Меню

Александър Георгиев, юрист

Последните промени в Закона за пътищата (ЗП), приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г.), са насочени към създаване на нови и промяна на съществуващите нормативни текстове, с които се регламентира начинът за определяне, изчисляване и събиране на таксите за използване на платената пътна мрежа в страната.

Промените се налагат с оглед изпълнение на изискванията на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури и с препоръките на Световната банка от доклад от 30.09.2015г., касаещ разработване на цялостна визия за въвеждането на електронна система за предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване.

Също така, според мотивите на законодателя, действалата до момента система за събиране на такси за платено използване на пътищата, е генерирала единствено приходи от хартиени винетки, които са недостатъчни за покриване на нарастващите разходи за поддръжка на националната пътна мрежа в България. Новите способи за определяне на таксите целят да отстранят този недостатък, като обвържат по-тясно начисляването на таксата с вида на пътното превозно средство. Таксите ще се изчисляват на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона (тол такса) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона (електронна винетка).

Като част от вложената в Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ЗИДЗП) законодателна концепция е предвидено и изграждане на електронна система за изчисляване и събиране на таксите за използване на платената пътна мрежа в страната. Създават се нови възможности за заплащане на дължимите такси по електронен път, чрез картово разплащане или в брой в пунктовете за продажба, като някои от таксите ще могат да се заплащат и на терминали за самотаксуване.

Предоставени са нови правомощия на Агенция „Пътна Инфраструктура”, във връзка с въвеждането и управлението на новата система за таксуване.

Въведени са и различни срокове във връзка с прехода от стария към новия режим и валидността на вече издадените винетки.

Всички упоменати по-горе промени в ЗП са предмет на коментар на настоящия материал.

 

1. Основата на промените на режима за определяне на таксите е заложена в новата редакция на чл. 10, ал. 1 ЗП. С нея е въведен принципът за смесена система на таксуване според вида на пътното превозно средство. Посочено е, че за преминаване по платената пътна мрежа се въвежда смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства и такси на база време и на база изминато разстояние.

При изчисляване на таксата на база време не се отчита изминатото от пътното превозно средство разстояние, а единствено времевия период с право на придвижване по платената пътна мрежа. Тази такса ще се прилага само за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, представляващи моторни превозни средства с най-малко четири колела, предназначени за превоз на пътници и товари или моторни превозни средства с повишена проходимост. Ако едно от изброените по-горе пътни превозни средства се движи с прикачено ремарке, собственикът или ползвателят е длъжен да заплати допълнителна винетна такса за същата категория пътно превозно средство, независимо от броя на осите на ремаркето, за срока на ползване на платената пътна мрежа от пътното превозно средство с прикаченото ремарке, когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона.

Таксата ще се събира чрез заплащане на винетка. Съгласно приетите промени в текста на чл. 10а ЗП, в зависимост от срока на издаване, винетните такси биват годишна, тримесечна, месечна, седмична и уикенд и имат валидност от деня, посочен като начална дата при заплащането им.

Премахната е съществувалата еднодневна винетна такса, като тя е заменена с новата винетна такса уикенд. Според мотивите към ЗИДЗП, винетната такса уикенд ще бъде с валидност от 12:00 часа в петък до 23:59 часа в неделя на същата седмица. При установено ползване на платената пътна мрежа от пътно превозно средство, минималната пътна такса, която ще се дължи за това ползване, ще е винетна такса с валидност за уикенд.

Отпада и познатата хартиена винетка, тъй като при заплащане на винетната такса, ще се издава електронна винетка, която представлява електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и ще съдържа регистрационния номер на пътното превозно средство, неговата категория, датата на заплащане на таксата и срока на валидност. Електронната винетка ще следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността, като запазва валидността си и при новия собственик на превозното средство за срока, за който е била първоначално издадена.

Променя се начинът за доказване заплащането на пътната такса. С чл. 10а, ал. 5 ЗП е въведен изричен текст в закона гласящ, че длъжностните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на задължението за заплащане на такса нямат право да изискват от собствениците или ползвателите на пътното превозно средство да представят издадената им електронна винетка или доказателства за извършеното плащане. Аргументите за това разрешение са изложени в мотивите към ЗИДЗП.

Според тях, характерът на електронната винетка на електронен документ води до необходимост от отмяна на съществуващата уредба относно документа, който се издава при заплащане на винетна такса. Генерирането на електронна винетка се отбелязва в електронната система за събиране на пътни такси и е свързано с възможности за по-ефективно осъществяване на дейностите по правоприлагане отколкото предходната система базирана на стикер-винетка.

Доколкото функционалностите на системата за събиране на пътни такси ще позволят електронен достьп на длъжностните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на задължението за заплащане на винетна такса до всички данни, които имат значение за преценката относно законосъобразното ползване на платените пътища, е въведено ограничение за последните да изискват представянето на издадената електронна винетка или доказателства за извършеното плащане.

Пътната такса, изчислявана на база изминато разстояние (тол такса) дава право с пътното превозно средство, за което е заплатена, да се измине определено разстояние по платената пътна мрежа, находящо се между две географски определени точки. Таксата се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство и броя на осите,от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък. Контролът при навлизане и излизане на пътно превозно средство по платената пътна мрежа, отчитането на изминатото разстояние, както и заплащането на тол таксата, ще се извършват чрез Електронна система за събиране на тол такси, която предстои да бъде изградена.

Тол таксата ще се дължи и заплаща от собственици или ползватели на пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. Размерът на дължимата за плащане тол такса ще се определя въз основа на реално получени и декларирани от лицата тол данни или чрез закупуването на еднократна маршрутна карта, която дава право пътното превозно средство да измине предварително заявено разстояние от пътната мрежа по определен маршрут.

Според мотивите към ЗИДЗП, основният механизъм на отчитане на изминатото разстояние ще бъде чрез монтирано в превозното средство бордово устройство, което изпраща данните, необходими за изчисляване и начисляване на дължимата тол такса, в това число относно уникален идентификатор и наименование на участъка/обекта на таксуване, географска референтна точка, списък на точки, използвани в елементите на данните на описанието на участька, часови категории, приложими за участъка, категория на местоположение на участъка и други.

Данните ще се изпращат на доставчика на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние, с когото лицето има сключен договор за електронно събиране на такси за изминато разстояние. Доставчикът на услуги ще обработва постьпилите данни и ще съставя и изпраща декларация на такса за изминато разстояние (тол декларация) към Електронната система за събиране на тол такси, оперирана от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Агенцията ще начислява дължимата такса на доставчика на услугата по електронно събиране на такси за изминато разстояние, който я заплаща за сметка на лицето. Ако пътното превозно средство няма монтирано бордово устройство, а друг вид система за проследяване базирана на данни, получавани от глобална навигационна сателитна система, данните от същото могат да бъдат изпращани на доставчика на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние за изчисляване на дължимата такса.

Маршрутната карта е предвидена като алтернатива на посочените по-горе методи за изчисляване на таксата. Тя представлява тол продукт, базиран на период от време и изминато разстояние, който ще се предлага на лица, управляващи превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, които нямат монтирано бордово устройство или друго устройство за проследяване на база глобална навигационна сателитна система, съвместимо с Електронната система за събиране на тол такси.

Целта на законовото предвиждане на маршрутната карта е да се осигури възможност за ползване на платената пътна мрежа на лица, които не разполагат със специализирано устройство за проследяване и на такива, които временно са възпрепятствани да използват монтираното устройство (например цоради технически причини, прекратен договор с обслужващия ги доставчик за електронно събиране на такси за изминато разстояние и др.). Данните за превозното средство, маршрута и планираната дата на пътуване ще бъдат предоставяни от лицето, като на тяхна база системата ще изчисли дължимата такса за изминат участък, която ще се заплаща предварително.

2. Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява правомощията на държавата във връзка със събирането на пътните такси, както и по управлението на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства. С оглед на това, агенцията ще осигури възможност на ползвателите на платената пътна мрежа да заплатят таксите по електронен и банков път, както и чрез картово разплащане и в брой в пунктовете за продажба, както и да заплатят такса за електронна и маршрутна карта чрез терминали за самотаксуване, разположени по платената пътна мрежа и в областните градове на страната.

Пунктове за продажба ще се разкрият най-малко на граничните контролно-пропускателни пунктове или в близост до тях, в областните градове, както и по протежение на платената пътна мрежа, за да може да се осигури възможност за заплащане на пътните такси при влизане и излизане от страната и с оглед достъпност до ползване на мрежата и удобство за ползвателите при заплащане на дължимите такси.

Премахнато е съществувалото в предходната редакция на ЗП ограничение за възможностите за осигуряване на картово разплащане само при заплащане на тол таксите, като вече чрез картови плащания ще може да се заплащат и винетни такси.

В мотивите към ЗИДЗП е посочено, че с оглед изричните препоръки в доклада на Световната банка, е предвидена и възможност за събиране на вземанията за такси за ползване на платената пътна мрежа и чрез т.нар. „карти за гориво", издавани от различни търговци, чрез които се осъществяват безкасови регистрации на разплащанията, посредством карти или чипове, които отчитат транзакцията. За целта, в чл. 10, ал. 6 ЗП е включен нормативен текст, че плащания на такси да могат да се извършват и чрез карти за гориво, издавани от лица, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия.

С оглед избягване на неясноти относно влаганото от законодателя съдържание в това понятие, в §. 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗП е дадено определение на термина „карта за гориво“. Според определението, тя е карта за безналично плащане на гориво и други стоки и услуги, свързани с автомобилния транспорт, както и на пътни такси, глоби и имуществени санкции. С това определение е разширен първоначално вложения смисъл на понятието, с което то е разгледано в мотивите към ЗИДЗП, тъй като освен за такси, се предвижда картата да може да се използва за заплащане и на глоби и имуществени санкции.

3. Не на последно място по важност, сред промените в ЗП са новите функции на Агенция „Пътна инфраструктура“ и свързаните с тях нова административна структура и правомощия на агенцията. Във връзка с изпълнение на функцията по администриране на новата смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства, в Агенция „Пътна инфраструктура“ се обособява специализирано звено „Национално тол управление”, което да осъществява тази дейност.

На агенцията се възлагат функции за създаване и поддържане на регистър на областите на на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ), национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние. Тя ще сключва договори при общи условия с вписаните в последния регистър национални доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние.

Общите условия по договорите ще бъдат публично оповестени и общовалидни. Предметьт им ще обхваща задължението на доставчика да осигури на Агенция „Пътна инфраструктура" възможност да получава плащания с банкови карта и други платежни средства, както и плащания в брой на такси за използване на пътната мрежа. Като възнаграждение за предоставяната услуга, агенцията ще заплаща на доставчиците комисионна за услугите във фиксиран размер, който ще се прилага спрямо всички доставчици.

4. Преходът към новата система за таксуване и нейното въвеждане, са обвързани от ЗП с няколко групи срокове, установени с Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗП.

Първата група срокове касае влизането в сила на новите разпоредби на ЗП, установени със ЗИДЗП. Законодателят е предвидил отлагателно действие за някои от разпоредбите, като те влизат в сила на определени дати след обнародването на закона. Новата предвидена от ЗИДЗП смесена система на таксуване според вида на пътното превозно средство и новите критерии за определяне на тол таксите влизат в сила от 16 август 2019 г. Новите разпоредби по отношение на винетните такси ще се прилагат от 1 януари 2019 г. за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона и от 16 август 2019 г. за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.

Обяснението за въвеждане на тези отлагателни срокове, е липсата към датата на обнародване на закона на пълна нормативна и техническа обезпеченост за въвеждане на новия режим на таксуване. ЗИДЗП предоставя само основната концепция на предвидената уредба. По отношение на редица съществени въпроси, той препраща към определени подзаконови нормативни актове, които предстои да бъдат издадени по неговото изпълнение. Размерът на таксите за използване на платената пътна мрежа в страната ще бъде определен с тарифа на Министерския съвет, а условията, редът и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства, както и условията и редът за събиране на различните видове такси, ще бъдат определени с две нови наредби на Министерския съвет.

Втората група срокове касае мерки, които следва да бъдат проведени от датата на влизане в сила на закона и касаят заварения режим на таксуване. От тях следва да се посочи, че от влизането в сила на ЗИДЗП, Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на годишни винетни стикери за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, а хартиените винетни стикери за всички видове пътни превозни средства ще се валидизират (перфорират) при закупуване и имат валидност от деня на валидизирането (перфорирането). От влизането в сила на ЗИДЗП, платената годишна винетна такса за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, ще важи най-късно до 15 август 2019 г. включително, в случай че е заявено конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения валиден винетен стикер.

Третата група срокове се отнася до прехода към новата система на таксуване, който ще се извърши в периода от обнародване в Държавен вестник на ЗИДЗП до влизане в сила на новия режим от 1 януари 2019 г., съответно от 16 август 2019 г.

Считано от 31 януари 2019 г. всички видове хартиени винетни стикери за всички категории пътни превозни средства загубват валидност. Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 г., следва да заявят неговото конвертиране в електронна винетка в срок от 15 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г., за да запазят правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на първоначалния срок на валидност на хартиения винетен стикер. Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство заявление по образец за конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения хартиен винетен стикер, в съответните пунктове за продажба на винетки или по електронен път.

От 16 юли 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на месечни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на месечна електронна винетка, по-късна от 16 юли 2019 г. От 9 август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява и издаването на седмични електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на седмична електронна винетка, по-късна от 9 август 2019 г.

От 23,59 часа на 15 август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на дневни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона.

Винетни такси, заплатени за годишни винетни стикери за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, чиято валидност изтича след 15 август 2019 г., подлежат на пропорционално възстановяване за неизползвания период след 15 август 2019 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство заявление по образец за пропорционално възстановяване на неизползван период от закупена годишна винетка в пунктовете за продажба на винетки или по електронен път, в срок от 15 декември 2018 г. до 15 декември 2019 г.

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...