Меню

Промените в Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 5

Ограничения на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 11

За данъчна оценка се чака 14 дни
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 17

Решение № 1195 от 17.10.2006 г. на ВКС, IV г.о.
Установителният иск за собственост върху вещ ­ предмет на влязло в сила решение по чл. 282, ал. 1 ГПК, е обусловен от изхода на спора за нищожност на това решение.
Той е и допустим за разглеждане единствено при уважаване на обуславящите претенции с правно основание чл. 209, ал. 3 ГПК, тъй като само тогава няма да действа
забраната по чл. 224, ал. 1 ГПК.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19

Пряко предоставяне на разрешение за търсене или проучване на строителни и скално-облицовъчни материали
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 23

Новите положения при оземляването на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 30

Кога съдът възстановява, а общинската служба не дава имота?
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Елица Сотирова
стр. 36

Как се гонят натрапници от ниви?
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Цветанка Крушевска
стр. 38

Относно понятието за съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Иво Дачев
стр. 41

Валидност на завещанието след развод
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 47

Решение № 293 от 16.05.2006 г. на ВКС, I г.о.
Споразумението по чл. 99, ал. 3 СК има договорен характер и съответно вещнопрехвърлително действие, което препятства възможността разрешените с него въпроси да
бъдат пререшавани. Законът не забранява бившите съпрузи да уредят със споразумението имуществените си отношения по начин, че на единия от тях да бъде признат
личен дял.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48

Определение № 56 от 22.02.2006 г. на ВКС, I г.о.
Липсва правен интерес от обжалване на решението по допускане на делбата, след като диспозитивът съответства напълно на формулирания с исковата молба петитум,
и до делба е допуснат именно посоченият в същата имот. Несъгласието с мотивите към решението само по себе си не обуславя наличие на правен интерес от обжалване в
тази хипотеза.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 52

Действия по обявяване и вписване на обявеното завещание
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Албена Койчева
стр. 55

За легитимацията на лицата относно правото им да получат съобщение по реда на ЗУТ за изменение в ПУП
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 61

Торентите ­ новото предизвикателство пред авторското право
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Десислава Матева, Нели Босакова
стр. 67

Изчерпване на марки в обединена Европа
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 75

Срокове за погасяване на право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 82

Европейският съвет
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Юлия Захариева
стр. 85