Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Практически аспекти на отделянето и реалното връщане по чл. 2, ал. 5 ЗОСОИ
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 5

Как се разваля договор за издръжка и гледане
авторски материал
Автор / източник: Виргиния Банова
стр. 12

Публичната продан е легален начин за придобиване на имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 14

Решение № 527 от 16.06.2010 г. на ВКС, I г.о.
С окончателния разделителен протокол не се придобива право на собственост за член-кооператорите (ТР № 44 от 05.06.1975 г. на ОСГК). Собственик остава ЖСК. Правото на собственост от член-кооператорите за определения му от общото събрание обект се придобива с издаването на констативен нот. акт по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК дори ЖСК да не е прекратена. Разпоредбата на чл. 31, ал. 3 ЗК от 1991 г. (отм.), действала от 03.08.1991 до 03.01.2000 г., съдържаща забрана да се придобие по давност имущество на кооперация, не намира приложение към имотите, придобити от ЖСК, тъй като целта на ЖСК е различна. Член-кооператор може да придобие по давност обекта, който е определен за него едва след обособяването на обекта на собственост и приемането в експлоатация на сградата. В отношенията между членовете на ЖСК, кандидатстващи за придобиване на един обект в съсобственост, давност не тече, докато обектите са собственост на юридическото лице ЖСК. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17

Решение № 60 от 5.03.2010 г. на ВКС, IV г.о.
В исковото производство е допустимо съединяване на искове за връщане на предоставени под наем движими вещи, ако вещите не се намират у ответника или са развалени, с иск за присъждане на тяхната равностойност. При обективно евентуално съединяване на искове съдът е длъжен да се произнесе едновременно както по главния иск,така и по евентуално предявения иск, щом двата иска имат различен предмет. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Спиране на давностния срок по отношение на държавни и общински имоти
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 28


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Въпроси за промяна характера на собствеността върху общинска земеделска земя и на предназначението й
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 34

Придобиване на земеделски земи от чужденци по наследство
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 41


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Проблеми във връзка с режима на паричните влогове в Семейния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Симеон Тасев
стр. 42

Запазена и разполагаема част. Отказ от наследство
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 49

Кредитори могат да искат отмяна на отказ от наследство
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 50

Решение № 561 от 29.06.2010 г. на ВКС, I г.о.
Правото на обитаване по своя характер, съобразно разясненията, дадени в ТР № 47/1961г., е вещно право на ползване на недвижим имот за личните нужди на ползвателя. С бракоразводното решение пожизнено запазеното при прехвърлителна сделка право на ползване за двамата бивши съпрузи не се погасява в полза на собственика, а се концентрира в полза само на съпруга, на когото е предоставено ползването на семейното жилище. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 52

Решение № 940 от 9.03.2010 г. на ВКС, V г.о.
Вземането по чл. 12, ал. 2 ЗН е облигационно и се подчинява на общите правила за изискуемост, изпълнение, погасяване по давност и не може да се предяви преди предявяване на иска за делба. От този момент започва да тече и погасителната давност. Разпоредбата на чл. 12, ал. 2 ЗН има предвид материален принос от страна на сънаследник, довел приживе до уголемяване имуществото на наследодателя, което след смъртта му е предмет на делбата. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 55


Рубрика: Нотариални действия

Проблеми при нарушаване на представителната власт при нотариалните производства
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р
стр. 58


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Начало и продължителност на гаранционните срокове в строителството
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 66

Решение № 13074 от 4.11.2009 г. на ВАС, II отд.
План за застрояване на имот или група имоти извън границите на урбанизираните територии може бъде изработен само при наличен действащ общ устройствен план, определящ предназначението на съответната територия, с което застрояването трябва да е съвместимо. В чл. 59, ал. 1 ЗУТ общият устройствен план се сочи не за потвърждаване на това изискване, а като условие за одобряването на самия застроителен план. съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 74


Рубрика: Авторско право

Ноу-хау като обект на интелектуална собственост на фирмата
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 75

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...