Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Измененията в Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес и обезпечителното производство
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Някои дискусионни въпроси на придобивната давност
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
стр. 16

Проверявайте внимателно имот, дори ако го купувате от фирма
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 26

Решение № 485 от 9.06.2010 г. на ВКС, III г.о.
Ако при изисквана от закона писмена форма страната, на която е представен предварително подписан от другата страна проектодоговор, положи на свой ред подписа си върху него, то договорът се явява сключен в този момент. Така постигнато в съответната форма съгласие, чрез полагане на подпис върху договора, изключва института на чл. 13, ал. 3 ЗЗД при спор относно наличието или липсата му и не поставя на последваща преценка въпросът за предложение, което губи силата си. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Строителство на енергийни обекти върху имоти - Публична общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 32


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Наследство върху земеделски земи - Последващ съпруг
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 35

Решение № 734 от 2.11.2010 г. на ВКС, I г.о.
Кадастралните планове определят възстановимите на терена стари реални граници съгласно чл. 18б, ал. 1 ППЗСПЗЗ, т.е. те служат за идентифициране на имотите. Одобрената кадастрална карта и кадастрален регистър следва да отразяват действителното право на собственост съгласно уредбата в ЗКИР. Те, както и плановете по ЗУТ, нямат вещно отчуждително действие, но отразяват актуалното състояние на пространствените предели на собствеността поне до опровергаване на доказателствената им сила като официални документи. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 366


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Първо изменение на Семейния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Цанка Цанкова
стр. 41

Промени в имуществените отношения между съпрузи
авторски материал
Автор / източник: Анна Станева, доц.
стр. 44

Придобиване по давност на съсобствен имот
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 52

Решение № 300 от 27.03.2009 г. на ВКС, I г.о.
Съсобствеността върху новоизградената сграда е при квотите, при които се е съпритежавала разрушената постройка предвид разпоредбата на чл. 66, ал. 2 ЗС, защото правото на строеж не се погасява дори и изградената въз основа на него сграда или част от нея е била разрушена, освен ако в акта за учредяването е предвидено друго. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 53


Рубрика: Нотариални действия

Договорна ипотека върху недвижим имот - Съпружеска общност, сключена без участието на другия съпруг (чл. 24, ал. 4 СК) в светлината на нотариалното производство
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р
стр. 56


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Практически аспекти при оспорването на индивидуалните актове по устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 67


Рубрика: Авторско право

Критичен поглед към уредбата на разпространението на авторски произведения в ЗАПСП
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 80


Рубрика: Индустриална собственост

Промените в правната регламентация на промишления дизайн влизат в сила от 12 февруари 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 89

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...