Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Ипотека върху кораб
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 5

В договора за издръжка и гледане се вписват конкретни задължения
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 16

Решение № 266 от 10.06.2010 г. на ВКС, II г.о.
Наличие на изграден в чужд недвижим имот тръбопровод или друга инсталация само по себе си не е достатъчно основание, за да се приеме, че е налице ограничаване на правата на собственика да ползва, владее или да се разпорежда с имота. За да е налице възпрепятстване на правата на собственика да ги упражнява в пълен обем, следва наличието на тръбопровод или друга инсталация да има неблагоприятно отражение или въздействие, пряко или косвено върху някое от правомощия на собственика, като при всички случаи, с оглед фактите по конкретния спор, следва да се направи преценка относно наличието на ограничаването. Това ограничение следва да пречи на ползването на вещта, съобразно нейното предназначение. Самата възможност от авария по тръбопровода не препятства по какъвто и да е начин правото на собственика на владее, ползва или да се разпорежда с имота си, съобразно неговото предназначение.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Реципрочно предварително влизане във владение при принудително отчуждаване по ЗДС с имотно обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 22


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Новите положения в правния режим на опазването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 29


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физически или юридически лица чрез доброволна делба
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 37

Допълнителни права на наследниците по закон
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 48

Решение № 848 от 26.11.2010 г. на ВКС, I г.о.
Когато като страни по придобивната сделка са посочени двамата съпрузи, транслативният ефект на сделката настъпва в патримониума и на двамата съпрузи като страни по сделката на основание чл. 21 ЗЗД, а не по силата на чл. 19, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.). Разпоредбата на чл. 19, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.) урежда само случаите, при които купувач е единият съпруг, но другият съпруг също има принос в придобиването на имота. Когато цената на имота е платена с лични на единия съпруг средства, но другият съпруг също участва като страна по договора, с който е придобит имотът, следва да се приеме, че е извършено дарение от съпруга, дал средствата. Поради това след прекратяването на брака този съпруг може да иска отмяна на дарението на основание чл. 105, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.), но не и да иска преобразуване на лично имущество на основание чл. 21 СК (отм.) и поради това по-голям дял от имота при неговата делба.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 51


Рубрика: Нотариални действия

Ограничаване на плащанията в брой и усъвършенстване на нотариалната дейност
авторски материал
Автор / източник: Адела Кац
стр. 54


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Правно значение на одобрените кадастрални карти и на подробните устройствени планове за упражняване на имуществените права на заинтересованите лица
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова, Игор Янкулов
стр. 59


Рубрика: Авторско право

Измененията в правния режим за частно копиране на обектите на авторско право и сродните му права
авторски материалл
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 73


Рубрика: Индустриална собственост

Предимства и недостатъци на различинте системи за регистрация на марки и взаимодействие между тях
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
стр. 84

Важно за Вас

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...