Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Покривът и неговото вещноправно значение и режим
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5
 

Проверка и доказване на собственост на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 13
 

Договор за прехвърляне на собственост срещу пожизнена рента
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 16
 

Решение № 936/07 от 17.07.2007 г., на ВКС, V г.о.
Когато в съсобствен недвижим имот е извършено строителство в отклонение от строителните правила и норми, то е незаконно и съставлява “неоснователни действия” по смисъла на чл. 109 ЗС. Изграденият при нарушение или в отклонение от строителните норми и правила за устройство на територията обект, по отношение на който не може да се приложи узаконяване, смущава правото на собственост на останалите съсобственици и подлежи на премахване. Не се прилага служебно погасителната давност при изтекли 5 години от момента на възникване правото да се построи сграда върху чужда земя, ако собственикът не направи възражение за това.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17
 

Решение № 938/07 от 12.07.2007 г., на ВКС, V г.о.
Ползвателят на недвижим имот за защита на отнетото му владение не само може да съобщи на собственика за всяко посегателство върху собствеността, но може да се защити и с ревандикационен иск по чл. 108 ЗС и с негаторен иск по чл. 109 ЗС за прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражни своето право на ползване.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20
 

Срок по чл. 80 от Закона за собствеността (ЗС) за придобиване по давност на правото на собственост върху движима вещ
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 23
 

Срок по чл. 100, ал. 2 ЗС за оттегляне на заявление за отказ от правото на собственост върху недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 25
 

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Административни спорове при сключен договор за концесия
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 26
 

Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Отношения между ползвателите на земеделски земи и техните собственици
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 33
 

Решение № 911 от 2.08.2007 г., на ВКС, IV г.о.
Неправилното становище на поземлената комисия, че е налице спор за материално право не може да ангажира съда и да доведе до разглеждане на такъв иск, ако същият е недопустим. Земеделски земи, които не са заявени за възстановяване или за които не е предявен иск по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ в срока по § 22 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ ­ ДВ, бр. 13 от 2007 г., не могат да бъдат предмет на спор за материално право по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 36
 

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Кои наследници могат да продължат бракоразводния процес по новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Галина Димитрова
стр. 40
 

Завещаване на трето лице при наличие на роднини
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 44
 

Решение № 545 от 6.12.2006 г., на ВКС, I г.о.
Не могат да бъдат разглеждани във втората фаза на делбата правоизключващи съсобствеността възражения, основаващи се на факти, съществували преди постановяване на решението по допускане на делбата.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 45
 

Рубрика: Нотариални действия

Заместване на нотариус
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
стр. 48
 

Действия при откраднат нотариален акт
авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
стр. 55
 

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Нови положения в административния процес при режима на АПК
авторски материал
Автор / източник: Асен Запрянов
стр. 57
 

Рубрика: Авторско право

Времетраене на правата на артистите изпълнители върху техните изпълнения
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 65
 

Рубрика: Индустриална собственост

Дизайн на общността - 2
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 74

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...