Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Писмените защити в гражданския процес
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 5

Критичен анализ на теорията за вещноправния характер на ипотеката
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 12

Нищожен нотариален акт
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Режимът на недействителност при концесионните договори по Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 22


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Кога е налице интерес от предявяването на установителен иск?
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 30

Решение № 228 от 19.03.2010 г. на ВКС , III г.о.
В разпоредбата на чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ е предвидена възможност за преработване на влезли в сила планове за земеразделяне при определени условия и това може да се направи независимо от обстоятелството, дали след реституцията имотите се намират в патримониума на бившите собственици и/или техните наследници, или имат нови собственици по силата на прехвърлителни сделки. Влязлата в сила заповед за преработване на плана е задължителна и за приобретателите.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физическите или юридическите лица
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 40

Наследяване по право на заместване
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 46

Как се продава имот на изчезнал съпруг
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия

Значение на отбелязването на съдебното решение по вещноправен спор като вид вписване
авторски материал
Автор / източник: Цветанка Маркова
стр. 50


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Актуални промени в Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 57

Особености и срокове в производството по чл. 57а ЗУТ по премахване на преместваеми обекти и рекламни или информационни елементи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 63


Рубрика: Авторско право

Авторскоправна закрила на произведенията на науката
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 69


Рубрика: Индустриална собственост

Географските имена като абсолютни основания за отказ за регистрация на марка
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 83

Важно за Вас

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Промени в практиката по използване на предварителни договори за продажба на недвижимо имущество
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...