Меню

Както вече сме коментирали на страниците на списанието, от началото на тази година действат нови срокове за внасяне на данъците, удържани от платците на доходи по реда на чл. 65 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Промени, но не така съществени, бяха въведени и по отношение на някои от сроковете по чл. 67 ЗДДФЛ, касаещи внасянето на дължимите данъци от физическите лица, придобили доходите. В тази връзка ще отбележим, че срокът за внасяне на годишните данъци от физическите лица се запазва, т.е. за данъците, дължими по годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2013 г., срокът е 30.04.2014 г.
Сроковете, действащи от 01.01.2013 г., за внасянето на данъците от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са посочени в таблицата по-долу:

Дължим данък

Срок за внасяне

1. Авансов данък за доходи от трудови правоотношения, удържан от работодателя по реда на чл. 42 ЗДДФЛ До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан
2. Авансов данък за доходи от трудови правоотношения, дължим от работодателя за направени частични плащания на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ До 25-о число на месеца, следващ месеца, през който са направени частичните плащания
3. Авансов данък за доходи от друга стопанска дейност, удържан по реда на чл. 43, ал. 4 ЗДДФЛ До края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. За доходи, придобити през четвъртото тримесечие, не се удържа и внася авансов данък1
4. Авансов данък за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, удържан по реда на чл. 44, ал. 4 ЗДДФЛ
5. Окончателен данък за доходи на чуждестранни физически лица по чл. 37, ал. 1, т. 1-9 ЗДДФЛ До края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице
6. Окончателен данък за доходи от движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците, удържан на основание чл. 38, ал. 10 ЗДДФЛ.
7. Окончателен данък за доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, на основание чл. 38, ал. 12 ЗДДФЛ
8. Окончателен данък за доходи от дивиденти в полза на еднолични търговци и на местни и чуждестранни физически лица по чл. 38, ал. 1 и 2 ЗДДФЛ До края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент
9. Окончателен данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалбата До края на месеца, следващ тримесечието, през което са начислени сумите
10. Окончателен данък за доходите от ликвидационни дялове До края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял
11. Окончателен данък за доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” по чл. 38, ал. 8 ЗДДФЛ До края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице
12. Окончателен данък за доходи от лихви, придобити от член на кооперация по заеми към кооперацията по чл. 38, ал. 11 ЗДДФЛ
13. Окончателен данък за доходи от лихви на местни физически лица по депозитни сметки в търговски банки по чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ До края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода
14. Годишен данък по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ, удържан от работодателя по основното трудово правоотношение До 25 февруари на следващата година

Причината за въвеждането на визираните срокове е не само т.нар. „единна сметка“ за плащане на публичните задължения в Националната агенция за приходите (НАП), но и необходимостта от максималното им унифициране, с оглед улеснение на данъкоплатците при внасянето на данъците.

Видно от таблицата по-горе, само някои от новите срокове биха се отразили при годишното облагане и деклариране на доходите, а именно:

1. Новият срок за внасяне на авансовия данък за доходите от друга стопанска дейност и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, който се определя по реда на чл. 43 и 44 ЗДДФЛ, и по-конкретно обстоятелството, че платецът вече не дължи авансово данък, ако доходите са изплатени през четвъртото тримесечие на годината. Това ще бъде причина да се формира по-голям по размер дължим данък в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ на лицето, придобило доходите.

ПРИМЕР:
Физическо лице отдава под наем недвижим имот, като наемателят е фирма.
За целите на примера ще направим следните допускания: лицето е пенсионер, не реализира други доходи, подлежащи на облагане с годишен данък и регулярно (на всяко 5-о число от месеца) е получавало месечен наем в размер на 500 лв.
Наемателят е удържал, внасял и декларирал дължимия авансово данък по чл. 44, ал. 4 ЗДДФЛ и съответно е издал служебна бележка за изплатения облагаем доход и за удържания данък.
Какъв ще бъде дължимият годишен данък от това лице за 2013 г. и каква е разликата в сравнение с дължимия годишен данък при същите условия за 2012 г.?
Различия в конкретния пример действително ще има и те се дължат именно на въведения нов ред за внасяне на дължимия авансово данък.
В конкретния случай, ако допуснем, че наемателят коректно е изпълнявал своите задължения, авансово удържаният данък по чл. 44, ал. 4 ЗДДФЛ ще бъде общо 540 лв. за 2012 г. (12 вноски по 45 лв., внасяни до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатен наемът) и 405 лв. за 2013 г. (3 вноски по 135 лв., внасяни до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен наемът, като за четвъртото тримесечие авансов данък не се дължи и съответно не е внасян от платеца).
Следователно, при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2012 г. годишният данък ще е равен на авансово удържания от платеца на дохода и физическото лице няма да има данък за довнасяне по годишната данъчна декларация.
За 2013 г. обаче ще се получи данък за довнасяне в размер на 135 лв., който съответно физическото лице трябва да внесе до 30.04.2014 г. В случай че лицето подаде декларация до 10.02.2014 г., то може да ползва отстъпка 5 на сто от дължимия данък (6,75 лв.), ако внесе в същия срок сумата от 128,25 лв.
(дължимия по декларацията данък, намален с отстъпката). Намалението може да се приложи и ако декларацията е подадена с електронен подпис в законово установения срок и в същия срок е внесена сумата от 128,25 лв. (30.04.2014 г.)1.

2. Въведеният специален срок за внасяне на годишния данък за доходите от трудови правоотношения, удържан от работодателя на основание чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ при годишното преизчисляване до 31 януари на следващата година. Този данък се внася в срок до 25-и февруари на следващата година.

ПРИМЕР:
При годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49 ЗДДФЛ за 2013 г. работодателят е изчислил данък за внасяне в размер на 200 лв.
В конкретния пример, предвид новите правила за внасяне и деклариране на дължимите данъци, законосъобразно е да се процедира при спазване на следната последователност:
1. В срок до 31.01.2014 г. работодателят трябва да приключи с годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, в това число и с удържането на допълнително установения данък. Ако това е невъзможно, удържането на данъка не се разсрочва напред във времето и не продължава в следващи месеци.
2. До 25.02.2014 г. работодателят трябва да внесе допълнително установения дължим данък от 200 лв.
3. До 25.02.2014 г. работодателят трябва да декларира в декларация образец № 6 допълнително установения данък по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ, на основание чл. 3, ал. 3, т. 4 от Наредба Н-8 от 2005 г., като в т. 8 на декларацията „Вид плащане”, попълва код 9, а в т. 9 „Месец и година” се вписва за месец числото 13 и съответно 2013 г.

Лорета ЦВЕТКОВА, данъчен експерт
_________
1 Отстъпката от 5 на сто може да се изчислява и върху част от дължимия данък, внесен в съответните срокове.

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...