Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 08

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предвижда различни данъчни облекчения, които могат да се ползват от физическите лица за придобитите от тях през годината доходи. За лицата, извършващи дейност като еднолични търговци, някои от облекченията по ЗДДФЛ не се прилагат, а други се ползват при правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). За ползването на всяко едно данъчно облекчение съществуват конкретни условия, които ще разгледаме по-долу.

Ползване на данъчните облекчения от физически лица

Данъчните облекчения по ЗДДФЛ, които могат да се ползват от физически лица, са за лица с намалена работоспособност; за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане; за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; за дарения; за млади семейства; за деца; за деца с увреждания и за извършени безкасови плащания. Облекченията се ползват, като се приспадат от сумата от годишните данъчни основи, която е сбор от годишните данъчни основи за всеки вид доход (от трудови правоотношения; от друга стопанска дейност; от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; от прехвърляне на права или имущество и от други източници). Така например не е възможно да се ползват данъчни облекчения за доходи, които се облагат с окончателен данък. Друг специфичен момент е, че единствено данъчното облекчение за безкасови плащания се изчислява от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа.

Ползване на данъчните облекчения от лица, извършващи дейност като едноличен търговец

Данъчните облекчения по ЗДДФЛ, които могат да се ползват от лицата, извършващи стопанска дейност като еднолични търговци, както и от физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци по реда на чл. 29а ЗДДФЛ, са за лица с намалена работоспособност; за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане; за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; за деца и за деца с увреждания. Облекченията се ползват от годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ.

Когато физическото лице едновременно има както доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, така и доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, придобити в качеството му на физическо лице, данъчните облекчения могат да се ползват на първо място от сумата от годишните данъчни основи и след това от годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

1. Ползване на данъчните облекчения чрез подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

Основният механизъм за ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ е чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, в която задължително се попълва Приложение № 10 (образец 2010), като основната част от облекченията могат да се ползват и чрез работодател. В случаите, когато данъчните облекчения са ползвани в пълен размер чрез работодателя по основното трудово правоотношение, при подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ документите за тяхното ползване не се прилагат отново към декларацията поради това, че те вече са представени на работодателя. В тези случаи физическите лица не попълват информация за конкретните облекчения в Приложение № 10 на декларацията, а само размера на ползваното при работодателя облекчение, който се посочва в Част VІІІ от приложението. Например през данъчната година физическо лице е ползвало данъчно облекчение за две деца в размер на 400 лв. при работодателя по основното трудово правоотношение, на който е представило декларация по чл. 22в, ал. 8 ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца. Когато физическото лице е задължено да подава годишна данъчна декларация, към нея няма отново да прилага декларацията за ползване на данъчното облекчение, а единствено ще отбележи, че същото е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение и ще попълни неговия размер от 400 лв. на ред 7 в Част VІІІ от Приложение № 10.

Задължително условие при ползване на данъчните облекчения е данъчно задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато декларацията се подава по реда на чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ - еднократно в срок до 30 септември, както и по реда на чл. 103 и 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - корекции в срок до 30 април по инициатива на физическото лице или корекции по инициатива на орган по приходите.

 • Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Данъчното облекчение може да се ползва от физически лица, включително лица, извършващи дейност като едноличен търговец, като за ползването му се попълва Част І в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Условия: Данъчното облекчение може да се ползва от лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган. Годишният размер на облекчението може да се ползва както за годината на настъпване на неработоспособността, така и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението - така например, ако физическо лице има издадено решение на ТЕЛК с намалена работоспособност 65 на сто, в сила от 15.07.2019 г. за срок от 3 години, в годишен аспект лицето има право да ползва облекчение в пълен размер.

Размер: Годишният размер на данъчното облекчение е 7920 лв. и той се приспада от сумата от годишните данъчни основи до размера на тази сума, т.е. когато сумата е в по-нисък размер, като размер на данъчното облекчение се посочва по-ниският размер, който реално може да ползва като облекчение.

Документи, които се прилагат към декларацията: Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, могат да ползват данъчното облекчение пожизнено, без оглед на определения в решението срок. Например физическо лице, което притежава експертно решение на ТЕЛК със срок от 20.05.2016 до 20.05.2019 г. с определена намалена работоспособност 60 на сто, е навършило възрастта за пенсия на 05.03.2019 г., при което за лицето това е валидно решение (пожизнено), тъй като то е навършило възрастта за пенсия в срока на решението.

 • Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Данъчното облекчение може да се ползва от физически лица, включително лица, извършващи дейност като едноличен търговец. За прилагането му се попълва Част ІІ в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Условия: Данъчното облекчение се ползва от лица, които през годината са направили лични вноски за доброволно осигуряване, здравно осигуряване и/или премии по застраховки „Живот“. Облекчението се ползва и в случаите, когато съгласно сключения със застрахователното/осигурителното дружество договор физическото лице - носител на задължението за данъка, е застраховано/осигурено лице, както и в случаите, когато по споразумение с лицето се промени застрахователното/осигурителното дружество и прехвърлянето на набраните до този момент средства се извърши по банков път.

Размер: Размерът на данъчното облекчение са внесените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи, както и внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“, в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Например физическо лице през данъчната година е правило лични вноски за допълнително доброволно осигуряване шест месеца по 300 лв. на месец в общ размер на 1800 лв., а сумата от годишните данъчни основи за годината е в размер на 15 000 лв. В този случай размерът на данъчното облекчение ще бъде ограничен в размер на 1500 лв. (15 000 х 10% = 1500 лв.).

Документи, които се прилагат към декларацията: Не се прилагат документи към годишната данъчна декларация, но въпреки това лицата трябва да съхраняват документи (договор) във връзка с последващия данъчен контрол.

Допълнително доброволно осигуряване е осигуряването по Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и доброволното осигуряване, осъществявано съгласно законодателството на държава членка на ЕС или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, от институция, която извършва дейности, пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за професионална квалификация и безработица.

Доброволно здравно осигуряване е осигуряването по Закона за здравното осигуряване, както и дейността по доброволно здравно застраховане, осъществявана съгласно законодателството на държава членка на ЕС или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, от институция, която извършва дейност по доброволно (допълнително) здравно застраховане.

Застраховки „Живот“ са сключваните от застрахователи, лицензирани съгласно Кодекса за застраховането, или от застрахователи със седалище в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, извършващи дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги:

а) застраховка „Живот“, която включва застраховка само за достигане на определена възраст, застраховка само за смърт, застраховка за достигане на определена възраст или за по-ранна смърт, посочена в т. 1, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от раздел I на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането;

б) застраховка с изплащане на анюитети (пенсия или рента) по т. 1, буква „б“ и т. 3, буква „б“ от раздел I на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането.

Например физическо лице е сключило договор с лицензирано съгласно Кодекса за застраховането застрахователно дружество за основна застраховка „Живот“, която включва застраховка за достигане до определена възраст или за по ранна смърт, риск, посочен в раздел I, т. 1, б. „а“ от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането и допълнителна застраховка по т. 1, б. „б“ от същия кодекс - застраховка срещу инвалидност, причинена от злополука. В този случай трябва да се направи разграничение между застрахователната премия по основната застраховка „Живот“ и застрахователната премия по допълнителната застраховка, за която лицето няма право да ползва данъчно облекчение

 • Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчното облекчение може да се ползва от физически лица, включително лица, извършващи дейност като едноличен търговец. За ползването му се попълва Част ІІІ в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Условия: Данъчното облекчение може да се ползва от лица, които през годината са внасяли за своя сметка осигурителни вноски по чл. 9а КСО. Член 9а КСО дава възможност определени изрично посочени периоди, през които не е имало осигуряване, да се зачитат за осигурителен стаж при пенсиониране (например за времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование). В тези случаи лицата внасят по банков път осигурителни вноски изцяло за тяхна сметка върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Размер: Размерът на облекчението е размерът на внесената през годината сума за закупуване на осигурителен стаж и се приспада от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ.

Документи, които се прилагат към декларацията: Копия на платежните документи.

 • Данъчно облекчение за дарения

Данъчното облекчение може да се ползва само от физически лица, като за ползването му се попълва Част ІV в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ. Лицата, извършващи стопанска дейност като едноличен търговец, не ползват данъчно облекчение за дарения по този ред, а по реда, предвиден в ЗКПО.

Условия: Физическите лица могат да ползват данъчното облекчение, когато са извършили дарения в полза на лицата и организациите, визирани в чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗДДФЛ, а именно в полза на:

 • здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето. Такива са националните центрове по проблемите на общественото здраве, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и здравните кабинети;
 • лечебни заведения;
 • специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане (социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги от 01.01.2020 г.), както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика. Разпоредбите на ЗДДФЛ, приложими при дарения в полза на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, ще се прилагат съответно при дарения за домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция до тяхното закриване;
 • специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (до 31.12.2019 г.);
 • детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
 • бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
 • регистрирани в страната вероизповедания;
 • специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
 • Българския Червен кръст;
 • културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
 • юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
 • фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
 • комуни за лечение на наркозависими;
 • детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Освен това данъчно облекчение може да се ползва за дарения за културата (безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството), както и когато дарението е в полза на Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция.

Данъчно облекчение за дарения може да се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на гореизброените лица, установени в друга държава членка на ЕС, или държава страна по Споразумението за ЕИП.

Следва да се има предвид, че с договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им. Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.

За дата на извършване на дарението се счита датата на придобиване на дарението от дареното лице по смисъла на чл. 11 ЗДДФЛ:

 • при плащането - когато дарението е пари в брой;
 • при заверяването на сметката на получателя на дарението или получаването на чека - при безналично плащане;
 • при получаването на престацията - за непаричен доход.

Размер: Когато дарението е в полза на изброените в чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗДДФЛ лица, размерът на данъчното облекчение, което може да се ползва, е до 5 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Когато дарението е за културата, размерът на облекчението може да бъде до 15 на сто от сумата от годишните данъчни основи, а за дарения в полза на Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция до 50 на сто от тази сума.

Важно е да се има предвид, че общият размер на данъчното облекчение за дарения може да бъде до 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Документи, които се прилагат към декларацията: Задължително се прилагат:

 • копия на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в ЗДДФЛ; и
 • копия на документи, удостоверяващи, че предметът на дарението е получен - например договор за дарение.

Когато данъчното облекчение за дарения се ползва за дарения, направени в полза на идентични или сходни на гореизброените лица, установени в друга държава членка на ЕС, или държава страна по Споразумението за ЕИП, към годишната данъчна декларация се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.

 • Данъчно облекчение за млади семейства

Данъчното облекчение може да се ползва само от физически лица, като за ползването му се попълва Част V в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ. За придобитите доходи от стопанска дейност като едноличен търговец лицата нямат право да ползват това данъчно облекчение.

Условия: За да може да се ползва данъчното облекчение за млади семейства, едновременно трябва да са налице следните условия:

 • да е сключен договор за ипотечен кредит за закупуване на жилище от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак. Това условие следва да е налице към 31 декември на данъчната година, за която ще се ползва данъчното облекчение, т. е. възможно е при изтеглянето на кредита лицата все още да не са сключили гражданския брак.
 • данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата да не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
 • ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството през данъчната година. Облекчението не може да се ползва, когато съпрузите притежават друго жилищно имущество - например 1/12 от апартамент.

Важно е да се има предвид, че посочените условия трябва да са налице и в случаите на рефинансиране на ипотечния кредит.

Възможно е през годината физическо лице (под 35-годишна възраст) да е сключило договор за ипотечен кредит, съвместно със съпругата си, за закупуване на недвижимо имущество, което е единствено за семейството, но една част от този кредит да е за довършителни работи, при което облекчение ще може да се ползва само за частта от кредита, която е за закупуване на жилището.

Размер: Пълният размер на направените през годината лихвени плащания по ипотечния кредит за закупуване на жилище се приспада от сумата от годишните данъчни основи, до размера на тази сума. Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата, т. е. докато се изплатят 100 000 лв. от главницата.

Документи, които се прилагат към декларацията: Задължително се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания.

Когато от направените общо лихвени плащания по кредита не е посочено каква част са за закупуване на жилището и каква част за довършителни работи, определянето на частта от лихвените плащания, съответстваща на главницата за придобиване на жилищния имот, може да се изчисли с помощта на коефициент. Коефициентът ще се определи, като частта от главницата на кредита за придобиване на жилищния имот се раздели на общия размер на ипотечния кредит. С така получения коефициент ще се умножи общата сума на направените през годината лихвени плащания по кредита.

Следва да се има предвид, че данъчното облекчение за млади семейства се ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

Когато в нарушение на изискването данъчното облекчение да се ползва само от единия съпруг и двамата съпрузи са ползвали данъчното облекчение за млади семейства, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

 • Данъчно облекчение за деца

Данъчното облекчение може да се ползва от физически лица, включително лица, извършващи дейност като едноличен търговец. За ползването му се попълва Част VІ в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Условия: Данъчното облекчение може да се ползва от местни физически лица или чуждестранни лица, установени за данъчни цели в държава членка на ЕС, или в друга държава страна по Споразумението за ЕИП, които към 31 декември на данъчната година имат едно от качествата:

 • родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • настойник или попечител - в случаите, когато е учредено настойничество или попечителство. Настойничество се учредява над малолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Настойничество се учредява и над лица, поставени под пълно запрещение. Документът, който официално легитимира настойниците и попечителите пред държавните органи, е удостоверение, издадено от органа по настойничество и попечителство (кметът на общината или определено от него длъжностно лице) или
 • член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 • приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване (за срок над 1 година) на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение се ползва от единия родител, съответно приемен родител, близък или роднина. Само в случай че размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.

По изключение данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия.

Условията, които трябва да са налице към 31 декември на данъчната година по отношение на децата, са следните:

 • да са местни лица на държава членка на ЕС, или на друга държава страна по ЕИП;
 • да не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
 • да не са навършили пълнолетие, като се допуска облекчението да се ползва и за годината, в която детето е навършило пълнолетие или е родено.

Размер: Размерът на данъчното облекчение зависи от броя на децата в семейството, а именно една от посочените суми се приспада от сумата от годишните данъчни основи:

 • двеста лева - при едно ненавършило пълнолетие дете;
 • четиристотин лева - при две ненавършили пълнолетие деца;
 • шестстотин лева - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Например физическо лице, което е родител на две непълнолетни деца и приемен родител на едно непълнолетно дете и отговаря на всички необходими условия за ползване на данъчното облекчение за деца, ще има право да ползва данъчно облекчение в размер на 600 лв., което ще се приспадне от сумата от годишните данъчни основи.

Документи, които се прилагат към декларацията: Лицето, което ще ползва данъчното облекчение, представя декларация по чл. 22в, ал. 8 ЗДДФЛ (образец 2005), в която се декларират всички необходими условия и обстоятелства за ползване на облекчението.

Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава членка на ЕС или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, към декларацията по чл. 22в, ал. 8 ЗДДФЛ се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца (например акт за раждане, удостоверение за местно лице на детето и т. н.), както и техния превод на български език, извършен от заклет преводач.

Когато в нарушение на изискването данъчното облекчение да се ползва само от единия родител и двамата родители са ползвали данъчното облекчение за деца, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

 • Данъчно облекчение за деца с увреждания

Данъчното облекчение може да се ползва от физически лица, включително лица, извършващи дейност като едноличен търговец. За ползването му се попълва Част VІІ в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Условия: Условията и обстоятелствата за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания са аналогични на тези за данъчното облекчение за деца. Облекчението може да се ползва от местно физическо лице или от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава членка на ЕС, или в друга държава страна по Споразумението за ЕИП, което към 31 декември на данъчната година е:

 • родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, когато детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на настойничество или попечителство, или
 • член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 • приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закри ла на детето.

Данъчното облекчение може да се ползва, когато детето с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане към 31 декември на данъчната година е местно лице на държава членка на ЕС или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП и не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца и към 1 януари на данъчната година не е навършило пълнолетие.

Размер: Размерът на данъчното облекчение е 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган, като данъчното облекчение може да се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, както и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението. Това е размерът за едно дете с увреждания, който се приспада от сумата от годишните данъчни основи.

Документи, които се прилагат към декларацията: За ползването на това облекчение към годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ се прилага:

 • декларация по чл. 22г, ал. 7 ЗДДФЛ (образец 2006) за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания;
 • копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, за което ще се ползва облекчението.

Когато облекчението се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП. В тези случаи се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение, преведени на български език от заклет преводач.

Следва да се има предвид, че за дете с 50 и с над с 50 на сто вид и степен на увреждане могат да се ползват и двете данъчни облекчения за деца. Например за едно дете с увреждания сумата от годишните данъчни основи може да се намали с 2200 лв. (200 лв. размер на данъчното облекчение за деца и 2000 лв. размер данъчното облекчение за деца с увреждания).

Необходимо е другият родител на дете с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане, съответно другият приемен родител, близък или роднина да не ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ на единия родител, разликата може да се ползва от другия родител, съответно другия приемен родител, близък или роднина на дете с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Например през годината физическо лице - родител на две деца, едното от които е дете с увреждания, има право да ползва при работодателя по основното трудово правоотношение данъчно облекчение за деца в размер на 400 лв. за две деца и данъчно облекчение за едно дете с увреждания в размер на 2000 лв. Лицето е представило двете данъчни декларации за ползване на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания.

Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на това лице е само 1100 лв. В този случай лицето ще може да ползва при работодателя си пълния размер на данъчното облекчение за деца - 400 лв. и само 700 лв. от данъчното облекчение за деца с увреждания - до размера на годишната данъчна основа.

От друга страна, другият родител има годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения в размер на 1600 лв. и други доходи, които не подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Предвид това другият родител ще може да ползва разликата от 1300 лв. за данъчното облекчение за деца с увреждания с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Когато в нарушение на изискването данъчното облекчение да се ползва само от единия родител и двамата родители са ползвали данъчното облекчение за деца с увреждания, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

 • Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания

Данъчното облекчение може да се ползва от физически лица, като за ползването му се попълва Част ІХ в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ. За доходи от стопанска дейност като едноличен търговец не може да се ползва данъчно облекчение за извършени безкасови плащания.

Условия: Данъчното облекчение за извършени през годината безкасови плащания може да се ползва от физически лица, когато едновременно са налице следните условия:

 • през годината физическото лице да е придобило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
 • сто на сто от паричните доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, да са получени по банков път;
 • извършените от физическото лице безкасови плащания през годината са в размер 80 или над 80 на сто от доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.

Например физическо лице през годината е придобило доходи от трудови правоотношения в размер на 20 000 лв. и доходи от дивиденти в размер на 3000 лв. Общият размер на получените по банков път доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, е 20 000 лв. За да може да ползва данъчното облекчение, лицето трябва да е направило безкасови плащания през годината в размер на 16 000 лв. (20 000 х 80%). Доходите от дивиденти не се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, а с окончателен данък, и съответно не участват при изчисляване на размера на облекчението.

Когато физическо лице е получавало доходите си от трудово правоотношение изцяло по банков път, но през годината е получило и доходи по граждански договор в брой, това условие няма да е изпълнено и лицето няма да има право да ползва данъчното облекчение. Също така в ЗДДФЛ не са посочени специални изисквания относно вида и целта на плащанията, както и лицата, в чиято полза същите се извършват

Размер: Данъчното облекчение за извършени безкасови плащания е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Ако размерът на дължимия годишен данък върху общата годишна данъчна основа е над 50 000 лв., размерът на облекчението се ограничава до 500 лв.

Например физическо лице декларира в годишната си данъчна декларация обща годишна данъчна основа в размер на
40 000 лв. и дължим данък върху общата годишна данъчна основа - 4000 лв. Ако лицето отговаря на всички необходими условия, ще ползва данъчно облекчение за безкасови плащания в размер на 40 лв. (4000 х 1%).

Документи, които се прилагат към декларацията: В случая не се прилагат документи.

2. Ползване на данъчните облекчения чрез работодател

2.1. Облекчения, които могат да се ползват чрез работодател

Следва да се има предвид, че ЗДДФЛ дава възможност данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност и за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане да се ползват и месечно за доходите от трудови правоотношения. Освен това лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължат авансово данък за доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и доходи от други източници, след като облагаемият им доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.

2.2. Облекчения, които могат да се ползват чрез работодателя по основното трудово правоотношение

Данъчните облекчения, които могат да се ползват при работодателя по основното трудово правоотношение, са за лица с намалена работоспособност; за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение; за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; за дарения, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение; за деца и за деца с увреждания.

Данъчните облекчения могат да се приложат, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година следните документи:

 • копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение за намалена работоспособност;
 • копия на договорите със застрахователното/осигурителното дружество - за данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;
 • копия на документите, удостоверяващи направените вноски - за данъчното облекчение за осигурителен стаж при пенсиониране;
 • копия на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение за дарения;
 • декларация по чл. 22в, ал. 8 ЗДДФЛ - за данъчното облекчение за деца;
 • копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и декларация по чл. 22г, ал. 7 ЗДДФЛ - за данъчното облекчение по за деца с увреждания;
 • писмена декларация, че към момента на подаването й пред работодателя лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

Евгения ПОПОВА, главен експерт по приходите в НАП

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...