Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Възлагане на недвижим имот при публична продан общо на няколко купувачи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Продавач трябва да декларира имота, ако запази правото си на ползване
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 18

Придобиване на имот по давност
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 20

Решение № 782 от 5.07.2010 г. на ВКС, I г.о.
Собственикът на терена е собственик и на пространството над него и навлизането в това пространство на стрехата на съседа само по себе си съставлява достатъчно основание да се приеме, че е налице неоснователно действие по смисъла на чл. 109 ЗС, пречещо на собственика, което той не е длъжен да търпи, независимо от това, дали ще застроява имота си и как. Засегнатият собственик не е лишен от защитата чрез иск по чл. 109 ЗС и когато влязъл в сила административен акт, валиден и законосъобразен, засяга правата му, които администрацията не е могла да съобрази при издаването на акта. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22

Решение № 389 от 10 .05.2010 г. на ВКС, I г.о.
При преценка правото на собственост върху дадена за оземление нива или друг недвижим имот следва да се има предвид, че правото на собственост е преминало към българския гражданин веднага с настаняването в имота, а по-късно сключеният договор има само облигационно действие - той урежда отношенията по повод заплащане земята на българската държава. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 26


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Принудително отчуждаване
авторски материал
Автор / източник: Десислава Атанасова
стр. 31


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Новите положения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 39


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Опис на наследство - актуални проблеми
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 47

Съпруг дели с децата само половината от наследствения семеен имот
авторски материалл
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 55


Рубрика: Нотариални действия

Изменението на договора за ипотека
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 58


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Изработване на инвестиционни проекти на територията на Република България от граждани на чужди държави
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 67

Учредяване право на строеж за съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 69


Рубрика: Авторско право

Някои проблеми на прекратяването на издателския договор
авторски материал
Автор / източник: Миглена Кавалова
стр. 71


Рубрика: Индустриална собственост

Липсата на реално използване на търговската марка на Европейската общност като едно от основанията за нейната отмяна
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 83


Важно за Вас


ПРИЛОЖЕНИЕ

Договорът за замяна
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...