Меню

1. Характеристика на таксата като публично задължение
Както всяка година, и през настоящата 2008 г. се дължи такса за битови отпадъци. Тази такса е публично задължение към общините от гледна точка на гражданите и предприятията, а от гледна точка на общината, това е публично общинско вземане. Таксата е уредена в глава трета, раздел I от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Характеристиката на таксата като вид задължение, съответно вземане, се свързва с предоставянето на определени публични услуги от страна на общината, срещу които се плаща възнаграждение от задължените лица. По това таксата се отличава от данъка, при който държавата или общината не предоставят конкретна насрещна услуга срещу извършеното плащане.

Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по:

  • събирането и извозването на битови отпадъци;
  • обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;
  • поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Ако не се предоставя някоя услуга, не следва да се събира такса.

Не се събира такса за:

  • сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
  • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината;
  • обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.

Обикновено се приема, че за някои райони може да не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване и не се дължи такава такса, но другите две услуги са за общо ползване и затова втората и третата такси се събират. Затова за имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, такава такса не се събира. Но в тези случаи общините събират другите две такси - за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

2. Длъжници на таксата. Права и задължения
Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване - от ползвателя.
След отмяната на чл. 65 ЗМДТ правото на длъжника да избере ред за определяне на таксата се урежда в наредбите на общинските съвети. Тъй като всяка община приема своя наредба, може само да се обобщи как обикновено се урежда този въпрос. Длъжникът избира реда за определяне на таксата в зависимост от това по кой метод на определяне размерът на таксата ще бъде по-благоприятен за него. Обикновено таксата се определя върху данъчната оценка на имота, но длъжникът може да поиска таксата да се определя според количеството на битовите отпадъци. За да упражни това си право, длъжникът подава декларация до общинската приходна администрация. В наредбата на общинския съвет се определя крайният срок, до който декларацията следва да бъде подадена. Но това обикновено е дата от годината, предхождаща годината, за която се дължи таксата. В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината.
Таксата се плаща в сроковете, определени с наредбата на общински съвет. Обикновено срокът съвпада със срока за плащане на данъка върху недвижимите имоти, който се внася на четири равни вноски: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на година, за която е дължим. През някои финансови години има промени в сроковете за внасяне. За 2008 г. първата и втората вноска на таксата би следвало да се удължат, тъй като първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти се правят от 31 март до 30 юни.

3. Компетентности на органите на общинската власт
а) Компетентност на Общинския съвет
Общинският съвет има нормотворческа компетентност в областта на определяне на местните данъци и такси. Затова той има правомощието да приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Наредбата е нормативен акт от местно значение и се приема и контролира при спазване правилата на Административнопроцесуалния кодекс и на Закона за местното самоуправление и местната администрация. С наредбата се урежда редът за определяне и заплащане на таксата за битови отпадъци.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет. Размерът на таксата се определя от Общинския съвет за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Размерът се определя въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1.
осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
Одобрената план-сметка за определяне разходите на общината подлежи на проверка от Сметната палата.
Размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет. Обикновено размерът на таксата се определя като промил, който се прилага към данъчната оценка.
Освен като промил размерът на таксата може да бъде определен според количеството на битовите отпадъци, като в този случай се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗМДТ.
Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.
Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
Общинският съвет издава разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година.
б) Компетентност на кмета на общината
Границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.
Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

Д-р Ганета МИНКОВА, адвокат

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...