Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Сервитути при изграждането на електронни съобщителни мрежи и съоръжения
авторски материал
Автор / източник: Магдалена Георгиева, Иван Георгиев
стр. 5

Право на строеж върху парцел срещу апартаменти
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 15

Решение № 606 от 20.06.2006 г. на ВКС, IV г.о.
Когато процедурата по изкупуване от държавата на имот по реда на гл. II ЗСГ (отм.) не е завършена, а имотът е бил отнет, отнемането му е без законно основание. В този случай държавата не може да се позовава на придобивна давност за оригинерно придобиване на правото на собственост.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18

Срокове по чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС) за придобиване на правото на собственост по давност чрез непрекъснато владение
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 20

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Решение № 856 от 27.07.2007 г. на ВКС, V г.о.
При приватизация на обекти, на чиято територия има изградени енергийни обекти, последните не се включват в предмета на сделката, ако чрез тях се снабдява с енергия повече от един потребител. Тези обекти се прехвърлят на енергийното предприятие по предвидения за това ред.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 24

Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Промените в правния режим на земеделските земи, които не са заявени за възстановяване по реда на ЗСПЗЗ
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 26

Възстановяване правото на собственост върху горите
авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
стр. 30

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Доброволна делба на имоти в етажна собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 32

Смърт по време на развод
авторски материал
Автор / източник: Христо Лазаров
стр. 39

Наследяване по закон
авторски материал
Автор / източник: в-к "Трета възраст"
стр. 41

Ползване на неподелен съсобствен имот
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 42

Решение № 546 от 6.10.2006 г. на ВКС , I г.о.
Разпоредбата на чл. 288, ал. 3 ГПК не може да намери приложение в случаите когато върху делбения имот е възникнала смесена съсобственост, т.е. един от съделителите притежава идеални части от него на лично основание, а другите черпят права по наследствено правоприемство.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 43

Решение № 249 от 9.06.2006 г. на ВКС, I г.о.
Едва след индивидуализиране на жилищната сграда - предмет на иска за делба и изясняване статута на останалите сгради, намиращи се в дворното място, би могло да се извърши преценката, дали теренът, върху който се намират сградите, е обща част, неделима по своето естество, или делбата на същия е допустима.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46

Рубрика: Нотариални действия

Прекратяване на ЖСК
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 50

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Правомощия на общината в производството по премахване на незаконните строежи или части от тях
авторски материал
Автор / източник: Оксана Дериволкова
стр. 57

Рубрика: Авторско право

Преработката като обект на авторско право
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 64

Рубрика: Индустриална собственост

Дизайн на общността – 1
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 73

Приложение:

Отклонения във връзка с иска
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...