Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Относно нищожността на договора за замяна между община и физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Спазване на процесуалните срокове при изпращане на книжа по пощата
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 15

Решение № 427 от 16.07.2010 г. на ВКС, I г.о.
За да се постанови обезщетение чрез предоставяне на дял в съсобственост от новопостроена сграда в имот, одържавен по законите и начините, предвидени в чл. 1 и 2 ЗВСОНИ, е необходимо тази новоизграден обект да е в собственост на държавата, общината или техни дружества по чл. 61 ТЗ. Договор за продажба на обособена част по чл. 35-41 ЗППДОП (отм.) е подлежал на вписване на основание чл. 4, ал. 1, б. “а” ПВ, тъй като не е предвиден в изключението по чл. 5 от ПВ, но вписването му не е част от фактическия състав за възникване на вещноправните последици. Разпореждането, извършено след вписването на възбрана е относително недействително по отношение на този, в чиято полза тя е вписана. Потестативното право на делба може да бъде реализирано само по отношение на съсобственик. При прехвърляне на спорното право в хода на делбеното производство от един съделител на друг е налице материално правно правоприемство, което уедрява съсобствеността, но няма за последица включване на трети лица в съсобствеността с цел поставяне на първоначалните съсобственици в по-неблагоприятно положение и следва да се съобрази от съда.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените в производството по обжалване по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 26


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Критичен поглед към измененията в ЗСПЗЗ
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 34

Срокове и особености на оспорването в производството по приемане на кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 39


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Промени в имуществените отношения между съпрузите
авторски материал
Автор / източник: Веселин Петров
стр. 44

За развод по взаимно съгласие вече не са нужни 3 години брак
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 49

Наследяване на съпруг
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 51

Решение № 7 от 14.01.2010 г. на ВКС, I г.о.
Съсобственикът може да измени основанието на владението от свое име и от името на останалите съсобственици, като започне да владее само за себе си. Манифестирането на намерението за придобиване на имота в изключителна собственост чрез изменение на основанието на владението се обуславя от проявлението на обективния и субективен елемент на владението.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 52

Решение № 74 от 13.05.2010 г. на ВКС, I г.о.
Съгласно чл. 31, ал. 1 ЗС всеки от съсобствениците може да си служи с общата вещ по начин, който да не пречи на другия да си служи с нея. Следователно “служенето с общата вещ” предполага някой от съсобствениците да я използва самостоятелно, за да задоволи свои нужди, свързани с предназначението на вещта.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 55


Рубрика: Нотариални действия

Подпокривното пространство
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 59

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Техническият ръководител в строителството
авторски материал
Автор / източник: Стоянка Илова
стр. 64


Рубрика: Авторско право

Същност на разгласяването на авторски произведения и последиците от него
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 71


Рубрика: Индустриална собственост

Процедурата по опозиция на търговска марка
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 78

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...