Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 02

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

Годишната данъчна декларация за 2019 г. по чл. 50 ЗДДФЛ задължително се подава в срок от 10.01. до 30.04.2020 г. от местни и чуждестранни физически лица, които през годината са придобили доходи:

 • облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа (от трудови правоотношения; друга стопанска дейност; наем; прехвърляне на права или имущество и други източници по чл. 35 ЗДДФЛ), които се декларират в приложения № 1, № 3, № 4, № 5 и № 6 на декларацията;
 • облагаеми с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ (доходи от стопанска дейност като едноличен търговец; дейност на физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци и от селскостопанска дейност, осъществявана от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали реда по чл. 29а ЗДДФЛ), които се декларират в Приложение № 2 на декларацията;
 • облагаеми по реда на Закона за местните данъци и такси (патентни дейности и дейност по таксиметров превоз на пътници), както и необлагаеми по реда на ЗДДФЛ доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи от името на регистриран превозвач, които се декларират само информативно в Приложение № 7 на декларацията.

Местните физически лица задължително декларират в годишната си данъчна декларация:

 • придобитите през 2019 г. доходи от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък - като доходи от дивиденти, лихви по банкови сметки, облагаеми награди и др. Окончателният данък се определя в Приложение № 8 на декларацията и се декларира в срок до 30.04.2020 г.;
 • притежаваните от тях акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина, които информативно се посочват в Приложение № 8 на декларацията, но това се прави всяка година;
 • непогасената част от предоставените парични заеми през 2019 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
 • непогасените към края на 2019 г. остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;
 • непогасената част от получените парични заеми през 2019 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените банкови кредити;
 • непогасените към края на 2019 г. остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените банкови кредити, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв. Когато лицата имат такива заеми, те следва да бъдат декларирани в Приложение № 11 на декларацията. Ако през 2019 г. са предоставени/получени заеми, които изцяло са върнати, и по тях няма непогасени суми, същите не следва да се декларират в годишната данъчна декларация.

Местните физическите лица по желание могат да подадат годишната данъчна декларация за деклариране на:

 • придобити от тях през 2019 г. необлагаеми доходи, както и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт, които се попълват в Приложение № 13 на декларацията;
 • доходи на починали лица, които се декларират от наследниците/заветниците в образец 2001в на декларацията.

Чуждестранните физически лица също могат по желание да подадат годишна данъчна декларация в случаите по чл. 37а ЗДДФЛ.

Физическите лица не са задължени за подаване на годишна данъчна декларация, когато:

 • през годината са получили само доходи от трудови правоотношения, когато към 31.12.2019 г. имат работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка, и го е удържал до 31.01.2020 г.;
 • нямат работодател по основно трудово правоотношение към 31.12.2019 г. или имат такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, в случаите когато данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания данък и няма да се ползват данъчни облекчения чрез подаване на годишна данъчна декларация;
 • през годината са придобили само необлагаеми доходи
  и/или доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, с изключение на изрично посочените доходи от източник в чужбина, които се декларират в Приложение № 8.

Важно е да се знае, че физически лица, които през 2019 г. са имали само доходи по трудови правоотношения, на които работодателят по основното трудово правоотношение не е изчислил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и размерът на авансовия данък не съответства на дължимия годишен данък, следва да подават годишна данъчна декларация.

Така например, ако физическо лице с намалена работоспособност е ползвало данъчно облекчение при двамата си работодатели за придобитите от него доходи по трудови правоотношения и не е предоставило служебна бележка на работодателя по основното трудово правоотношение, за да му направи общо годишно облагане на всичките му доходи, то удържаният авансов данък няма да съответства на дължимия годишен данък и физическото лице е задължено да подаде годишна данъчна декларация, дори и да не е придобило други доходи през годината.

Нови моменти във връзка с подаване на годишната данъчна декларация за 2019 година

Нов момент при подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 г. е възможността физическите лица да ползват новата услуга на НАП и ако желаят, да заредят автоматично предварително попълнена годишната си данъчна декларация с наличните данни от Справките по чл. 73 ЗДДФЛ, за придобитите от тях през 2019 г. доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Услугата ще може да се ползва през портала за електронните услуги на НАП с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис, т. е. с подаване на декларацията по електронен път.

При положение че предварително заредените данни за доходите на физическите лица в годишната данъчна декларация изцяло съвпадат с придобитите от тях доходи през годината, физическите лица могат само да прегледат, потвърдят и подпишат декларацията си - например когато през 2019 г. лицата са имали само доходи от трудови правоотношения и граждански договори с платец - предприятие или самоосигуряващо се лице, и данните са коректни.

При положение че в предварително попълнената годишна данъчна декларация не са заредени всички данни на физическите лица, а заредените данни са само частични, лицата следва да направят промени, да добавят нови данни и след това да потвърдят и подадат декларацията си - например когато през 2019 г. лицата са имали доходи по трудов договор с български работодател, доход по граждански договор от източник в чужбина и доход от наем, платец на който е друго физическо лице. В този случай в годишната данъчна декларация предварително ще бъдат заредени само данните за доходите от работодателя по трудовия договор, а останалите доходи физическото лице следва ги добави самостоятелно.

Важно е да се има предвид, че отговорността за коректно попълнената годишна данъчна декларация е на физическите лица, придобили доходите.

Също така е важно, че физическите лица след 28.02.2020 г. ще имат достъп до справка за предоставената за тях информация в НАП със справките по чл. 73 ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващи се лица - платци на доходите/работодателите, включително и за направените корекции на данните. Добре е физическите лица да направят такава справка, преди да подадат годишната си данъчна декларация, но също така и в края на месеците април и септември, за да са сигурни в последните данни, тъй като предприятията/работодателите може да са направили някакви корекции в данните по отношение на изплатените за тях доходи и да се наложи подаване на коригираща декларация. Физическите лица в срок до 30.04.2020 г. могат да правят неограничен брой корекции с подаване на нова декларация, а след тази дата имат право на еднократна корекция в срок до 30.09.2020 г. Друга възможност физическите лица да подадат коригираща годишна данъчна декларация е със съобщение от орган по приходите по реда на чл. 103 ДОПК.

Друг нов момент е, че към годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 г. не се прилагат служебни бележки, включително и когато физическите лица имат издадени такива. Физическите лица, които не използват електронната услуга на НАП по предварително попълване на годишната си данъчна декларация, могат да използват информацията от служебните бележки единствено за попълване на данните в декларацията или за предоставянето им на работодателя по основното трудово правоотношение във връзка с годишното преизчисляване на доходите. За доходите от друга стопанска дейност и от наем, информацията, необходима за попълване на данните в годишната данъчна декларация, може да бъде взета от сметката за изплатени суми, с която лицата задължително следва да разполагат.

Нов момент е начинът на подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 г. на самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО, а именно тези лица задължително подават декларацията си само по електронен път. Такива са едноличните търговци, лицата, извършващи дейност като свободни професии, лицата, извършващи патентни дейности и др. Когато през годината или за част от нея физическото лице е било самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, следва да подава декларацията само по електронен път, като в образец 2001, в част I, т. 9 следва да направи отметка на това обстоятелство - например физическо лице, което от началото на 2019 г. до февруари 2019 г. е било самоосигуряващо се лице по КСО, е прекратило извършването на дейност като самоосигуряващо се лице и е започнало работа по трудово правоотношение, трябва да подава годишната си данъчна декларация само по електронен път, без оглед на това че към момента на подаване на декларацията вече не е самоосигуряващо се лице.

При извършване на корекции на годишни данъчни декларации по чл. 50 ЗДДФЛ за 2018 и предходни години самоосигуряващите се лица не са задължени да подават декларациите единствено по електронен път.

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ до 31.03.2020 г. по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31.03.2020 г. След тази промяна физическите лица имат възможност през март да направят справка за изплатените им доходи от платците/работодателите, да направят корекции, да добавят доходи, когато е необходимо, и годишната им данъчна декларация да бъде коректно попълнена. Когато се подава коригираща годишна данъчна декларация след 31.03.2020 г., правото на отстъпка се губи, тъй като едно от необходимите условия за нейното ползване (подадена декларация в срок до 31 март) вече няма да е налице. Освен това е важно да се има предвид, че лицата, които желаят да се възползват от възможността за ползване на отстъпка, при наличието на необходимите за това условия, следва да заявят това свое желание, като попълнят редовете за ползване на отстъпка в част ІV на образец 2001 и/или 2021 (за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец) на годишната данъчна декларация, тъй като, ако това не се направи, отстъпката не се изчислява автоматично. Дължимият данък върху доходите по годишната данъчна декларация може да бъде внесен по интернет чрез виртуалния ПОС терминал на НАП, чрез физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП, с платежно нареждане/вносна бележка или пощенски запис със задължително вписан ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП/ЕИК на чуждестранно физическо лице по съответните сметки на компетентната ТД на НАП.

Промени в приложенията на годишната данъчна декларация за 2019 година

Най-съществената промяна, направена в повечето от приложенията на декларацията (Приложения № 1, № 3, № 4, и № 6) е отпадането на реда, на който отделно се посочваха подлежащите на облагане доходи от източник в чужбина.

Когато местните физическите лица през 2019 г. са придобили доходи от трудови правоотношения от източници в чужбина, те ги посочват като придобит доход според кода на дохода на ред 1,
част І в Приложение № 1. Когато местните физически лица през годината са придобили едновременно доходи с един и същ код от източници от България и от чужбина, същите се включват общо на един ред, тъй доходите от чужбина вече не се посочват самостоятелно.

Пример:

Физическо лице през 2019 г. е придобило доход по трудов договор в размер на 4000 лв. от източник в България и 1000 лв. от чужбина. През годината това лице има и доход като съдружник за полагане на личен труд в дружеството, в което е съдружник, в размер на 1000 лв. Хипотетично приемаме, че върху този доход са удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето в размер на 900 лв., а лицето като самоосигуряващо се лице е внесло авансово през годината задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО в размер на 700 лв. Лицето няма осигурителни вноски за довнасяне, тъй като размерът на доходите е под минималния осигурителен доход за годината. В този случай в част І на Приложение № 1 лицето ще изчисли годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, както следва:

 

Доходи с код 101

Доходи с код 102

Доходи с код 103

1

2

3

4

5

1

Облагаем доход, в т.ч.:

5000

1000

 

2

Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО

900

Х

 

3

Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО, внесени авансово през годината

Х

700

Х

4

Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали години

Х

0

Х

5

Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице

0

   

6

Годишна данъчна основа

4100

300

 

7

Годишна данъчна основа (сборът от сумите на ред 6 в колони 3, 4 и 5)

4400

В Приложение № 1 на ред 1 в част ІІ се посочва общият размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения от работодателя по реда на ЗДДФЛ. Това е размерът на авансово удържания и/или внесения през годината данък за доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 42 или 49 ЗДДФЛ. Лицата, които не ползват услугата по автоматично попълване на данните в годишната данъчна декларация, а разполагат със служебната бележка за доходите по трудови правоотношения, следва да имат предвид, че тук се посочва сумата, вписана на последния ред от тази бележка.

Промяната, реализирана в Приложение № 1, е свързана с добавена нова част ІІІ, в която вече се посочват идентификационни данни за работодателите. На ред 1 в част ІІІ вече се посочва детайлна информация за работодателите по смисъла на ЗДДФЛ. Работодател е:

 • всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице;
 • дипломатическо представителство на друга държава, което е избрало да определя, да удържа и да внася данък за доходи от правоотношения по § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, сключени с местни физически лица, във връзка с извършваните от него функции в Република България.

В част ІІІ на Приложение № 1 се попълват данни за доходите не само от източници в България, но и от чужбина.

Когато физическите лица през годината са имали повече от един работодател по смисъла на ЗДДФЛ, на ред 1 в част ІІІ се посочват отделно идентификационни данни за всичките работодатели.

Когато физическите лица през годината са придобили доходи по трудови правоотношения от платци, които не са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ, не се посочват идентификационни данни, а доходите се посочват само като обща сума (без оглед дали са с източник от България, или от чужбина).

Пример:

През 2019 г. физическо лице е придобило доход по трудов договор с българско дружество „АБВ“ ООД в размер на 20 000 лв. и доход по трудово правоотношение с чуждо дружество в размер на 10 000 лв. В този случай в част ІІІ на Приложение № 1 физическото лице ще попълни следното:

Част ІІІ - Данни за платеца на дохода по част І

№ по

ред

ЕИК/Служебен номер от регистъра НАП на работодателя

Наименование/Име на работодателя

Код на дохода

Размер на дохода

1

2

3

4

5

1

Данни за работодателите - платци на доходите по трудови правоотношения с код 101, 102 и 103

1.1

1

2

6

9

9

6

8

8

9

0

АБВ ООД

101

20 000

1.2

                         

1.3

                         

1.4

                         

1.5

                         

2

Обща сума на доходите с код 101, платците на които не са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ

101

10 000

3

Обща сума на доходите с код 102, платците на които не са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ

102

 

4

Обща сума на доходите с код 103, платците на които не са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ

103

 

Новите моменти в Приложение № 2 са съобразени с промените в годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО. Направена е промяна в увеличенията и намаленията на счетоводния финансов резултат, и са направени промени и във връзка с регулиране на слабата капитализация по чл. 43 ЗКПО, като е добавена нова част ХII, която преди беше част от помощните справки.

В Приложение № 3 доходите от източник в чужбина, придобити от местни физически лица, също вече не се посочват на отделен ред. Например, ако местно физическо лице през 2019 г. е придобило доходи от авторско възнаграждение от източник в чужбина, те се посочват като придобит доход на ред 1, в част І на Приложение № 3. Например местно физическо лице, което е получило доходи от извънтрудови правоотношения от източник в България и чужбина, ги посочва с код 307 общо на ред 1, в част І от Приложение № 3. Когато това лице има право да приложи метод за избягване на двойното данъчно облагане за доходите от източник в чужбина, ще попълни и Приложение № 9, където ще посочи детайлна информация за доходите от чужбина (държава, внесен данък в чужбина - при прилагане на методите на данъчния кредит и т. н.).

В част ІІІ на Приложение № 3 се попълват данни за доходите не само от източници в България, но и от чужбина, а при попълването на тази част от приложенията водещ е статутът на платеца на доходите. На ред 1 в колони 2 и 3 на част ІІІ се посочват идентификационни данни за платеца на доходите със съответните кодове, когато той е предприятие по смисъла на ЗДДФЛ или самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО. По смисъла на ЗДДФЛ „предприятие“ е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, както и търговското представителство по Закона за насърчаване на инвестициите и осигурителната каса, създадена на основание чл. 8 КСО. Например, когато платецът е предприятие по смисъла на ЗДДФЛ (българско дружество), неговите идентификационни данни се описват в колони 2 и 3 на ред 1
в част ІІІ, независимо дали придобитите доходи с код 304 и 307 са от източник в България или от чужбина. На ред 1 в колона 5 от част ІІІ се посочва брутният размер на придобития през годината доход от всеки платец, според кода. Когато физическите лица през годината са имали доходи от повече от едно предприятие - платец, на ред 1 се посочват отделно идентификационни данни за всички предприятия, които лицата са имали през годината.

Когато платецът на доходите не е предприятие по смисъла на ЗДДФЛ или не е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, в част ІІІ в колона 5 на ред 2 и 3 в зависимост от кода на дохода се попълва брутният размер на придобитите доходи само като обща сума, а не платец по платец, т. е. когато платецът е физическо лице или чуждестранно дружество, което не е предприятие по смисъла на ЗДДФЛ, независимо дали доходът е от източник в България, или от чужбина, същият се посочва само като обща сума, без идентификационни данни за платеца.

В Приложение № 3 вече не се декларират придобитите от нерегистрирани като земеделски стопани лица облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, които вече се облагат с окончателен данък. Например земеделски стопанин, който през 2019 г. не е бил регистриран по съответния ред, е извършвал дейност по производство на селскостопанска продукция и е получил субсидия. Това лице в Приложение № 3 ще попълни придобитите през 2019 г. доходи от извършваната дейност с код 302, а доходите, придобити под формата на подпомагане, няма да ги декларира в годишната си данъчна декларация, тъй като те са обложени с окончателен данък.

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които не са избрали реда на облагане по чл. 29а ЗДДФЛ като еднолични търговци, в Приложение № 3 декларират както доходите от извършваната от тях дейност, така и придобитите подпомагания и субсидии.

Доходи, получени под формата
на субсидии и други държавни
помощи от:

Деклариране в годишната данъчна декларация за 2019 година:

Физически лица, регистрирани като земеделски стопани

Облагат се с данък върху общата годишна данъчна основа и се декларират в Приложение № 3 на годишната данъчна декларация

Физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани

Облагат се с окончателен данък, който се удържа от администратора на помощта и не се декларират в годишната данъчна декларация

Физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали за облагане реда на чл. 29а ЗДДФЛ

Облагат се с данък върху годишната данъчна основа и се декларират в Приложение № 2 на годишната данъчна декларация

В Приложение № 4 промените са аналогични на тези, реализирани в Приложение № 3. В част І в Приложение № 4 доходите от източник в чужбина, придобити от местни физически лица, вече не се посочват на отделен ред, а в част ІІІ се попълват данни за доходите не само от източници в България, но и от чужбина според кода на доходите от 401 до 403.

В Приложение № 5 отпаднаха колоните, в които се отбелязваше дали доходите са от източник България, или от източник в чужбина.

Пример:

През 2019 г. физическо лице е реализирало продажби на два недвижими имота (единият недвижим имот е придобит по наследство, а другият е притежаван в продължение на 2 години) и на автомобил - притежаван 5 месеца. В част І на Приложение № 5 лицето ще попълни информация само за доходите, подлежащи на облагане, както следва:

Код на дохода

Продажна цена

Цена на придобиване

Положителна разлика

(к. 3 -
к. 4 > 0)

Разходи

(к. 5 х 10% - само за доходи с код 501, 502 и 505)

Частично получено плащане през годината

(само за доходи с код 502 и 504)

Получени през годината вноски по договор за лизинг

(само за доходи с код 505)

Облагаем доход

1. (к. 5 - к. 6); или

2. (к. 5 - к. 6) х (к. 7 : к. 3) -при доходи с код 502; или

3. (к. 5 х /к. х7 : к. 3/) - при доходи с код 504 или

4. (к. 5 - к. 6) х (к. 8 : к. 3) - при доходи с код 505

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

501

70 000

50 000

20 000

2000

0

0

18 000

2

503

5000

5000

0

0

0

0

0

7

Общ размер на облагаемия доход за имуществото по Таблица 1

(сбора от сумите, посочени в колона 9)

18 000

В Приложение № 6 промените са аналогични на тези, реализирани в Приложение № 3 и № 4. В част І на Приложение № 6 доходите от източник в чужбина, придобити от местни физически лица, вече не се посочват на отделен ред, а в част ІІІ се попълват данни за доходите не само от източници в България, но и от чужбина според кода на доходите с код 601 и от 603 до 606.

В Приложение № 6 отпаднаха доходите с код 602 и съответно облагаемите доходи, придобити под формата на парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от наши предприятия вече не се декларират в годишната данъчна декларация. Тези доходи вече се облагат с окончателен данък и подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация само когато са от източник в чужбина.

В Приложение № 8 вече се определя окончателният данък и за придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител от източник в чужбина, като тези доходи вече се посочват в част ІV с код 822. Освен тези доходи в Приложение № 8 се декларират и:

 • доходи от дивиденти от източник в чужбина;
 • доходи от ликвидационни дялове от източник в чужбина;
 • доходи при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества, за които се дължи окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 5 ЗДДФЛ;
 • доходи от допълнително доброволно осигуряване по чл. 38, ал. 8 ЗДДФЛ от източник в чужбина;
 • доходи от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“ по чл. 38, ал. 8 ЗДДФЛ от източник в чужбина;
 • доходи от лихви по банкови сметки от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ.

Във връзка с изчисляването на окончателния данък за изрично посочените доходи от източник в чужбина е много важно да се има предвид, че за тези доходи, които се декларират в Приложение № 8, не се попълват приложения № 9 и № 10, а когато се ползват методи за избягване на двойното данъчно облагане, те намират отражение само в част ІV от Приложение № 8.

В наименованието на Приложение № 9 е уточнено, че Приложение № 9 е за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Например местно физическо лице, което е получило доходи от авторски възнаграждения от източник в чужбина, ще ги посочи с код 304 на ред 1, в част І от Приложение № 3 и при положение че лицето има внесен в чужбина данък и има право да приложи метод за избягване на двойното данъчно облагане, за доходите от източник в чужбина ще попълни и Приложение № 9, където ще включи детайлна информация за доходите от чужбина (държава, внесен данък в чужбина - при прилагане на методите на данъчния кредит и т. н.).

В Приложение № 10 отпадна изискването за прилагане на копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК при ползване на данъчните облекчения за намалена работоспособност и за деца с увреждания. При ползване на данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране вече не се прилагат копия на документи, удостоверяващи направените вноски.

В част VІІІ от Приложение № 10 е важно да се има предвид, че за данъчните облекчения при прилагане на метод за избягване на двойното данъчно облагане „Освобождаване с прогресия“ не е налице изискване лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, каквото изискване съществува по отношение на всички данъчни облекчения по
ЗДДФЛ, които се посочват на редове от 1 до 8 в същата част.

Евгения ПОПОВА, главен експерт по приходите в НАП

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...