Меню

Облагането на придобитите от местните физически лица доходи от лихви е уредено в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като данъчното третиране е различно и е поставено в зависимост от вида на тези доходи - лихви по банкови сметки, лихви по предоставени парични заеми и т.н.
Една част от доходите от лихви се облагат с окончателен данък, друга с данък върху общата годишна данъчна основа, а съществува и категория лихви, които са освободени от данъчно облагане.
Следва да се има предвид, че според дадената дефиниция в § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ „лихва“ е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека, или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации.
Много важно е да се отбележи, че местните физически лица са задължени за придобитите от тях доходи от лихви както от източник в България, така и от източници в чужбина.
Преди да се спра на облагането на различните видове доходи от лихви, е добре да припомня, че на облагане подлежат доходите от лихви, които са придобити от физическите лица. По отношение на момента на придобиването на доходите се прилага общият принцип на чл. 11 ЗДДФЛ, според който доходите се смятат за придобити на датата на плащането - при плащане в брой, или на датата на заверяването на сметката на получателя на дохода - при безналично плащане.
При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки съществува изключение от общия принцип и в тези случаи доходът се смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване. Това изключение е валидно само за лихвите по депозитни сметки и не се прилага за другите видове доходи от лихви, където се прилага общото правило. Под „депозитни сметки“ се имат предвид банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).

  1. Доходи от лихви, подлежащи на облагане с окончателен данък

Доходите от лихви, придобити от местни физически лица, които подлежат на облагане с окончателен данък, са доходите от лихви по банкови сметки. Тук се включват лихви от всякакви банкови сметки като например лихви по разплащателни сметки; депозитни сметки; спестовни сметки; детски влогове и др. Облагането с окончателен данък е по реда на чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ, а данъчната ставка е в размер на 8 на сто. Окончателният данък се определя върху брутната сума на придобитите от физическите лица доходи. В тази връзка припомням, че данък се дължи, независимо от размера на дохода от лихва - например за лихва в размер на 2 лв., данъкът ще бъде 0,16 лв. Освен това при облагането на доходите от лихви с окончателен данък не е налице възможност за ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ.

1.1. Доходи от лихви по банкови сметки от източник в България

Дължимият окончателен данък за доходите от лихви от източник в България се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода, като банките са задължени в същия срок да подадат и декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ (образец 4001). Следователно за доходите от лихви по банкови сметки, открити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени на територията на България, местните физически лица нямат ангажименти по отношение на облагането и декларирането на тези доходи.

1.2. Доходи от лихви по банкови сметки от източник в чужбина

Придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки от банки в чужбина, без значение дали става въпрос за държави членки на Европейския съюз, или за други държави, също подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ. Специфично е, че когато придобитите доходи са в чуждестранна валута, те следва да се преизчислят в български левове по курса на БНБ към датата на придобиването им.

Тук искам да обърна внимание, че с направените промени в ЗДДФЛ с § 51 от Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) е налице нов момент при облагането на доходите от лихви по банкови сметки от източник в чужбина, който е в сила от 01.01.2017 г. и се прилага за придобити доходи след тази дата. В резултат на направените промени е въведен нов механизъм за облагане на доходите от лихви по банкови сметки, придобити от местни физически лица от източник в чужбина. Тези доходи продължават да се облагат по реда на чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ, но новият момент е, че в сила от 01.01.2017 г. окончателният данък по чл. 46 ЗДДФЛ вече се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ. Дължимият данък се внася по сметка на ТД на НАП по постоянния адрес на физическото лице, където се подава и данъчната декларация.

Освен това физическото лице в тези случаи вече няма да подава данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ.

Следователно, след направените промени в ЗДДФЛ (чл. 67, ал. 4 и чл. 50, ал. 1, т. 3, б. „в“ от закона) се въвежда изключение при облагането с окончателен данък, при което окончателният данък ще се определя в годишната данъчна декларация и ще се внася в същият срок, в който се внася и данъкът за довнасяне по декларацията. Обръщам внимание, че въпреки че вече данъкът ще се определя и декларира в годишната данъчна декларация, видът на данъка се запазва и той остава окончателен данък.

Припомням, че до промяната местните физически лица, придобили доходи от лихви по банкови сметки от чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ, бяха задължени да ги декларират само информативно в Приложение № 8 на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за годината на придобиването им. В същото време тези лица, имайки задължение сами да внасят дължимия окончателен данък, следваше да подават и декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода.

  1. Доходи от лихви, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

В обхвата на доходите от лихви, които подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, попадат лихви, различни от лихвите по банкови сметки. Придобитите през данъчната година облагаеми доходи от лихви, в т.ч. лихви, съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13 от същия закон, се облагат на реда на чл. 35, т. 3 ЗДДФЛ. Размерът на данъчната ставка е 10 на сто. Тук попадат всякакви лихви, които не са освободени от облагане и не подлежат на облагане с окончателен данък, а облагаемият доход е брутната сума на придобитите доходи.

По този ред се облагат изплатените във връзка с доходи от трудови правоотношения лихви. Например изплатени от работодателя лихви във връзка със забавено изплащане на трудови възнаграждения ще попаднат в обхвата на доходите по чл. 35 ЗДДФЛ, а няма да се облагат като доходи от трудови правоотношения.

Паричните доходи от лихви по чл. 35 ЗДДФЛ се облагат и авансово с данък по реда на чл. 44а ЗДДФЛ, когато платецът им е предприятие или самоосигуряващо се лице. Авансовият данък се определя, удържа, внася и декларира от предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на доходите.

Когато се придобиват доходи от лихви по чл. 35 ЗДДФЛ, платецът на които е друго физическо лице, не се дължи авансов данък. В тези случаи физическото лице - придобило дохода, няма задължение само да внася и декларира авансов данък. Например физическо лице е придобило през март 2017 г. доход от лихва във връзка с предоставен от него паричен заем на друго физическо лице. Този доход подлежи на облагане с данък по реда на чл. 35 ЗДДФЛ, авансов данък не се дължи, а дължимият данък ще бъде изчислен в годишната данъчна декларация на физическото лице, придобило дохода.

Независимо дали доходите от лихви по чл. 35 ЗДДФЛ се облагат или не с авансов данък, те задължително подлежат на деклариране в Приложение № 6 на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ на физическите лица, които са ги придобили. Декларацията се подава ТД на НАП по постоянния им адрес в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на доходите.

При облагането на доходите от лихви, попадащи в обхвата на чл. 35 ЗДДФЛ, физическите лица биха могли да ползват и всички предвидени в ЗДДФЛ данъчни облекчения. Например, ако физическо лице - пенсионер с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, придобива единствено доходи от лихви, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа по чл. 35 ЗДДФЛ в размер на 200 лв. месечно, няма да подлежи данъчно облагане (както авансово, така и годишно).

  1. Необлагаеми доходи от лихви

Не са облагаеми лихвите и отстъпките на местни физически лица от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за ЕИП на основание чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗДДФЛ.

ПРИМЕР:

Местно физическо лице е закупило корпоративни облигации, издадени от унгарско дружество. Придобитият от това лице доход от лихва представлява необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ от източник в чужбина, който не подлежи и на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

В обхвата на необлагаемите доходи от лихви по ЗДДФЛ попадат и лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, на основание чл. 13, ал. 1, т. 10 ЗДДФЛ. Например съдът е присъдил обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, което не подлежи на облагане. Предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 10 ЗДДФЛ и присъдената лихва ще попадне в обхвата на необлагаемите доходи.

  1. Предоставяне на информация за доходите от лихви

В справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ платците на доходите, когато те са предприятия или самоосигуряващи се лица, посочват:

  • доходите от лихви, облагаеми по чл. 35 ЗДДФЛ;
  • доходите от лихви по банкови сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ (без тези, за които се подава декларация по реда на чл. 142, ал. 5 ДОПК), като доходите се посочват само като обща сума за всички лица, без да бъдат персонализирани;
  • необлагаемите доходи от лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации, само когато годишният размер на дохода, изплатен на конкретно физическо лице, надвишава 5000 лв. - от платците на доходите.

Пример:

Местно физическо лице през 2017 г. е придобило доход от лихва по банкова сметка от търговска банка в България в размер на 1000 лв., 500 лв. доход от лихва по банкова сметка от търговска банка в чужбина, който подлежи на облагане в България, и доход от лихва по предоставен заем на физическо лице в размер на 200 лв. Задълженията на местното физическо лице във връзка с придобитите от него доходи от лихви са:

  1. За придобития доход от лихва по банковата сметка в търговската банка в България физическото лице няма ангажимент за деклариране и внасяне на окончателния данък, в размер на 80 лв. (1000 х 8%), тъй като това е задължение на банката.
  2. Окончателният данък върху дохода от лихва по банковата сметка от търговска банка в чужбина в размер на 40 лв. (500 х 8%) ще се декларира от физическото лице в годишната му данъчна декларация и ще се внесе в срок до 30.04.2018 г.
  3. Доходът от лихва по предоставения заем ще се декларира в Приложение № 6 на годишната данъчна декларация, където ще се изчисли и данъкът върху общата годишна данъчна основа (като се имат предвид и другите доходи, посочени в декларацията, които се облагат със същия вид данък, ако има такива). Ако в примера се предположи, че лицето няма други доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, и не ползва данъчни облекчения, данъкът ще бъде в размер на 20 лв. и следва да бъде внесен също в срок до 30.04.2018 г.

В конкретния пример общият размер на дължимите данъци от физическото лице, които то ще има задължение да внесе в срок до 30.04.2018 г., ще бъде 60 лв.

Евгения ПОПОВА, главен експерт по приходите в НАП

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...