Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Отношения между собственика на реституиран имот и третото лице – приобретател
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Относно допустимостта на ревандикационния иск за защита на сервитутни права
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
стр. 18

Решение № 256 от 27.04.2010 г. на ВКС, IV г.о.
Поначало договорът за дарение е безвъзмезден. Когато обаче са налице възникнала след сключването му нужда на дарителя от издръжка и потърсена от него помощ от надарения, законът задължава последния да окаже исканата помощ. Виновното неизпълнение на това задължение води до възможност за отмяна на дарението. По този начин изпадналият в нужда от издръжка дарител възвръща имота в патримониума си и може да задоволи възникналата своя трайна нужда от средства за живот. Дарителят трябва да се нуждае от издръжка поради трайното му изпадане в нужда. Това означава, че нито паричните му доходи, нито цялото притежавано недвижимо и движимо имущество, нито потенциалните възможности, свързани с това имущество, не са достатъчни за преживяването му. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 27


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Правен интерес при жалба срещу решение на концедент в процедурата по предоставяне на концесия
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 29


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Правен режим на земеделските земи от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 37

Решение № 251 от 19.03.2010 г. на ВКС, I г.о.
Когато имотът попада в урбанизираната територия, съгласно ал. 11 от чл. 13а ППЗСПЗЗ, следва да се попълни в одобрения кадастрален план. Констатираният в производството по попълване на кадастралната основа спор за материалното право на собственост следва да се разреши преюдициално. Съдът е обвързан от решението по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ и издаденото въз основа на него решение на ОСЗГ само относно принадлежността на правото на възстановяване за посочения имот, съгласно чл. 302 ГПК, но от това решение не следва, че е възможна реална реституция върху цялата призната за възстановяване площ. В производството за разрешаване на спора за материално право следва да се изследват правоприклудиращите факти по отношение на правото на собственост, настъпили след образуване на ТКЗС, като се установи дали върху имота или части от него е реализирано обществено мероприятие, което прави съответната част от имота невъзможна за реална реституция, и дали трети лица, включително и общината, са придобили права върху описания признат за възстановяване имот. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Издръжката и имуществото на непълнолетното дете в уредбата на Семейния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Велина Тодорова
стр. 51

Как се женят чужденци у нас
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 58

Само съд ограничава или лишава от родителски права
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 60

Решение № 364 от 29.04.2010 г. на ВКС, I г.о.
Трудовите възнаграждения и полагащите се обезщетения, свързани с трудово правоотношение от работа в чужбина и обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди представляват вземания на този, на когото са присъдени. Върху вземания на единия съпруг не възниква съпружеска общност, съгласно чл. 19, ал. 1 СК (отм). Влагането на тези суми в покупката на недвижим имот по време на брака е основание за трансформация на лични средства в право на собственост. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 63


Рубрика: Нотариални действия

Практически проблеми при вписване на брачния договор в имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
стр. 67


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Значението на правната квалификация в производството по недопускане и отстраняване на незаконното строителство
авторски материалл
Автор / източник: Оксана Дериволкова
стр. 70

Определение № 10773 от 17.09.2009 г. на ВАС, II отд.
Според чл. 6, ал. 1 ЗУТ Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, областните и общинските (районните) експертни съвети по устройство на територията извършват консултативна и експертна дейност. Затова техните решения имат само вътрешно административнопроизводствено значение и не представляват индивидуални административни актове, подлежащи на самостоятелен контрол - чл. 145, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 5 АПК. Те подлежат на проверка само заедно с крайния акт на производството, който подготвят, доколкото той самият подлежи на контрол. съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 77


Рубрика: Авторско право

Международни означения на публикувани авторски произведения
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 79


Рубрика: Индустриална собственост

Регистрационен режим на промишления дизайн
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
стр. 88


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...