Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Писмените защити в гражданския процес
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 5

Критичен анализ на теорията за вещноправния характер на ипотеката
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 12

Нищожен нотариален акт
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Режимът на недействителност при концесионните договори по Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 22


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Кога е налице интерес от предявяването на установителен иск?
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 30

Решение № 228 от 19.03.2010 г. на ВКС , III г.о.
В разпоредбата на чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ е предвидена възможност за преработване на влезли в сила планове за земеразделяне при определени условия и това може да се направи независимо от обстоятелството, дали след реституцията имотите се намират в патримониума на бившите собственици и/или техните наследници, или имат нови собственици по силата на прехвърлителни сделки. Влязлата в сила заповед за преработване на плана е задължителна и за приобретателите.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физическите или юридическите лица
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 40

Наследяване по право на заместване
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 46

Как се продава имот на изчезнал съпруг
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия

Значение на отбелязването на съдебното решение по вещноправен спор като вид вписване
авторски материал
Автор / източник: Цветанка Маркова
стр. 50


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Актуални промени в Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 57

Особености и срокове в производството по чл. 57а ЗУТ по премахване на преместваеми обекти и рекламни или информационни елементи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 63


Рубрика: Авторско право

Авторскоправна закрила на произведенията на науката
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 69


Рубрика: Индустриална собственост

Географските имена като абсолютни основания за отказ за регистрация на марка
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 83

Важно за Вас

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Промени в практиката по използване на предварителни договори за продажба на недвижимо имущество
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 88

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...