Меню

Предварителен договор за учредяване право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
 стр. 5

Продажба на имоти с тежести
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
 стр. 15

Как да купя земята, върху която съм построил вила
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
 стр. 17

Решение № 1297 от 20.10.2006 г. IV г.о. на ВКС
Автор / източник: ВКС
 стр. 18

Водовземане, водоползване и позване по смисъла на Закона за водите
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
 стр. 22

Натура 2000: някои правни проблеми и предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Георги Пенчев, доц.
 стр. 29

Съпружеска имуществена общност при брак с чужденец
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
 стр. 34

Продажба на дял от имот след развод
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
 стр. 42

Решение № 61 от 23.02.2006 г. I г.о. на ВКС
Доколкото липсват данни, че страната и повереника є са едновременно обективно възпрепятствани да се явят в съдебно заседание, не са налице процесуални предпоставки
делото да бъде отложено за друга дата. В тази хипотеза не може да се приеме, че страната е лишена от възможността да защити ефективно интереса си. Тип на
документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 43

Нови изисквания към собствениците при продажба на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
 стр. 45

Възстановяването и поддържането на сградния фонд по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
 стр. 54

Мерки за насърчаване на инвеститорите
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мохамед Ал-Шамали
 стр. 62

Имуществени права на изпълнителите върху записани изпълнения
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
 стр. 69

Полезният модел – принудителни лицензии за упражняване на права
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Михаил Коджабашев
 стр. 75

Европейският парламент
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Юлия Захариева
 стр. 80