Меню

До 31.10.2017 г. е срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО (образец 4001) за дължими данъци за третото тримесечие на 2017 г.
В тази връзка в настоящия материал ще се спра на някои особености във връзка със задълженията за попълване и подаване на образеца, но само от гледна точка на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), т.е. за дължими данъци за доходи, изплатени в полза на физически лица.

В обхвата на задължените лица за подаването на декларацията за дължими данъци на основание чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ попадат лицата, които следва да удържат и/или внасят данъци по реда на ЗДДФЛ, а именно:

 • предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят авансов данък за доходите от друга стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и авансов данък за паричните доходи от други източници по чл. 35 ЗДДФЛ (по чл. 43, ал. 4,
  чл. 44, ал. 4 и чл. 44а ЗДДФЛ), както и окончателен данък по глава шеста от ЗДДФЛ за доходи на местни и чуждестранни физически лица. В тези случаи се попълват съответните редове в колона 3 на Част ІV от декларацията.

Изключение е налице за предприятията, за които се прилага схема за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси, които нямат задължение да декларират дължимите данъци по ЗДДФЛ в образец 4001.

В декларацията се посочват дължимите данъци в рамките на предприятието, включително когато същото има клонове, поделения и т.н.

 • местни и чуждестранни физически лица - получатели на доходи от друга стопанска дейност или от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и на доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по глава шеста от ЗДДФЛ, в случаите, в които те за задължени да определят и внасят дължимия данък. В тези случаи се попълват съответните редове в колона 4 на Част ІV от декларацията.

В случай че едно и също физическо лице освен авансов данък, е задължено да внесе за конкретно тримесечие и окончателен данък, същото подава една декларация, в която посочва и двата вида данък.

Обстоятелството, дали декларацията се подава от платеца или от получателя на доходите, се отбелязва в Част І на декларацията, като се попълват съответно т. 1, когато декларацията се подава от платеца, или т. 2, когато се подава от получателя на дохода, върху който се дължи подлежащ на деклариране данък.

Лицата, задължени да внасят данъци при източника на основание чл. 194 и 195 ЗКПО, подават декларацията на основание чл. 201, ал. 1 ЗКПО, но както вече уточних, декларирането на дължимите данъци на основание ЗКПО няма да бъде разглеждано в настоящия материал.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци, а именно в срок до края на месеца, следващ тримесечието на данъчната година, за което е дължим данъкът. За деклариране на дължим окончателен данък за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица от търговски банки, установени на територията на Р България, срокът за подаването на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от банките е до края на месеца, следващ месеца на придобиване на доходите.

По отношение на въпроса към кой момент съответният данък е дължим тук следва да се обърне внимание, че за доходите, подлежащи на облагане с авансов данък, както и за някои от доходите на местните физически лица, облагаеми с окончателен данък (например доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица), данъкът се дължи към момента на получаването на доходите от физическото лице. За някои доходи обаче (основно доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 37 ЗДДФЛ в полза на чуждестранни физически лица), данъкът се дължи към момента на начисляването им от предприятието - платец. Когато платец на тези доходи е самоосигуряващо се лице, данъкът става дължим при изплащането на дохода. Например предприятие има начислен през третото тримесечие на 2017 г. доход от наем в полза на чуждестранно физическо лице, подлежащ на облагане по реда на чл. 37, ал. 1, т. 4 ЗДДФЛ, изплащането на който ще се осъществи през четвъртото тримесечие. В този случай предприятието - платец ще има задължение за деклариране на окончателния данък в декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ за третото тримесечие на годината.

Когато задължението за подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е на малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице, същата се подава от родител, съответно настойник или попечител. В тези случаи като данни за законния представител се посочват данните на родителя.

Дължимите данъци по ЗДДФЛ, които подлежат на деклариране в декларацията, както и сроковете за декларирането им, са както следва:

1. Дължими данъци, когато платецът на доходите е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е негово

Дължими авансови данъци

 • Авансов данък за доходи от друга стопанска дейност, удържан по реда на чл. 43, ал. 4 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Когато лицето, придобиващо доход от друга стопанска дейност, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода, данъкът се внася от лицето, придобило дохода.
 • Авансов данък за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, удържан по реда на чл. 44, ал. 4 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
 • Авансов данък за парични доходи от други източници по чл. 35 ЗДДФЛ, удържан по реда на чл. 44а ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

Авансов данък не се дължи, когато посочените доходи са придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.Физическите лица обаче могат да решат авансовите им данъци по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а ЗДДФЛ и за доходи, придобити през четвъртото тримесечие да се удържат и внасят от платците на доходите, като представят писмена декларация пред тях, в която да декларират това свое желание. Ако това е направено, т.е. физическото лице - получател е заявило желание за удържане на авансов данък, предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на доходите, е задължено лице и за декларирането на авансовите данъци в декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие на данъчната година.

Ако физическите лица не са заявили изрично желание за удържане на авансов данък, предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на съответните доходи, не следва да удържат авансово данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а ЗДДФЛ за изплатените през четвъртото тримесечие на годината доходи и съответно да подават и декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие на това основание.

Дължими окончателни данъци

 • Окончателен данък за доходи на чуждестранни физически лица, на основание чл. 37, ал. 1, т. 1-9 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.
 • Окончателен данък за доходи от дивиденти в полза на еднолични търговци и на местни и чуждестранни физически лица по чл. 38, ал. 1 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.
 • Окончателен данък за доходи от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалбата по чл. 38, ал. 3 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието, през което са начислени сумите.
 • Окончателен данък за доходи от ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 4 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял.
 • Окончателен данък за облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“ по чл. 38, ал. 8 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице.
 • Окончателен данък за доходи от движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците по чл. 38, ал. 10 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода от физическото лице.
 • Окончателен данък за доходи от лихви, придобити от член на кооперация по заеми към кооперацията по чл. 38, ал. 11 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода от физическото лице.
 • Окончателен данък за доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците по чл. 38, ал. 12 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.
 • Окончателен данък за доходи от лихви по банкови сметки на местни физически лица по чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ- до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода.

2. Дължими данъци, когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за внасяне на дължимия данък и за подаването на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е на физическото лице - получател на доходите

Дължими авансови данъци

 • Авансов данък за доходи от друга стопанска дейност, дължим на основание чл. 43, ал. 3 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
 • Авансов данък за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължим на основание чл. 44, ал. 3 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

За тези доходи не се дължи авансов данък за четвъртото тримесечие и физическите лица нямат задължение за деклариране на основание чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ.

Дължими окончателни данъци

 • Окончателен данък за доходи на чуждестранни физически лица по чл. 37, ал. 1, т. 10-12 ЗДДФЛ от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество; вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество; от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5 ЗДДФЛ - до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на доходите.

Когато по отношение на доходите по глава шеста от ЗДДФЛ платецът на дохода не е задължен да удържа и внася окончателния данък, същият се внася от лицето, придобило дохода - до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на доходите.

От 01.01.2017 г. с промяна в чл. 67, ал. 4 ЗДДФЛ, е въведен нов ред на облагане за доходите, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38 ЗДДФЛ, придобити от местни физически лица от източник в чужбина. Става въпрос за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване, от застраховки „Живот“ и лихви по банкови сметки. След тази промяна при придобиване на такъв доход от местно физическо лице от източник в чужбина, окончателният данък ще се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и ще се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ. Предвид това, декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ за дължим окончателен данък за доходи от източник в чужбина вече не се подава.

Задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ възниква само, в случаите когато са налице дължими данъци за внасяне за съответното тримесечие. Например, ако едно предприятие изплаща през четвъртото тримесечие само доходи от наем на местно физическо лице, което не е заявило желание за удържане на авансов данък, то предприятието няма да е задължено да удържа авансов данък и съответно да подава декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ. От друга страна обаче, задължение за подаване на декларацията възниква, независимо дали дължимите данъци са внесени в законовите срокове, или не.

Декларацията за дължими данъци се подава в ТД на НАП, в която подлежат на внасяне дължимите данъци, а именно:

 • декларацията за дължими данъци от платеца на доходите се подава в ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца;
 • декларацията за дължими данъци от физическото лице, придобило дохода, следва да се подава в ТД на НАП по постоянния адрес на физическото лице. Когато декларацията се подава от чуждестранно физическо лице чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, тя се подава съответно в ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника, а в останалите случаи - в ТД на НАП - София.

Декларацията за дължими данъци на основание чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ може да бъде подадена както по електронен път, така и на хартия (в офис на НАП или по пощата). Ще обърна внимание, че от следващата година се предвижда, когато декларацията се подава от предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на доходи, същата да се подава само по електронен път.

Възможност за извършване на корекции

Важно е да се има предвид, че промени във вече подадена декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ се извършват по реда чл. 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), когато не е изтекъл законоустановения срок за подаването на декларацията и промените са свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата за облагане и размера на задължението. Всяка следваща декларация, подадена в рамките на тримесечието, заменя предходната, поради което коригиращата декларация следва да съдържа всички дължими данъци в рамките на тримесечието.

Ако в подадена декларация за конкретно тримесечие впоследствие се открие техническа грешка, но след изтичане на законоустановения срок за извършване на корекции, може да се подаде молба в свободен текст в компетентната териториална дирекция на НАП, в която да се посочи допуснатата неточност. В този случай несъответствието може да се отстрани по реда на чл. 103 ДОПК с подаване на нова декларация.

За неподаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ (образец 4001) в установените срокове, в ЗДДФЛ е предвидена глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция са в двоен размер.

Примери:

Пример: Самоосигуряващо се лице, отдава под наем собствен недвижим имот на юридическо лице. В този случай, независимо че лицето е самоосигуряващо се, задължението за удържане и внасяне на авансовия данък е на платеца на дохода - юридическото лице, което е задължено да декларира авансовия данък в декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ.

Пример: Самоосигуряващо се лице като платец на доход по граждански договор в полза на физическо лице е задължено да удържа и внася данък, който да декларира в декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ. Освен това за придобитите от самоосигуряващото се лице доходи от упражняването на свободната професия,същото дължи авансов данък, който следва да внася и декларира в декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ. В случая самоосигуряващото се лице ще подаде декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ в качеството си на платец на дохода от наем и в качеството си на получател на доход от друга стопанска дейност.

Пример: Физическо лице, придобива през третото тримесечие на годината доход от лихва във връзка с предоставен от него паричен заем на друго физическо лице. Този доход подлежи на облагане с данък по реда на чл. 35 ЗДДФЛ, но авансов данък не се дължи, тъй като платецът на дохода е друго физическо лице. Дължимият данък ще бъде изчислен в годишната данъчна декларация на физическото лице, което е придобило дохода и физическото лице няма задължение за подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ.

Пример: Местно физическо лице, което работи по трудово правоотношение в България, през третото тримесечие на годината е получило доход по граждански договор от източник в чужбина. През това тримесечие лицето има и други доходи по граждански договори с български дружества, които са му удържали авансов данък за тези доходи. В случая, физическото лице следва да декларира в декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ дължимия авансов данък по чл. 43 ЗДДФЛ за дохода от чужбина, придобит през третото тримесечие на данъчната година, която ще подаде в срок до края на октомври същата година.

Евгения ПОПОВА, главен експерт по приходите в НАП

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...