Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 12

В срок до 31.01.2021 г. работодателите ще трябва отново да преизчисляват на годишна база данъка за доходите по трудови правоотношения. Като цяло процедурата няма да се различава от реда, прилаган за предходната година, тъй като промените в данъчния закон за 2020 г. не засегнаха правилата, касаещи извършването на този процес. От друга страна, казусите, които възникнаха в хода на кампанията за 2019 г., показаха, че се допускат не малко грешки при прилагането на законовите изисквания, такива, каквито са разписани в нормата на чл. 49 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Предвид това, настоящата статия припомня основните правила за годишното преизчисляване на доходите по трудови правоотношения, като обръща специално внимание на някои от констатираните грешки и разглежда конкретни казуси от практиката, с цел избягването им през настоящата година.

На първо място, ще припомня, че задължението за годишно преизчисляване на дължимия данък за доходите от трудови правоотношения е вменено на работодателите, с които лицата имат сключено основно трудово правоотношение към 31 декември на съответната година. В тази връзка следва да се има предвид, че в съответствие с § 1, т. 52 от ДР на ЗДДФЛ „основно трудово правоотношение“ е трудовото правоотношение по т. 26 от § 1, което е възникнало първо по време. При определяне на основното трудово правоотношение не се вземат предвид трудовите правоотношения по § 1, т. 26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ1. Анализът на проблемите, установени в хода на миналогодишната кампания, показа, че една от допусканите грешки на работодателите е свързана именно с правоотношенията по § 1, т. 26, б. „и“ от ДР на ЗДДФЛ. Тя беше причина за възникването на някои трудности при попълването на данни в справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ. Освен това стана ясно, че много от физическите лица, които са придобивали такива доходи и съответно са били длъжни да подават годишна данъчна декларация за предходни години, не са го направили.

В тази връзка смятам, че ще е полезно да си припомним някои от основните принципи, свързани с облагането на доходите по този вид правоотношения, а именно:

  • доходите от правоотношенията, попадащи в обхвата на § 1, т. 26, б. „и“ от ДР на ЗДДФЛ, се облагат при работодателя само авансово по реда на чл. 42 ЗДДФЛ;
  • правоотношенията по § 1, т. 26, б. „и“ от ДР на ЗДДФЛ не могат да се определят като основни, с оглед дефиницията, дадена в § 1, т. 52 от ДР на закона. Освен това от разпоредбите на чл. 49, ал. 1 и 8 ЗДДФЛ е видно, че за доходите по този тип правоотношения работодателят не определя годишна данъчна основа и годишен данък;

..................

Лорета ЦВЕТКОВА, данъчен експерт
_______

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 12/2020 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...