Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 04

Разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката задължава всички юридически лица, независимо от вида на извършваната от тях дейност, да представят пред Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си (ГОД), съдържащ статистически данни и счетоводни документи.
В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е предвидено, заедно с годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 ЗКПО, да се подава и годишен отчет за дейността по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (чл. 92, ал. 3, във връзка с § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО).
Сроковете за подаване на ГОД за 2020 г. съвпадат със сроковете за подаване на ГДД, а именно – ГОД се подава от респондентите в срок до 30.06.2021 г., а консолидираните ГОД се подават в срок до 30.09.2021 г.

От чисто техническа гледна точка, задължените лица първо подават ГОД по електронен път в Информационната система „Бизнес статистика”, на адрес: https://isbs.nsi.bg , и едва след като подаването на ГОД е приключило и отчетът е в статут „Успешно обработен”, те могат да подадат ГДД. Това се налага поради факта, че при подаване на ГДД данъчно задължените лица следва да отбележат, че с нея подават ГОД и автоматично се зареждат данните за уникалния идентификатор (входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика” и датата на подаването му.

Ето защо е предвидено, че редът, начинът и сроковете за предоставяне на ГОД се определят със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите[1], която се обнародва в „Държавен вестник”.

Заповедта, определяща вида на отчетните форми за 2020 г., е № ЗМФ-1016 от 18.12.2020 г. и № У1016-40-947 от 11.12.2020 г. Същата заедно с приложенията към нея е обнародвана в неофициалния раздел на „Държавен вестник” (ДВ), бр. 110 от 29.12.2020 г.

Съгласно посочената заповед задължените да подават ГОД лица (юридически или физически лица, наречени респонденти) се разделят в следните групи:

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс, а именно физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци (ЕТ), както и физическите лица в случаите по чл. 29a 3ДДФЛ (т.е. физическите лица, които извършват стопанска дейност и са регистрирани като земеделски стопани) – те подават ГОД съгласно Приложение № 1 към заповедта.

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс – те подават ГОД съгласно Приложение № 2 към заповедта.

3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност – те подават ГОД съгласно Приложение № 3 към заповедта. В случай че същите бъдат прекратени (заличени) през текущата 2021 година, те нямат задължение да подават ГОД за 2021 г., но въпреки това е създадена възможност да могат да подадат такъв за последния си отчетен период, като за целта следва да попълнят и подадат Приложение № 10 към заповедта.

4. Предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др. – те подават ГОД съгласно Приложение № 4 към заповедта.

5. Застрахователи – те подават ГОД съгласно Приложение № 5 към заповедта.

6. Инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел – те подават ГОД съгласно Приложение № 6 към заповедта.

7. Пенсионноосигурителни дружества – те подават ГОД съгласно Приложение № 7 към заповедта.

8. Пенсионни фондове – те подават ГОД съгласно Приложение № 8 към заповедта.

9. Бюджетни предприятия – те подават статистически справки съгласно Приложение № 9 към заповедта.

10. Банки – те подават статистически справки съгласно Приложение № 9 към заповедта, като имат задължението да подадат и изготвения годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството и МСС.

Дадена е възможност за респондентите, които имат приходи за годината до 500 лева и попадат в т. 1-4 от посочените по-горе, да подадат декларация съгласно Приложение № 11 към заповедта.

Лицата, които не са осъществявали дейност, по смисъла на § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби към Закона за счетоводството през 2020 г. нямат задължение да подават ГОД. Те могат по желание да декларират обстоятелството, че не са осъществявали дейност през отчетния период, посредством подаване на декларация Приложение № 11, която се отнася за лицата с приходи до 500 лева.

В допълнение, лицата, които на основание чл. 27, т. 2 от Закона за счетоводството имат задължение да изготвят консолидирани финансови отчети, следва да подадат:

за нефинансовите предприятия, съставящи баланс – Приложение № 12;

за застрахователите – Приложение № 13;

за инвестиционните предприятия – Приложение № 14;

за пенсионните дружества – Приложение № 15.

Начини на подаване на годишните отчети за дейността:

По електронен път в реално време в информационна система „Бизнес статистика” с персонален идентификационен код, издаден от НАП – тази възможност е допустима само за нефинансови предприятия, несъставящи баланс: https://isbs.nsi.bg/ISBS/faces/welcome .

На хартиен носител в ТД на НАП – по този начин може да се подаде ГОД на нефинансови предприятия, несъставящи баланс, и от лицата, които към датата на подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ са с прекратена регистрация като ЕТ или нямат такава регистрация. В този случай ГОД се представя заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на ГОД на предприятията, несъставящи баланс: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2020/P1/Prilojenie_1_2020_NF_1.pdf .

На хартиен носител в съответната териториална структура на НСИ (териториално статистическо бюро) или по пощата с обратната разписка – този начин за подаване на ГОД е възможен за:

I. предприятията с нестопанска цел, които нямат задължения да подават ГДД: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2020/P4/Prilojenie_4_2020_NSC.pdf
II. бюджетните предприятия, които нямат задължение да подават ГДД: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2020/P9/Prilojenie_9_2020_BPB.pdf ;
III. предприятия в ликвидация и несъстоятелност, които нямат задължение да подават ГДД[2]: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2020/P3/Prilojenie_3_2020_LIKV.pdf ;
IV. предприятия в ликвидация и несъстоятелност, които са прекратили окончателно дейността си през 2021 г. и по желание подават ГОД – Приложение № 10: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2020/P10/Prilojenie_10_2020_LIKV_21.pdf ;
V. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетната година и по желание подават декларация – Приложение № 11: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2020/P11/Prilojenie_11_2020.pdf .

По електронен път чрез изпращане на e-mail адрес на съответния отдел „Статистически изследвания“ към териториалните статистически бюра – тази възможност е валидна само за подаване на декларация за предприятия без дейност – Приложение № 11, която се подава по желание от респондентите.

Само по електронен път в реално време в информационна система „Бизнес статистика” с КЕП – този начин на подаване на ГОД важи за всички респонденти, които не попадат в посочените по-горе случаи, както и за респондентите, които имат задължение да подават консолидирани ГОД. По този начин може да се подава и ГОД и декларация – Приложение № 11, и от всички горепосочени лица: https://isbs.nsi.bg/ISBS/ .

Христо ДОСЕВ, д.е.с., регистриран одитор

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...