Меню

Както и досега, и през 2011 г. застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите е ключов сегмент в портфолиото на застрахователите в сектор “Общо застраховане”. Застраховката е задължителна и има голяма обществена значимост, тъй като защитава интересите на невиновни лица, пострадали при катастрофа, и наред с това осигурява финансова защита на причинителя на пътно-транспортното произшествие. По данни на Комисията за финансов надзор общият дял на застраховките, свързани с моторни превозни средства (МПС), в структурата на брутния премиен приход по видове застраховки в сектор “Общо застраховане” за първото шестмесечие на 2011 г. е 71,6%. Цената на полицата и броят на незастрахованите автомобили, съотношението премийни приходи от полицата и разходи по изплатени щети, както и съответно законодателното развитие на полицата, са особено актуални към настоящия момент.

Промени в законовата регламентация на застраховка “Гражданска отговорност”, извършени през 2011 г.

Въвеждане на данък върху застрахователните премии в размер на 2 на сто
Както вече сме коментирали на страниците на списанието, от 01.01.2011 г. влезе в сила новият Закон за данък върху застрахователните премии1. Съгласно този закон, с данъчна ставка от 2 на сто се облагат застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори (в това число застраховка “Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство), рисковете по които са поети от застрахователи. Размерът на данъка се определя, като данъчната основа (застрахователната премия, получена от застрахователя, или съответно частта от нея при разсрочено плащане) се умножи по данъчната ставка. Данъкът задължително се посочва в застрахователния договор отделно от дължимата застрахователна премия и от общо дължимата на застрахователя сума.

Забрана за поставяне на стикери
С едно от последните изменения на Кодекса за застраховането2 от това лято (ДВ, бр. 51 от 2011 г.) законодателят въведе забрана да се лепят стикери (или да се поставят други отличителни знаци) при застраховането на автомобили. Съгласно новия чл. 186а КЗ, поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор във връзка с това МПС, е забранено.
Застрахователите и презастрахователите нямат право да изискват под никаква форма поставянето на знаци, белези или други индикации като предварително условие за сключването и/или влизането в сила на застраховката във връзка със съответното МПС и/или за покриването на един или повече рискове, както и нямат право да договарят или да включват в общите си условия по такава полица поставянето на знаци, белези или други индикации като задължение на застрахованото лице, на застраховащия или на третото ползващо се лице. Липсата на такива знаци не може да бъде основание за изключване от покритие на един или повече рискове по застрахователния договор, за изменение или прекратяване на застраховката или да бъде обвързано с каквито и да е неблагоприятни правни последици за клиента.

Забраната не се отнася за знаци, белези или други индикации:

  • чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт, или
  • които са поставени с рекламна цел и не са обвързани със сключването на застрахователния договор, при условие че МПС е собственост на рекламиращото лице или е взето от него съгласно сключен договор, или тяхното поставяне е в изпълнение на писмен договор за реклама, сключен със собственика или ползвателя. Допустими са и знаци, които представляват микрогравировка, когато тя пряко или косвено не указва наличието на сключен застрахователен договор.

В сила от 06.10.2012 г. лицата, които управляват МПС с поставени знаци или други индикации в нарушение на забраната, ще бъдат наказвани с глоба в размер на 50 лв. Актовете за установяване на това административно нарушение ще се съставят от длъжностните лица на службите за контрол по Закона за движението по пътищата, a наказателните постановления ще се издават от директорите на Областните дирекции на МВР, в чийто район е установено нарушението, или от нарочно оправомощени лица.
Застрахователните компании са задължени да приведат в съответствие с измененията общите си условия по застраховките в тримесечен срок от влизането им в сила, т.е. считано от 08.07.2011 г. В случай на неспазване на новите изисквания, застрахователите могат да бъдат санкционирани в размер от 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение - от 60 000 до 120 000 лв.
Въвеждането на забраната е насочено към прекратяване на трайно наложени практики по налагане на задължително изискване от страна на застрахователите за поставяне на “пасивни маркировки”. Според запознати, досегашната практика на лепене на стикери по никакъв начин не е доказала своята ефективност и не намалява кражбите на коли. Въпросът с кражбите на коли обаче, едва ли ще бъде решен и чрез забраната за поставяне на стикерите.

Електронна полица
С последните изменения на Наредба № 42 от 03.11.2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в това число за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 и 2 КЗ3, от средата на юли 2011 г. официално се издават електронни полици за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Наредба № 42 урежда изискванията към информационните системи на застрахователите и тяхната оперативна съвместимост с информационните системи, регистри и бази данни, създавани и поддържани от Информационния център към Гаранционния фонд. Наредбата изисква договорите за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, договорите за гранична застраховка и сертификатите “Зелена карта” да се генерират и издават от електронната система на застрахователя и да се отчитат в Информационния център към Гаранционния фонд, и в Комисията за финансов надзор до 24 часа от сключването им.
С измененията в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 г. обхватът на наредбата беше разширен със задължителната застраховка “Злополука” на пътниците и беше определен тридневен срок след обнародването на измененията, в който застрахователите да финализират адаптирането на информационните си системи и Гаранционният фонд да удостовери това обстоятелство. Считано от 22.07.2011 г., договорите за задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и договорите за задължителната застраховка “Злополука” на пътниците, договорите за гранична застраховка и сертификатите “Зелена карта” се издават единствено и само чрез информационните системи на застрахователите. Това обаче не освобождава застрахователя и застрахования от законовото изискване договорите да бъдат сключвани в писмена форма, с подписи на страните.
Специалистите очакват системата да намали времето за издаване на застраховки, тъй като данните за МПС и собственика веднъж въведени, само ще се актуализират при подновяване на полицата. Електронната полица ще допринесе и за пресичане на практиката да се антидатират застраховките. Друго важно предимство на новата система чрез включения в нея регистър на застрахователните събития ще бъде при въвеждането на системата “бонус-малус” за определяне на диференцирана цена за застраховката “Гражданската отговорност”, в зависимост от извършените нарушения и инцидентите на водача.
Проверки относно наличието на сключени полици за застраховка “Гражданска отговорност” могат да се правят в Интернет на страницата на Гаранционния фонд, на адрес: http://eisoukr.guaranteefund.org.

Застраховката “Гражданска отговорност” ще се изплаща разсрочено и в бъдеще
Това лято Народното събрание отхвърли предложението за промени в Кодекса за застраховането, с които трябваше да отпадне възможността за изплащане на няколко вноски на премията по застраховката “Гражданска отговорност”. Причина за предложението станаха зачестилите случаи на ползване на издадени полици при заплатена само първа вноска от цената.

Нарастване на лимитите на отговорност
Обезщетенията, които застрахователите плащат при щети по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, предстои да нарастнат отново предвид нарастването на минималните лимити на отговорност на застрахователите, фиксирани в Кодекса на застраховането.

Считано от 11.06.2012 г., минималните застрахователни суми ще бъдат повишени двойно:
1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт: 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице и 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;
2. за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие.

Цена на застраховката
По данни в Интернет, в момента средната цена на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за най-масовите коли е около 200 лв., като се очаква покачване с 10-15% за различните райони и обем на двигателите. Шофьорите над 60-70-годишна възраст се считат за по-малко рискови на пътя и съответно плащат по ниска цена.
Към края на годината се очаква приемането на наредба, с която да бъде уредена системата за насърчаване на изрядните водачи с по-ниски цени на застраховката, т.нар. система “бонус-малус”. След въвеждане на системата “бонус-малус” размерът на цената ще зависи основно от точките в талона на шофьора и катастрофите, в които е участвал, а вероятно и от данните на автомобила, като: година на производство, състояние, цел на експлоатацията му и др.

Основни моменти относно задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите

Основната нормативна уредба на застраховката се съдържа в част пета - “Задължително застраховане”, глава двадесет и четвърта - “Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите” от Кодекса за застраховането, както и в Наредба № 24 от 08.03.2006 ;г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства4.
Сключването на този вид застрахователен договор е задължително за лицата, които са собственици на автомобил или шофират на територията на Република България. В териториалния обхват на застраховката попадат и териториите на държавите - членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и Швейцария, Андора и Хърватска. Със застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите може срещу заплащане на допълнителна премия да се предостави покритие и за трети държави, участващи в системата “Зелена карта”, за което застрахователят издава сертификат “Зелена карта”.
Застрахователят по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица вреди, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вследствие на притежаването или използването на МПС, включително: неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт; вредите, причинени на чуждо имущество; пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането; разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция от покритите по полицата, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице. Застраховката покрива и отговорността за вреди, причинени във връзка с притежаването или използването на МПС от лице, което не е изрично или мълчаливо упълномощено за това, при условие че не е придобило владението върху МПС чрез кражба, грабеж или друго престъпление; и на лице, което не притежава или на което временно е отнето свидетелството за управление на МПС, или което е нарушило законовите изисквания за техническа изправност на моторното превозно средство.
Застрахователят не заплаща обезщетение за вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство, както и вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи и др.
При липса на сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” се налагат административни наказания - глоби и е възможно да бъде наложена принудителна административна мярка - временно отнемане на свидетелството за управление на водач или временно спиране от движение на пътното превозно средство.
При причинени имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, когато ПТП е настъпило на територията на България и е причинено от неидентифицирано МПС или от превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България и виновният водач няма сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, както и в други законови случаи, обезщетението на пострадалите се изплаща от Гаранционния фонд.
В случай на промяна в собствеността на застрахованото МПС договорът за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите не се прекратява. Прехвърлителят е длъжен да предаде на приобретателя всички документи, удостоверяващи сключената застраховка. Прехвърлителят и приобретателят са длъжни в 7-дневен срок да уведомят писмено застрахователя за прехвърлянето.

Невена РАДЛОВА, адвокат
____________
1 Обн. ДВ, бр. 86 от 2010 г.
2 Обн. ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., впоследствие изменен и допълнен.
3 Издадена от председателя на КФН, обн. ДВ, бр. 90 от 2010 г., впоследствие изменена и допълнена.
4 Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 25 от 2006 г., впоследствие изменена и допълнена.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...