Меню

 

 

ВЪПРОС: Заедно със съпругата си притежавам апартамент, който е семейна имуществена общност. Не сме доволни от определените ни за 2009 г. данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, за притежавания от нас апартамент, въпреки че сме изплатили изцяло задълженията си още през първото тримесечие на годината, за да не загубим правото си на отстъпка от данъка.
По какъв начин можем да поискаме промяна на определените ни задължения?

ОТГОВОР: Щом като задълженията са били установени и платени, без да е подавана жалба по съдебен ред, те могат да бъдат изменени само по особен ред. За данъка върху недвижимите имоти това е редът по чл. 133 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Таксата за битови отпадъци обаче не може да бъде изменена по реда на ДОПК, тъй като тя не е данъчно задължение. Тази такса може да бъде изменена само по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
В следващите редове ще разгледаме законовите възможности за изменение на данъка върху недвижимите имоти (по реда на ДОПК) и на таксата за битови отпадъци (съгласно реда, предвиден в АПК).

1. Изменение на данъка върху недвижимите имоти
Изменението на данъка върху недвижимите имоти, определен с влязъл в сила акт, който не е обжалван по съдебен ред, може да бъде извършено при наличие на някои от следните основания:

  •  откриване на нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за установяване на задължението, които не са могли да бъдат известни на лицето или органа, издал акта, до неговото издаване (ако актът не е бил обжалван) или до неговото влизане в сила (ако актът е бил обжалван);
  •  установяване по надлежния съдебен ред невярност на писмените обяснения на трети лица, на заключението на експерти, на писмените декларации, въз основа на които е установено задължението или престъпно действие на лицето, на негов представител, на орган, участвал в установяването на данъка или разглеждал жалба срещу акта;
  •  установяване, че задължението е основано на документ, който е признат за неистински, с невярно съдържание или подправен, по надлежния съдебен ред;
  •  установяване, че задължението е основано на акт на съд или на друго държавно учреждение, който впоследствие е бил отменен;
  •  установяване, че за същите задължения, за същия период и по отношение на същото лице е издаден друг влязъл в сила акт, който му противоречи.

Производството по изменение на данъка върху недвижимите имоти може да започне по инициатива на органа от общинската приходна администрация или по инициатива на лицето. Органът на общинската администрация, който установи основание за изменение по чл. 133 ДОПК, е длъжен да уведоми ръководителя на звеното за местни приходи в съответната община. Ръководителят изпълнява функциите на териториален директор на НАП. Органът от общинската администрация е длъжен да инициира производството, независимо от това дали данъчното задължение трябва да бъде намалено или увеличено, защото по отношение на него действат принципите на обективност и служебно начало по чл. 4 и 5 ДОПК.
Лицето може да подаде писмено искане до ръководителя на звеното, към което да приложи доказателствата, на които се позовава. В конкретния случай можете да инициирате започването на производство по изменение на задължението, ако смятате, че данъкът трябва да бъде определен в по-нисък размер, защото само в този случай имате правен интерес да искате изменение на определения Ви данък.
Ръководителят на звеното може да възложи ревизия за изменение на определеното задължение за данъка върху недвижимите имоти. Когато производството е инициирано от лицето, ръководителят на звеното трябва в 30-дневен срок от постъпването на искането да разпореди или да откаже мотивирано възлагането на ревизия. Отказът може да се обжалва от лицето, като срокът за подаване на жалбата зависи от това дали отказът е изричен или мълчалив. Ако отказът е изричен, срокът за обжалване е 14 дни от получаването на решението. Ако отказът е мълчалив, срокът за обжалване е 30-дневен и тече от изтичане на срока за произнасяне. Жалбата се подава чрез ръководителя на звеното до административния съд, в чийто район се намира общината по местонахождение на недвижимия имот. Съдът се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.
При определяне на новия по-висок или по-нисък размер на данъка трябва да се издаде ревизионен акт. Ако е налице надвнесена сума, тя се прихваща или възстановява с ревизионния акт.
Ако с ревизионния акт данъкът е намален в по-малък размер, отколкото сте поискали, или при инициирано производство от общинския орган Ви е определен по-висок данък, можете да го обжалвате по административен и съдебен ред съгласно ДОПК.

2. Изменение на таксата за битови отпадъци
Съгласно чл. 9б, ал. 2 ЗМДТ вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на АПК. Затова изменението на таксата за битови отпадъци се извършва по реда на чл. 99 и сл. АПК. Актът, с който е установена таксата, трябва да е влязъл в сила и да не е бил обжалван пред съда, за да може да започне процедурата по възобновяване, както се нарича изменението в АПК.
Основанията за изменение са посочени в чл. 99 АПК. Те са подобни на основанията за изменение на акта по реда на чл. 133 ДОПК. Различни са основанията по:

  • чл. 99, т. 1 АПК - съществено е нарушено някое от изискванията за законосъобразността на акта;
  • чл. 99, т. 6 АПК - страната, вследствие на нарушаването на административнопроизводствените правила, е била лишена от възможността да участва в административното производство или не е била надлежно представлявана, както и когато тя не е могла да участва лично или чрез пълномощник по причина на препятствие, което не е могла да отстрани;
  • чл. 99, т. 7 АПК - с решение на Европейския съд за защита на правата на човека е установено нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Инициативата за възобновяването на производството е на административния орган, съответния прокурор или омбудсмана. Ако е налице основание за възобновяване по чл. 99, т. 2-7 АПК, задълженото лице също може да инициира започването на процедурата.
Срокът, в който може да се поиска възобновяване на производството, е по-кратък, в сравнение със срока по ДОПК. Съгласно чл. 134, ал. 3 ДОПК заповедта за възлагане на ревизията трябва да бъде издадена или искането за изменение трябва да е подадено до изтичането на 5-годишния срок по чл. 109 ДОПК и до три месеца от узнаването на основанието за изменение.
В АПК възобновяването може да се направи в едномесечен срок от влизането в сила на акта, ако основанието е чл. 99, ал. 1 АПК.
В останалите случаи възобновяването може да се направи отново в тримесечен срок от узнаването на обстоятелството, но крайният срок е една година.
Издаденият при възобновяване на производството нов административен акт, съответно отказът да бъде издаден актът, може да се оспори по реда, установен в АПК.

Д-р Ганета МИНКОВА, адвокат

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...