал. 7 ЗСПЗЗ. Такъв документ може да бъде и нотариален акт, издаден по обстоятелствена проверка, в случай че не е изтекла необходима придобивна давност.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18
 

Срок по чл. 115, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС) за отбелязване на влезли в законна сила решения на съда по вписани искови молби по чл. 114 ЗС
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 21
 

Срок по § 1 от Заключителни разпоредби към Закона за допълнение на ЗС
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 22
 

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Проданова
стр. 24
 

Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Решение № 359 от 23.03.2007 г., на ВКС, 4Б г.о.
В земеделските земи, раздадени с актове на Народното събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет, правото на ползване е прекратено с влизане в сила на ЗСПЗЗ и бившите собственици са легитимирани собственици и към настоящия момент, щом като в земеделските земи не е имало законно построени сгради до 01.03.1991 г. Те могат успешно да осъществят защитата на правата си по реда на чл. 108 ЗС срещу бившите ползватели.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29
 

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Включва ли се придобитият по давност през време на брака недвижим имот в обема на съпружеската имуществена общност?
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 33
 

И виновният за развода родител може да получи децата
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 42
 

Непълно осиновяване
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 45
 

Решение № 40 от 13.02.2006 г., на ВКС, I г.о.
С влязлото в сила решение по установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК спорът за собствеността респ. съсобствеността, е разрешен и не може да се пререшава в производство за делба на същия имот между същите страни.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46
 

Рубрика: Нотариални действия

Как се прави договор за продажба на наследство
авторски материал
Автор / източник: Людмила Тенева
стр. 50
 

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Правната уредба по въпроса за “паркоместата”
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 53
 

Рубрика: Авторско право

Проблеми, свързани с времетраенето на неимуществените права на артистите изпълнители
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 62
 

Рубрика: Индустриална собственост

Производство за определяне на общоизвестната марка
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
стр. 67
 

Рубрика: Кой кой е в ЕС

За Комитологията ­ накратко
авторски материал
Автор / източник: Юлия Захариева
стр. 73

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...