Меню

 

 

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е предвиден различен ред за определяне на облагаемия доход за различните видове имущество - недвижимо, движимо имущество, финансови активи и пр. Той се съдържа в глава пета, раздел пети, чл. 33 ЗДДФЛ и предвижда:
1.
Облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намали с 10 на сто нормативно признати разходи.
2. Облагаемият доход от продажба или замяна на определени видове движимо имущество, посочени в чл. 33, ал. 2 ЗДДФЛ - пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, както и произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, е положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване (без да се намалява с 10 на сто нормативно признати разходи).
3. Облагаемият доход от продажби или замяна на акции, дялове, компесаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута, е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалени със сумата на реализираните през годината загуби,определени също за всяка конкретна сделка (ал. 3 на чл. 33 ЗДДФЛ).
Следва да се има предвид, че реализираната печалба, съответно загуба, за всяка сделка с посочените ценни книжа и финансови активи се определя, като продажната цена по конкретната сделка се намали с цената на придобиване на активите.
Възможно е финансови активи от един и същи вид, издадени от едно лице, да имат различни цени на придобиване. Ако впоследствие част от тях се продадат и не е възможно да се докаже конкретната им цена на придобиване, при установяване размера на цената на придобиване на всеки един от тях, се приема и ползва средно претеглената цена. Средно претеглената цена се определя въз основа на цената на придобиване на наличните (държаните) към датата на продажбата финансови активи от същия вид и от един и същ издател (емитент).
4. Облагаем доход е и доходът, получен във връзка с предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на право на собственост върху имуществото. Този доход се облага независимо от обстоятелствата по чл. 13 на закона.
Размерът на облагаемия доход за предоставено имущество по финансов лизинг се определя по формулата, съдържаща се в ал. 9 на чл. 33 ЗДДФЛ.
5. Облагаемият доход при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаването на едноличния търговец в търговския регистър е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието му (ал. 11 от чл. 33 ЗДДФЛ).
Тук е възможно възникването на следната особеност: продажната цена по сделката с недвижимо имущество по ал. 1 на чл. 33 ЗДДФЛ да се заплаща на части в различни данъчни години. В случая за всяка от данъчните години, през които е станало частичното плащане, облагаемият доход се определя по формулата в ал. 7 на чл. 33 от закона.
Когато продажната цена по сделките с движимо имущество, посочено в ал. 2 на чл. 33, се плаща на части в различни данъчни години, облагаемият доход за всяка от тези данъчни години се определя чрез ползване на формулата в ал. 8 на чл. 33 на закона.
Събираемостта на дължимия данък за доходите от продажба или замяна на имущество зависи в голяма степен от точното установяване на продажната цена, цената на придобиване и датата, на която доходът се смята за придобит.
При определяне на продажната цена и датата на придобиване на дохода трябва да се има предвид следното:
Продажната цена на различните видове имущество - недвижимо, движимо имущество или финансови активи - включва всичко, което лицето е придобило във връзка с продажбата или замяната, включително възнаграждение, неизразено в пари.
Придобитият доход може да бъде в парична или непарична форма.
Според чл. 11, ал. 1 ЗДДФЛ датата на придобиване е датата:
- на плащането в брой (чл. 11, ал. 1, т. 1 ЗДДФЛ); или
- датата на заверяване на сметката на лицето, получило дохода, или датата на получаването на чека - при безналично плащане (чл. 11, ал. 1, т. 2); или
- получаването на престацията - за непаричен доход (чл. 11, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ).
Доходът от продажба или замяна, или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 (финансови активи), се смята за придобит към датата на прехвърлянето на собствеността - чл. 11, ал. 2 ЗДДФЛ. А доходът от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец се смята за придобит на датата на съдебното решение за прехвърлянето му със заличаване на едноличния търговец - чл. 11, ал. 4 от закона.
Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането е получено от трето лице, а не от лицето, извършило продажбата или замяната. В този случай датата на придобиването на дохода се определя по реда на чл. 11, ал. 1 или 2 ЗДДФЛ (чл. 11, ал. 3 ЗДДФЛ), т.е. е:
- датата на плащането в брой или датата на заверяване на сметката на третото лице, получило дохода, или датата на получаването на чека - при безналично плащане (чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДДФЛ);
- получаването на престацията за непаричен доход (чл. 11, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ);
- датата на прехвърлянето на права или имущество по чл. 33, ал. 3 (финансови активи) - чл. 11, ал. 2 ЗДДФЛ.
Цената на придобиване на имуществото, което е обект на продажба или замяна, е различна при различните видове сделки с имущество, като зависи и от формата на сделката - продажба или замяна. В зависимост от тези обстоятелства:

  •  Цената на придобиване на различните видове имущество е документално доказаната цена на придобиване - т. 1, ал. 6 от чл. 33.
  •  Цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, увеличена с документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице - в случаите на замяна с доплащане - т. 2, ал. 6 от чл. 33.
  •  Цената на придобиване е нулева величина (равна е на нула), когато няма документално доказана цена на придобиване. Тя е нулева и за имущество, придобито по дарение, както и за акции и дялове, получени при разпределение на печалбата или с друг източник на собствения капитал.
  •  Цената на придобиване е нула и при последваща продажба или замяна на поземления имот по чл. 33, ал. 6, т. 8 ЗДДФЛ, включително на ограничени вещни права върху него - т. 3, ал. 6 от чл. 33.
  •  Цената на придобиване е документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице при замяна с доплащане, когато няма документално доказана цена на придобиване на имуществото, което е обект на замяна - т. 4, ал. 6 от чл. 33.
  •  Цената на придобиване е частта от непаричната вноска (апортната вноска), вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговското дружество, съответстваща на продадените или заменените акции и дялове - в случаите на направени непарични вноски в търговското дружество - т. 5, ал. 6 от чл. 33.
  •  Пазарната цена по чл. 10, ал. 4 ЗДДФЛ на имуществото, при-добито при замяна - в случаите на продажба или замяна на иму-щество, придобито при замяна - т. 6, ал. 6 от чл. 33.
  •  Цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана през 1997 г., включително с общия индекс на потребителските цени, обявени от Националния статистически институт - в случаите на продажба или замяна на имущество, което е придобито преди 01.01.1998 г. - т. 7, ал. 6 от чл. 33.

Документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж - в случаите на учредяване на право на строеж - т. 8, ал. 6 от чл. 33.
Важен момент в облагането е точното установяване на годишния облагаем доход на физическото лице от продажби или замени на имущество, извършени през годината.
При определяне на годишната данъчна основа и годишния облагаем доход на съответното физическо лице от продажба или замяна на имущество през данъчната година следва да се има предвид нормативната постановка на чл. 34 ЗДДФЛ. Според нея годишната данъчна основа на доходите от прехвърляне на права и имущество е сборът (сумата) от всички облагаеми доходи, придобити от продажба или замяна на имущество през данъчната година по реда на чл. 33 от закона.
Доходите, реализирани от продажба или замяна на имущество, се облагат годишно. През данъчната година за тези доходи не се удържа и не се внася авансов данък, какъвто се удържа и внася за доходите по трудови и извънтрудови правоотношения, и за доходите от наем за отдадено под наем движимо и недвижимо имущество. Това е специфичен момент в данъчното третиране на доходите от продажба или замяна на имущество.
Определената годишна данъчна основа за доходите от продажба или замяна на имущество, извършени през съответната данъчна година, е част от общата годишна данъчна основа на физическото лице, в която се включват всички други доходи и източници на доход, намалени с данъчните облекчения, предвидени в закона.
Отделните елементи (компоненти) на общата годишна данъчна основа намират израз в попълването и подаването на годишната данъчна декларация от физическите лица. Съставна част на общата годишна данъчна основа е и облагаемият доход от всички сделки (продажба или замяна) с имущество, сключени през съответната данъчна година.

Проф. Костадин ИВАНОВ, данъчен експерт

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...