Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 03

На 19 ноември и на 3 декември (повторно) 2020 г. 44-тото Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.

С § 72-78 (включително) от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗИДЗДДС за 2021 г. са направени изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане.

На практика, основните промени на Закона за корпоративното подоходно облагане се съдържат в разпоредбата на § 72 от ПЗР на ЗИДЗДДС за 2021 г., докато § 73-78 имат характер на преходни разпоредби по отношение на корпоративния данъчен закон.

С § 83 от ПЗР на ЗИДЗДДС за 2021 г. са направени изменения и допълнения в Закона за счетоводството.

И в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), и в Закона за счетоводството (ЗСч) са направени ключови изменения и допълнения.

Промените в ЗКПО и ЗСч, обнародвани в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., влизат в сила от 01.01.2021 г.2.

Не може да има съмнение, че най-важна и ключова промяна, и в двата изследвани нормативни акта е удължаването на сроковете за годишно счетоводно и данъчно приключване чрез удължаване на сроковете за деклариране и внасяне на данъци по ЗКПО и публикуване на финансовите отчети. Именно на тези въпроси е посветена настоящата разработка.

1. Удължаване на сроковете за годишно данъчно приключване и внасяне на данъци по ЗКПО - относима нормативна уредба: чл. 92, ал. 2; чл. 93; чл. 217, ал. 2; чл. 218а, ал. 3; чл. 219, ал. 5; чл. 252, ал. 1; чл. 253; чл. 259, ал. 2; чл. 260 и § 76 от ПЗР на ЗИДЗДДС

.....

Велин ФИЛИПОВ, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант

______________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 03/2021 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...