Меню

Какво предвиждат последните промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти от началото на февруари 2019 г.

Както вече коментирахме на страниците на списанието, в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, през изминалата година бяха извършени множество промени, последните от които бяха обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 80 от 2018 г.

В началото на февруари 2019 г., в „Държавен вестник“, бр. 10 от 01.02.2019 г., в наредбата бе извършена още една промяна чрез Наредба за изменение и допълнение (наричана тук за краткост НИД), която ще бъде предмет на коментара в следващите редове.

Какво предвиждат последните промени в Наредба № Н-18?

1. Съгласно § 1 от НИД на Наредба № Н-18, в глава „Общи положения“ е въведен нов чл. 7а. Целта е създаване на разпоредба, чрез прилагането на която да се постигне ясно разграничаване на документ, издаден във връзка с текуща сума по сметка от фискален, системен или служебен бон. Тази разпоредба кореспондира със забраната за издаване на служебни бонове при извършване на продажба и за направени клиентски поръчки, съгласно Приложение № 1, раздел III, т. 3, буква „б“. Очаква се с новата разпоредба да се прекрати съществуващата до момента практика на клиентите да се издават служебни бонове за клиентски поръчки, вместо фискален бон (фискална касова бележка).

Останалите изменения, включени в настоящата НИД, са свързани основно със съдържанието на фискалния бон, издаден при продажба или зареждане на течни горива чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП).

2. Съгласно § 2 от НИД към разпоредбата на чл. 26 от Наредба № Н-18, е създадена нова ал. 2, според която във фискалния бон, издаден при продажба/зареждане на течни горива, освен реквизитите по чл. 26, ал. 1, са включени допълнителни данни за:

1. размера на данъка върху добавената стойност за продаденото/зареденото гориво;

2. размера на акциза за продаденото/зареденото гориво;

3. продажната цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност);

4. покупната цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (покупна стойност).

С направената промяна се цели да се поясни начинът за формиране на цената на горивата, както и да се покажат отделните компоненти, които я формират.

Въвеждането на новата ал. 2 към чл. 26 налага преномериране на съществуващите алинеи към чл. 26 от 2 до 5, като алинеи от 3 до 6. По същата причина е направена и корекцията в Приложение № 18а, в което думите „към чл. 26, ал. 4“ са заменени с „към чл. 26, ал. 5“(вж. § 6 от НИД).

Във връзка с направеното изменение, в § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № Н-18 е въведена нова т. 20, в която е дадена дефиниция на понятието „покупна цена на горивото“, съгласно която: „Покупна цена на горивото“ за целите на чл. 26, ал. 2, т. 4 е цената, посочена във фактура или друг документ, издаден от доставчика, към момента на получаването на горивото, като за определянето й се използва методът, прилаган от лицето по чл. 3 за отписване на този вид стоково-материални запаси при тяхното потребление/методът за изписване на себестойността на този вид материални запаси, съгласно приложимите счетоводни стандарти.“ (вж. § 7 от НИД).

3. Съгласно § 3 от НИД, в разпоредбата на чл. 36, ал. 1, в която са изброени случаите на продажби/сторно операции, за които е разрешено да се регистрират, е добавена нова точка 5 със следното съдържание:

„5. при блокирала ЕСФП поради прекъсване на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство, с изключение на продажбите на течни горива в данъчна група „В“.

Смисълът на това изменение е, че към случаите по чл. 36, ал. 1, в които е допустимо продажбите/сторнооперациите да се документират с касови бележки от кочан, са добавени и продажбите/сторнооперациите на стоки/услуги в данъчни групи „А“ и „Б“, при блокирала ЕСФП, поради прекъсване на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство. Изрично е отбелязано, че в този случай разрешението за документиране с касови бележки от кочан не се отнася за продажбите на течни горива, оборотите от които се натрупват в данъчна група „В“, тъй като зареждането на горива е блокирано.

4. С разпоредбата на § 4 от НИД, в Приложение № 1 на Наредба № Н-18 са направени следните допълнения:

4.1. В раздел ІІІ, т. 4 след думите „чл. 26, ал. 1“ се добавя „и 2“.

Смисълът на това изменение е, че във фискалната касова бележка, издадена на клиента, освен реквизитите по чл. 26, ал. 1, ще бъдат включени и нововъведените такива, свързаните с продажби на течни горива, съгласно новосъздадената ал. 2 към същия член.

4.2. В раздел V се създава буква „аа“, съдържаща образец на стандартна фискална касова бележка, издавана при извършване на продажба/зареждане на течни горива, в следния вид:

Видно от приложения образец на фискален бон, към досегашните данни за всяка продажба на течно гориво са добавени нови четири текстови реда, в които са описани отделните компоненти (ДДС, акциз, нето и покупна стойности).

5. Съгласно § 5 от НИД, в Приложение № 2 на Наредба № Н-18, раздел VІ, буква „е“, се заличават думите „в този случай се допуска ЕСФП да продължи да работи до 15 минути от прекъсването; в случай че прекъсването не се възстанови до изтичане на 15-ата минута от момента на прекъсването, системата се блокира; в случай че връзката/комуникацията се възстанови преди изтичането на 15-ата минута от началото на прекъсването, работата на системата продължава, като се изпраща съответно съобщение за възстановяване на връзката“. С тази промяна на практика отпада разрешението за работа на ЕСФП до 15 минути след прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на нивомерната измервателна система (НИС), т. е. изключване на случайни краткотрайни смущения във връзката между сондата и конзолата на НИС.

6. Срокове по Наредба № Н-18

6.1. Съгласно Преходната разпоредба на коментираната Наредба за изменение и допълнение, лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба, в срок до 31.03.2019 г. (вж. § 8, ал. 1 от НИД).

Досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите/зарежданията на течни горива се прилага от лицата до привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на срока по ал. 1 - 31.03.2019 г. (вж. § 8, ал. 2 от НИД).

6.2. До изтичане на срока 30.06.2019 г., определен с § 71, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) към НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. (обн. ДВ, бр. 80 от 2018 г.), отпечатването на QR кода във фискалната касова бележка не е задължително за лицата, използващи ЕСФП (вж. § 8, ал. 3 от НИД).

Беата ПЕТРОВА, данъчен консултант

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...